Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

886. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
887. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

888. Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
942. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike
943. Uredba o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010
944. Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013
945. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2007 in 2008
946. Uredba o podpori za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v stometrskem izolacijskem pasu

Sklepi

947. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj

MINISTRSTVA

889. Pravilnik o minimalni kakovosti »surovega masla I vrste« in o izvajanju Uredb Sveta (ES) in Uredb Komisije (ES) o določitvi standardov za mazave maščobe
890. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o uporabi izraza mleko in uporabi označb za mlečne izdelke
891. Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
892. Pravilnik o oceni tveganja v službah upravljanja zračnega prometa
893. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005–2014)
894. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006–2015)
895. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
896. Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin
897. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
898. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova fundacija Upanje v stiski«
948. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

899. Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
900. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
901. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ormož za leto 2007

OBČINE

Benedikt

902. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
903. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2007

Celje

904. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred
905. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Gornji Petrovci

906. Sklep o uskladitvi zneska namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci v EUR-e

Hrpelje-Kozina

907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

908. Obvezna razlaga o grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986–1990 občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03)
909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa

Jesenice

910. Sklep o podelitvi naziva ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE Borisu Janezu Bregantu
911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin

Kostanjevica na Krki

912. Statut Občine Kostanjevica na Krki

Križevci

913. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2007

Kuzma

914. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2006
915. Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Kuzma

Ljubljana

916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)
917. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna
918. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
919. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Moravske Toplice

920. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
921. Odlok o oglaševanju in obveščanju v Občini Moravske Toplice
922. Odlok o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Moravske Toplice
923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice
924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice
925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Murska Sobota

927. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti ter okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila

Nova Gorica

949. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa

Oplotnica

928. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Puconci

929. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci

Ribnica

930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ribnica
931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za širitev pokopališča v Hrovači (del)
932. Spremembe in dopolnitve Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica
933. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

Šalovci

934. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šalovci
935. Odlok o podelitvi javnega pooblastila v Občini Šalovci

Zagorje ob Savi

936. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
937. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006–2010
938. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)

Zavrč

939. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007

POPRAVKI

940. Popravek Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice
941. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti, in Drugega protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (MKZFIES)
27. Zakon o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o izročitvi med državami članicami Evropske unije (MKIDEU)
28. Zakon o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o poenostavljenem postopku izročitve med državami članicami Evropske unije (MKPPI)
29. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete (BHUČPS)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti