Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

902. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2007, stran 2396.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 104/00) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 4. redni seji dne 21. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Benedikt za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oziroma podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |
|   |                    |
+-----+--------------------------+------------+
|Konto|Naziv           | Znesek v  |
|   |             |   EUR  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| I. |SKUPAJ PRIHODKI      |      |
|   |(70+71+72+73+74)     |2.624.364,00|
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 70 |DAVČNI PRIHODKI      |1.199.514,00|
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 700 |Davki na dohodek in    |      |
|   |dobiček          |1.123.191,00|
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 703 |Davki na premoženje    |14.230,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 704 |Domači davki na blago in |      |
|   |storitve         |62.093,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 706 |Drugi davki        |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 71 |NEDAVČNI PRIHODKI     |184.797,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 710 |Udeležba na dobičku in  |      |
|   |dohodki od premoženja   |36.033,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 711 |Takse in pristojbine   | 2.504,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 712 |Denarne kazni       |  83,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 713 |Prihodki od prodaje blaga |      |
|   |in storitev        |106.201,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 714 |Drugi nedavčni prihodki  |39.977,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 72 |KAPITALSKI PRIHODKI    |711.484,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 720 |Prihodki od prodaje    |      |
|   |osnovnih sredstev     | 6.259,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 721 |Prihodki od prodaje zalog |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 722 |Prihodki od prodaje    |      |
|   |zemljišč in nematerialnega|      |
|   |premoženja        |705.225,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 73 |PREJETE DONACIJE     |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 730 |Prejete donacije iz    |      |
|   |domačih virov       |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 731 |Prejete donacije iz tujine|    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 74 |TRANSFERNI PRIHODKI    |528.569,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 740 |Transferni prihodki iz  |      |
|   |drugih javnofinančnih   |      |
|   |institucij        |528.569,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| II. |SKUPAJ ODHODKI      |      |
|   |(40+41+42+43)       |2.571.784,00|
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 40 |TEKOČI ODHODKI      |492.284,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 400 |Plače in drugi izdatki  |      |
|   |zaposlenim        |133.721,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 401 |Prispevki delodajalcev za |      |
|   |socialno varnost     |21.211,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 402 |Izdatki za blago in    |      |
|   |storitve         |287.228,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 403 |Plačila domačih obresti  |24.203,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 409 |Rezerve          |25.921,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 41 |TEKOČI TRANSFERI     |813.505,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 410 |Subvencije        |16.692,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 411 |Transferi posameznikom in |      |
|   |gospodinjstvom      |377.357,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 412 |Transferi neprofitnim   |      |
|   |organizacijam in ustanovam|70.736,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 413 |Drugi tekoči domači    |      |
|   |transferi         |348.720,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 414 |Tekoči transferi v tujino |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 42 |INVESTICIJSKI ODHODKI   |1.265.995,00|
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 420 |Nakup in gradnja osnovnih |      |
|   |sredstev         |1.265.995,00|
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 430 |Investicijski transferi  |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |      |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |      |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |52.580,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH    |      |
|   |TERJATEV IN NALOŽB    |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH |      |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |(750+751+752)       |12.519,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 75 |PREJETA VRAČILA DANIH   |      |
|   |POSOJIL          |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 750 |Prejeta vračila danih   |      |
|   |posojil          |12.519,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 751 |Prodaja kapitalskih    |      |
|   |deležev          |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 752 |Kupnine iz naslova    |      |
|   |privatizacije       |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOILA IN    |      |
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442)   |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 440 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 441 |Povečanje kapitalskih   |      |
|   |deležev in naložb     |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 442 |Poraba sredstev kupnin iz |      |
|   |naslova privatizacije   |    -  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA  |      |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |      |
|   |V.)            |12.519,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA   |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)  |33.834,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 50 |ZADOLŽEVANJE       |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 500 |Domače zadolževanje    |333.834,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA   |      |
|   |(550)           |400.601,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 55 |ODPLAČILO DOLGA      |      |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
| 550 |Odplačilo domačega dolga |400.601,00 |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)|      |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |    -  |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) | 1.668,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE   |    -  |
|   |(VII.-VIII.)       |66.767,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE   |    -  |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.)|52.580,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|      |
|   |31.12.2006        | 1.717,00  |
|   |             |      |
+-----+--------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje vodovoda), ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom o realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
- v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2007, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 9.598,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 16.323,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, pa lahko župan dolžniku do višine 100,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 333.834,00 EUR za investicije.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-003/2006-41
Benedikt, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost