Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-5/2007-2 Ob-5548/07 , Stran 1381
Župan Občine Sežana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) in 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: 1. višji svetovalec – pravnik. Kraj opravljanja dela: občinska uprava Občine Sežana. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec. Delo se opravlja v nazivu: višji svetovalec II, I. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec II. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Število prostih delovnih mest: 1. Poleg splošnih določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – naziv, v katerem se lahko opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu oziroma največ za dve stopnji nižji naziv od najnižjega naziva, v katerem se lahko opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – poskusno delo štiri mesece. Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi pogoji iz 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2). Delovno področje: – skrbi za zakonsko usklajenost odlokov in drugih pravnih aktov s področja delovanja občine in sodeluje pri njihovi pripravi, – spremlja in ažurira kriterije in merila za normativno urejanje področja delovanja občine, – po pooblastilu župana zastopa občino pred sodišči v delovnih, gospodarskih in ostalih sporih in postopkih, – opravlja pravne zadeve s področja gospodarstva in negospodarstva, predvsem s področja premoženjsko pravnih, stanovanjskih in komunalnih zadev, – pravno svetuje županu, direktorju občinske uprave in zaposlenim delavcem, – spremlja zakonodajo in seznanja delavce uprave o spremembah zakonodaje in o posledicah, ki iz teh sprememb sledijo. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. izjavo, da izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – izjavo o zahtevani stopnji izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 2. izjavo kandidata da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da ima opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil opravljen – če ga ima kandidat opravljenega; 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Sežana, pridobitev podatkov iz 2. točke, iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidata v I. fazi na podlagi dokumentacije, ki jo predloži kandidat, in v II. fazi z ustnim razgovorom s kandidati. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v višji svetovalec I. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za navedeno delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto. V skladu s prvim odstavkom 167. člena Zakona o javnih uslužbencih se kandidatu, ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za enako stopnjo izobrazbe, strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil, pravniški državni izpit ali je uspešno opravil natečaj za zaposlitev v institucijah EU, se prizna del strokovnega izpita za imenovanje v naziv iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenem izpitu. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega DM – Višji svetovalec – pravnik«, na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@sezana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje višja svetovalka II Špela Turk, tel. 05/731-01-06 in direktor občinske uprave Marko Kukanja, tel. 05/731-01-02. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja z navedbo, ali je bil v natečajnem postopku izbran kandidat za prosto delovno mesto, se objavi na spletni strani Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana: http://www.sezana.si. Neizbranim kandidatom se izda in vroči sklep najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost