Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št.36/07 Ob-5359/07 , Stran 1360
1. Podatki o koncedentu: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, tel. 02/629-68-20, faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si. 2. Predmet in območje koncesije Predmet koncesije je opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Koncesija obsega zlasti: izgradnjo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, distribucija zemeljskega plina, zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja in razvoj omrežja, zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, tako da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja, zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja, sistemske storitve, druge naloge, ki jih sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja nalagajo predpisi. Koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Miklavž na Dravskem polju. 3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe v roku 7 dni po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja in traja 35 let. 4. Viri financiranja: dejavnost sistemskega operaterja omrežja zemeljskega plina, vključno z izgradnjo omrežja se financira preko cene storitev, ki se zaračunavajo uporabnikom storitev. 5. Pogoji za podelitev koncesije Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, da: 1. je v registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, 2. ima veljavno licenco Javne agencije RS za energijo za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 3. ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06), in sicer: – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja, 4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, 5. ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, 6. ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve, 7. zagotavlja, da bo storitve, ki so predmet koncesije opravljal v skladu s predpisi Republike Slovenije in Odlokom o koncesiji za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Miklavž na Dravskem polju in koncesijsko pogodbo, 8. je ekonomsko in finančno sposoben, 9. osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov dejavnosti koncesije, ne sodelujejo pri vodenju poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju zemeljskega plina, 10. zagotavlja, da so osebe, pooblaščene za vodenje poslov koncesije, to izvršujejo neodvisno in neodvisno sprejemajo odločitve, 11. bo predložil osnutek splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, 12. bo predložil osnutek akta o določitvi omrežnine, 13. razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, 14. razpolaga z veljavnim certifikatom kakovosti ISO 9001: 2000 in certifikatom ISO 14001:2004, 15. ni dal zavajujočih podatkov, in da so vse navedbe, ki jih je dal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, in da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbi navedene podatke ponudnika, 16. odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem storitev, ki so predmet javnega razpisa, povzročijo pri njem zaposleni delavci ali njegovi podizvajalci, 17. bo predložil bančno garancijo v višini 7.000 EUR, ko zavarovanje za sklenitev koncesijske pogodbe, v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik. 6. Vrste dokazil Ponudnik mora v ponudbi predložiti: – osnovne podatke o ponudniku, – dokazila oziroma izjave za dokazovanje dejstev iz točke 5 tega javnega razpisa, – podatke oziroma dokazila, ki so opredeljeni v merilih, – parafirano koncesijsko pogodbo. Dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 7. Merila, za izbiro najugodnejše ponudbe: 1. vrednost izgradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na celotnem območju občine največ – 70 točk, 2. rok za izgradnjo sistema največ – 30 točk. Podrobnejši opis uporabe meril je v razpisni dokumentaciji. 8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo ponudniki predložiti najkasneje do 3. aprila 2007, do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (do navedenega datuma in ure) na naslov naročnika: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Pošiljka mora biti v zapečateni kuverti in označena z napisom »Ne odpiraj – ponudba za koncesijo plin«. 9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 3. aprila 2007, ob 13. uri v prostorih občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri, 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju v sejni sobi. 10. Organ, ki je pooblaščen za izbor koncesionarja: o izboru koncesionarja odloči z upravno odločbo direktor občinske uprave. 11. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izboru koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja ponudb. 12. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Miklavž na Dravskem polju, najkasneje v roku 7 dni od pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacijo zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo v tajništvu občine, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure. Razpisna dokumentacija je brezplačna. 14. Dajanje dodatnih informacij v času objave javnega razpisa: dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo pri le pisno pri Francki Pegan, elektronski naslov: obcina.mikavz@miklavz.si ali tajnik@miklavz.si, tel. 02/629-68-20 ali 02/629-68-25. 15. Druga določila: občina si v skladu s 13. členom Odloka o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 4/2007) pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

AAA Zlata odličnost