Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 430-79/2008/3 Ob-6494/08 , Stran 2524
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET SafeFoodERA (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih oziroma strateško naravnanih raziskovalnih in razvojnih projektov s področja varne hrane z namenom izboljšanja varnosti in zdravja potrošnikov. Razpisana tematska področja, v katerih sodeluje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, so: določanje sledov alergenov v hrani, varnost bioaktivnih sestavin v funkcionalni hrani in kemični kontaminanti v hrani. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države oziroma regije V navedenih tematskih področjih tega razpisa sodeluje 11 organizacij iz naslednjih evropskih regij in držav (v nadaljevanju: sodelujoče države/regije): Baskovska regija, Ciper, Češka, Finska, Islandija, Nizozemska, Nordijske države, Norveška, Portugalska, Slovenija, Švedska. Nekatere izmed navedenih držav/regij ne sofinancirajo vseh treh tematskih področij, v katerih sodeluje Slovenija. Podrobnejše informacije o sodelujočih državah/regijah so v navodilih za prijavo na javni razpis SafeFoodERA. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih držav/regij na posameznem tematskem področju. Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi na področju raziskav in razvoja, podrobneje opisanimi v navodilih za prijavo na javni razpis SafeFoodERA. 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih sodelujočih držav/regij v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj 2 partnerja iz najmanj 2 različnih sodelujočih držav/regij posameznega tematskega področja, od katerih mora biti en koordinator projekta. 4. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo tega razpisa je 120.000 EUR bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 2 leti v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Sofinanciranje sodelovanja slovenskih partnerjev v posameznem projektu se financira največ do višine 40.000 EUR bruto letno (80.000 za dve leti). Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov z naslednjih razpisanih tematskih področij, ki se financirajo v obliki finančnega modela »distributed pot«: – Določanje sledov alergenov v hrani; (v višini do največ 40.000 EUR bruto letno); – Varnost bioaktivnih sestavin v funkcionalni hrani (v višini do največ 40.000 EUR bruto letno); – Kemični kontaminanti v hrani (v višini do največ 40.000 EUR bruto letno). Če na enem tematskem področju ne bo pozitivno ocenjenih prijavljenih projektov, se sredstva s tega tematskega področja lahko prerazporedijo na eno izmed dveh preostalih tematskih področij glede na uvrstitev projektov na prednostni listi teh dveh tematskih področij (višje uvrščeni projekt na enem tematskem področju ima prednost pri sofinanciranju pred nižje uvrščenim projektom na drugem tematskem področju). Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo sofinanciralo najboljše ocenjene projekte v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07), in sicer v višini največ do 75 odstotkov upravičenih stroškov v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006). Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo pogojem tega razpisa. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. 3. 2009. Obdobje za porabo sredstev so leta 2009, 2010 in 2011. Rok trajanja projektov je največ 24 mesecev (2 leti), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje v 24 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta. 6. Postopek razpisa 6.1 Način prijave in razpisni roki Popolna prijava mora vsebovati elektronsko prijavo in pisno prijavo. Podrobnejši opis delov popolne prijave je naveden v navodilih za prijavo na javni razpis SafeFoodERA. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. Popolno prijavo je potrebno v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije do 15. 9. 2008 do 17. ure, poslati hkrati na 2 naslova: A) koordinator projekta v imenu celega konzorcija odda prijavo projekta v elektronski obliki na spletni strani razpisa ERA-NET SafeFoodERA: www.safefoodera.net/application in B) slovenski partner v projektu (oziroma koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 6.2 Ocenjevanje in izbira 6.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka. 6.2.2 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bo ocenjeval Odbor mednarodnih strokovnjakov (Panel of Independent Experts) v skladu z mednarodnimi ocenjevalnimi kriteriji. Mednarodni ocenjevalni kriteriji so relevantnost projekta glede na razpis; kakovost načrta projekta; znanstvena in inovativna kakovost projekta; ustreznost vodenja, organizacije in možnost izvedljivosti projekta; kakovost komunikacijskega načrta, ambicioznost kriterijev za merjenje uspešnosti projekta in ambicioznost načrta uporabe rezultatov projekta. Mednarodni ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v navodilih za prijavo na javni razpis SafeFoodERA. Odbor mednarodnih strokovnjakov bo pripravil prednostne liste najboljših projektov posameznega tematskega področja, na podlagi katerih bo Mednarodna skupina sodelujočih držav/regij pripravila končno prednostno listo glede na razpoložljiva razpisna sredstva v posameznih sodelujočih državah/regijah in predlagala posamezni sodelujoči državi/regiji, katere projekte naj sofinancira. 6.2.3 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev bo odločila ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se sodelujoče države/regije soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države/regije ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve o financiranju projektov, predvidoma do februarja 2009. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: 1. Navodila za prijavo na javni razpis SafeFoodERA (Priloga 1), 2. prijavni obrazec prijave –»Application Form« (Priloga 2), 3. obrazec slovenske prijave projekta (Priloga 3), 4. finančni načrt slovenskega dela projekta za celotno obdobje trajanja projekta (Priloga 4), 5. osnutek pogodbe o sofinanciranju s prilogami (Priloga 5), 6. opisi razpisanih tematskih področij razpisa (Priloga 6). Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 8. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-47-39 (kontaktna oseba: mag. Marta Šabec Paradiž) v poslovnem času. Potencialni vlagatelji naj se pred oddajo predloga projekta posvetujejo s kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.