Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3263. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja, stran 10460.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popr. 36/08), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 3. julija 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka, s sedežem Poljanska c. 2, Škofja Loka (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanovi javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Ivana Groharja (v nadaljevanju: zavod), ki je matična, s podružnicami:
– Podružnica šole Sv. Lenart,
– Podružnica šole Tadeusz Sadowski Bukovica,
– Podružnica šole Bukovščica.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet in župan Občine Škofja Loka.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Ivana Groharja.
Sedež zavoda: Podlubnik 1, Škofja Loka.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Ivana Groharja.
V sestavo OŠ Ivana Groharja sodijo:
– Podružnica šole Sv. Lenart, Sv. Lenart 24, Selca,
– Podružnica šole Tadeusz Sadowski Bukovica, Bukovica 21, Selca,
– Podružnica šole Bukovščica, Bukovščica 4, Selca.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok. Podružnice šole niso pravne osebe.
4. člen
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, odločba številka: 608-01-0155/2000, z dne 26. 11. 2001.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, pod njim je napis Škofja Loka, na zunanjem obodu pa je najprej izpis Republika Slovenija, v drugi vrsti pa Osnovna šola Ivana Groharja.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. določi ravnatelj zavoda z organizacijskim predpisom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
C/18.120   Drugo tiskanje
C/18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/33.120   Popravila strojev in naprav
G/47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
I/56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290   Druga oskrba z jedmi
J/58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J/63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
M/69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
N/77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
N/79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
N/81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210   Splošno čiščenje stavb
N/81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
P/85.530   Dejavnost vozniških šol
P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.030   Umetniško ustvarjanje
R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.110   Obratovanje športnih objektov
R/93.190   Druge športne dejavnosti
R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/95.110   Popravila in vzdrževanje računalnikov in
       perifernih enot.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
10. člen
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom o osnovni šoli.
Zavod ne sme spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti in začeti opravljati nove dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ŠOLSKI OKOLIŠ
Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, katerega velikost je usklajena z zmogljivostjo šole. Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
12. člen
»Šolski okoliš iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v matično šolo obsega naslednja naselja: Binkelj, Bukovica, Bukovščica, Jarčje Brdo, hišna št. 1 (Občina Gorenja vas - Poljane), Knape, Krivo Brdo (Občina Gorenja vas - Poljane), Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Pozirno, Praprotno, Rovte v Selški dolini, Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Sv. Lenart, Sv. Tomaž, Ševlje, Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje, Zgornja Luša.
Matična šola Ivana Groharja obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja: Binkelj, Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Stara Loka, Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje.
Zavod ima za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah in zaradi velikosti šolskega okoliša naslednje podružnice:
Podružnica šole Tadeusz Sadowski Bukovica obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja: Bukovica, Praprotno, Spodnja Luša od hišne št. 1–13, Stirpnik, Sv. Tomaž, Ševlje.
Podružnica šole Bukovščica obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja: Bukovščica, Knape, Pozirno, Strmica.
Podružnica šole Sv. Lenart obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja: Jarčje Brdo, hišna št. 1 (Občina Gorenja vas - Poljane), Krivo Brdo (Občina Gorenja vas - Poljane), Rovte v Selški dolini, Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša od hišne št. 14 naprej, Sv. Lenart, Zgorna Luša.
Matična osnovna šola je Osnovna šola Ivana Groharja, kjer je sedež zavoda. V matični osnovni šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Notranjo organizacijo in sistematizacijo zavoda z natančno vsebino dela v posamezni podružnici šole določi ravnatelj.
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo oziroma prepišejo otroka zunaj šolskega okoliša ob izpolnjevanju pogojev, v rokih ter po postopku, ki ga določa Uredba o pogojih za ustanavljanje javnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol.
Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka je šola prijazna otrokom s posebnimi potrebami. Je zavod brez arhitekturnih ovir. Zato ustanovitelj soglaša, da je primerna za vpis gibalno oviranih učencev ne glede na njihov šolski okoliš.«
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu in predstavniki staršev.
Svet sestavlja 9 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 3 predstavniki in
– starši: 3 predstavniki.
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.
Delavci zavoda, volijo svoje predstavnike neposredno in tajno. Dva predstavnika se volita iz matične šole en pa iz podružnic šole.
Starši volijo svoje predstavnike na svetu staršev. Dva predstavnika se volita iz matične šole en pa iz podružnic šole.
Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
15. člen
Svet zavoda sprejme Pravila o volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
S pravili se določa postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda, volilni organ, kandidacijski postopek, postopek izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja, način in pogoji predčasnega prenehanja mandata predstavnikov delavcev v svetu zavoda, postopek in način odpoklica predstavnikov delavcev v svetu in varstvo volilne pravice.
16. člen
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Kandidiranje za člane sveta se začne s sklepom sveta največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata dotedanjim članom.
17. člen
Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začne postopek volitev članov sveta, ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju in predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da morata v roku 45 dni svetu zavoda poslati sklepe o imenovanju članov sveta zavoda.
18. člen
Ko dotedanji predsednik sveta zavoda prejme imena izvoljenih članov sveta, najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta, skliče konstitutivno sejo sveta, na kateri prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.
Do konstituiranja sveta zavoda naloge opravlja dotedanji svet zavoda.
19. člen
Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.
20. člen
Članu sveta zavoda preneha funkcija pred pretekom mandata za katero je bil imenovan oziroma izvoljen in sicer:
– na lastno željo,
– ali iz drugih razlogov, če ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ali pa je odpoklican.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma za imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata manj kot 6 mesecev.
21. člen
Predstavnike staršev izvoli v svet zavoda svet staršev.
Na roditeljskih sestankih izvolijo starši predstavnike staršev učencev v svet staršev tako, da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev z enim staršem. Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta zavoda.
Svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji, s tajnim ali javnim glasovanjem, izvoli predstavnike staršev v svetu zavoda. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
22. člen
Pristojnosti sveta zavoda so določene z zakonom.
2. Ravnatelj
23. člen
»Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Njegove naloge so opredeljene v zakonu, poleg njih pa lahko sprejema notranje pravilnike in druge akte s katerimi se ureja organizacija in poslovanje zavoda, če ni v zakonodaji drugače določeno.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.«
24. člen
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za ravnatelja določa zakon.
a. Pomočnik ravnatelja
25. člen
V šoli se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b. Vodja podružnice šole
26. člen
Podružnica šole ima vodjo. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice šole.
Vodja podružnice šole opravlja naloge za katere ga pooblasti ravnatelj:
– opravlja naloge po aktu o sistematizaciji delovnih mest,
– organizira in vodi podružnico šole v skladu z organizacijo in delom zavoda,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole s starši,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj šole.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda določa zakon.
4. Svet staršev
28. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.
Pristojnosti in naloge sveta staršev določa zakon.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
29. člen
Pravice in obveznosti učencev in staršev določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o učencih in njihovih starših določa zakon.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
30. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu za delo sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal že pred uveljavitvijo tega odloka in ga uporabljal za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
31. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne službe, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod mora uporabljati sredstva ustanovitelja namensko.
32. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakonom iz državnega proračuna in iz proračuna ustanovitelja. Del sredstev zavod skladno z zakonom in tem odlokom, pridobiva iz plačil prispevkov staršev ter drugih virov (sponzorstvo, donatorstvo ipd.). Z odlokom o proračunu ustanovitelja se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja zlasti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi resorni minister.
Primanjkljaj sredstev za delo zavoda, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
33. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje obveznosti in pravice:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Občine Škofja Loka,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev ustanovitelja,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– v okviru materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog,
– daje pobude svetu zavoda in ravnatelju,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
34. člen
Zavod je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanovitelja dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma uporabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima zavod v upravljanju ali jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanovitelju program razvoja in letni načrt ter finančni plan,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o porabi namenskih sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bo želel biti seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– dovoliti pooblaščenim osebam ustanovitelja, da na licu mesta preverja namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja v proračunu,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. NADZOR NAD DELOM ZAVODA
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice nadzira ustanoviteljica.
X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
37. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja z dajanjem sporočil staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
38. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
XI. OBVEŠČANJE DELAVCEV ZAVODA
39. člen
Delavci zavoda morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolektivna pogodba.
40. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba pridobiti mnenje sindikata.
Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu organov v šoli obvešča delavce predsedujoči posameznega organa. Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Na predlog ravnatelja sprejema svet zavoda:
– pravila šole,
– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela v zavodu.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno veljati osmi dan po objavi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in zavod izvajala v skladu s tem odlokom, pravili šole in zakonom.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 18. 7. 1996 (Uradni list RS, št. 50/96) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 20. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 81/99).
43. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0006/2008
Škofja Loka, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.