Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

932. Spremembe in dopolnitve Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica, stran 2443.

Na podlagi 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95), 22., 29. in 34. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 68/01, 88/02, 32/06) ter 14. in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 2. redni seji dne 22. 2. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T A R I F N E G A P R A V I L N I K A
za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 17/04, 140/04) tako, da se glasi:
»Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
- tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v EUR/m3,
- tarifna postavka za obračun števnine v EUR/vodomer,
- tarifna postavka za obračun priključne takse v EUR.«.
2. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek, zadnji oziroma drugi odstavek 8. člena se doda kot tretji odstavek k 6. členu. Glede na to, da 8. člen več ne obstaja, se številčenje členov ustrezno spremeni.
3. člen
Spremenita se prva in druga alinea 10. člena tako, da se glasita:
»Števnina, ki jo porabnik plača ob ceni vode, se določi v višini:
- za vodomere, dimenzije 1/2« in 3/4« 1,0918 EUR/mesec,
- za vodomere, dimenzije 1« in več 5,4588 EUR/mesec.«.
4. člen
Obrazložitev izraza C v drugem odstavku 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»C - cena za l/s, določena v EUR.«.
5. člen
V tabeli 16 člena se vse cene spremenijo, navedejo v evrih, in sicer tako, da se glasijo:
------------------------------------------------
  Tip porabnika       cena za l/s v EUR
------------------------------------------------
  točka 1.              1.310,11
  točka 2.              1.572,13
  točka 3.              3.144,26
  točka 4.              5.240,43
  točka 5.               109,18
------------------------------------------------
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-1/2007
Ribnica, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost