Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Su 10-02/2007-11 Ob-5539/07 , Stran 1379
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – eno prosto delovno mesto na delovno socialnem oddelku VS RS (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – funkcionalna znanja: – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom, – v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature, – pripravljanje pomembnejših osnutkov poročil, analiz in informacij po usmeritvah sodnika, – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih mnenj, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev: 1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, 5. izjavo kandidata o znanju tujega jezika, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji pravosodni svetovalec« na naslov: Vrhovno sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: petra.tancek@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel. 01/366-42-11.

AAA Zlata odličnost