Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3241. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev, stran 10414.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07), Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu oskrba z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 110/05), Statutu Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o. z dne 21. 2. 1998, ter Uredbi o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08) je Občinski svet Občine Pivka na 15. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o povišanju cen komunalnih storitev
1. člen
Cene komunalnih storitev se na območju Občine Pivka povišajo kot sledi:
1. Oskrba s pitno vodo:
a) gospodinjstva               0,5223 Eur/m3
b) ostali                  0,9408 Eur/m3
2. Odvajanje odpadnih in padavinskih voda
a) gospodinjstva               0,2293 Eur/m3
b) ostali                  0,2762 Eur/m3
3. Čiščenje odpadnih in padavinskih voda
a) gospodinjstva+ostali           0,5037 Eur/m3
4. Prevzem grezničnih gošč in blata iz pretočnih
greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav po programu              33,40 Eur/m3
5. Cene za zagotavljanje prvih meritev in
obratovalnega monitoringa MKČN
a) zagotavljanje prve meritve
MKČN                       117,6 Eur
b) izdelava ocene obratovanja
MKČN                        110 Eur
c) zagotavljanje meritev za obratovalni monitoring:
c1) MKČN ≤ 15 PE                 32,9 Eur
c2) MKČN > 15 PE                 65,8 Eur.
2. člen
Plačilo za storitve prevzema grezničnih gošč in blata iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se obračuna po opravljeni storitvi, in sicer v dvanajstih obrokih.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se ga po preteku enega meseca od pridobitve predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.
Št. 3201-15/2008
Pivka, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.