Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 567/08 Ob-6508/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 567/08 z dne 14. 7. 2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje v izmeri 38,84 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Prisojna ulica 15 v Mariboru, ki stoji na parc. št. 9, pripisani vl. št. 109 k.o. Melje, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 7. 2008, ki sta jo Ljevaja Vinko in Ljevaja Mira, oba stanujoča na naslovu Prisojna ulica 15, 2000 Maribor, sklenila s prodajalcema Tešanović Slavkom in Tešanović Ljubinko, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 60.260,00 CHF, s trenutno skupno obrestno mero, ki na dan sklenitve pogodbe znaša 4,65667% na letni ravni, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 31. 7. 2028.