Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5341/07 , Stran 1344
A) Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca javnih pooblastil za izvajanje nalog, ki so določene v prvem odstavku 19. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v četrtem odstavku 50. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), in jih je do uveljavitve Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) v skladu s prejšnjimi predpisi izvajala Gospodarska zbornica Slovenije. Pričakovani cilji: – zagotoviti ustrezno število verificiranih učnih in študijskih mest ter kvalitetno in racionalno izvedbo vmesnih preizkusov, praktičnega dela zaključnega izpita ter strokovnega nadzora, – zagotoviti elektronsko poslovanje in vodenje ter povezave ustreznih registrov, – spodbujati in povezovati interes delodajalcev za kvalitetno praktično usposabljanje z delom in za druge skupne aktivnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. B) Upravičenci Prijavijo se lahko: – zbornice, – poslovna združenja in – gospodarske družbe. C) Izpolnjevanje pogojev: – prijavijo se lahko zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice in v katere je združeno najmanj 30% vseh gospodarskih subjektov, ki se po zakonu vanjo lahko včlanijo, in poslovna združenja ter gospodarske družbe s področja dejavnosti, ki ni opredeljena kot obrtna ali obrti podobna dejavnost, oziroma, ki ni opredeljena kot kmetijstvo in gozdarstvo; – prijavitelj mora imeti zaposlene vsaj tri strokovne sodelavce, od katerih morata imeti vsaj dva visokošolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; – prijavitelj mora imeti ustrezne prostore in opremo za izvajanje nalog, ki so predmet tega razpisa; – prijavitelj mora razpolagati z informacijsko tehnologijo in programsko opremo, ki zagotavlja elektronsko poslovanje in vodenje ter povezave ustreznih registrov v skladu s predpisi; – prijavitelj mora zagotavljati takšno organiziranost, da lahko zagotovi učinkovito opravljanje nalog v vseh statističnih regijah v Republiki Sloveniji. D) Prijava in priloge k prijavi Zainteresirani prijavitelji morajo v vlogi navesti naslednje podatke in ji priložiti naslednja dokazila, izjave ali druge dokumente: Točka 1 razpisne dokumentacije: 1. podatke o prijavitelju. Točka 2 razpisne dokumentacije: 2. podatke o pravno organizacijski obliki poslovnega subjekta; 3. podatki o dejavnosti in velikostnem razredu v skladu s predpisi, če je prijavitelj gospodarska družba. Točka 3 razpisne dokumentacije: 4. dokazilo o tem, da prijavitelj združuje najmanj 30% vseh gospodarskih subjektov, ki se po zakonu lahko včlanijo, če je prijavitelj zbornica ali poslovno združenje; 5. dokazilo o organiziranosti, ki lahko zagotovi učinkovito opravljanje nalog v vseh statističnih regijah RS; 6. dokazila o zaposlenih, ki bodo opravljali naloge iz tega razpisa, in njihovi strokovni usposobljenosti; 7. dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa; 8. predstavitev opreme, ki bo omogočila varno in zanesljivo izmenjavo informacij z delodajalci, pristojnimi ministrstvi in izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja ter drugimi pravnimi subjekti in službami v skladu s predpisi; 9. predviden letni obseg izvajanja nalog (število učnih oziroma študijskih mest, število vmesnih preizkusov, število zaključnih izpitov in strokovni nadzor, število delovodskih oziroma poslovodskih izpitov) po ustreznih strokovnih področjih (upoštevajo se področja objavljena na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje www.cpi.si) in z navedbo ustreznih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja in študijskih programov višjega strokovnega izobraževanja, ki so predmet tega razpisa. Točka 4 razpisne dokumentacije: 10. finančna ocena po posameznih nalogah. Točka 5 razpisne dokumentacije: 11. izjava prijavitelja, da bo zagotovil transparentnost porabe sredstev oziroma zagotavljal organizacijsko in stroškovno ločeno izvajanje nalog, ki so predmet javnega pooblastila. E) Način in rok vložitve prijav Pisne prijave z vsemi zahtevami in dokazili iz točke D je potrebno poslati priporočeno po pošti ali osebno vložiti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38 – glavna pisarna; pp 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis št. 6035-19/2007 javna pooblastila« do petka, 16. marca 2007 do 12. ure. Obrazec (razpisna dokumentacija), ki se uporablja za prijavo, je sestavni del tega razpisa in je objavljen na spletni strani ministrstva. F) Odpiranje vlog Odpiranje prispelih prijav bo v torek, 20. marca 2007 ob 10. uri v Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6 (sejna soba, II. nadstropje). Odpiranje, pregled in oceno prijav izvede komisija, ki jo je imenoval minister za šolstvo in šport s sklepom, št. 024-5/2007 dne 9. 1. 2007. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v 14 dneh od dneva, ki je določen za odpiranje prijav. G) Merila za izbor Izbrani bodo prijavitelji, ki bodo dosegli večje število točk v skladu z naslednjimi merili: 1. ustreznih delovnih izkušenj na področju, ki je predmet javnega razpisa: 20 točk; 2. usklajenost dejavnosti prijavitelja po strokovnih področjih, največ 30 točk; 3. usklajenost predvidenih aktivnosti oziroma nalog po strokovnih področjih s pričakovanimi cilji, obsegom in vsebino, največ 30 točk; 4. ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije, največ 20 točk. H) Pritožbeni postopek: prijavitelj ima v osmih dneh po prejemu obvestila o izidu razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločalo v roku 15 dni od prejema pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je dokončna. I) Podelitev javnega pooblastila in sklenitev pogodbe Na predlog komisije bo minister pooblastil za izvajanje nalog, ki so predmet tega razpisa, enega ali več izvajalcev. Za posamezno strokovno področje bo izbran samo en izvajalec. Na podlagi odločbe bo sklenjena pogodba, s katero se uredijo medsebojna razmerja, financiranje ter pravice in obveznosti. Predmet financiranja je izvajanje naslednjih nalog: ugotavljanje izpolnjevanja pogojev delodajalcev za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov oziroma praktičnega izobraževanja študentov višjih strokovnih šol, vodenje registrov učnih oziroma študijskih mest, opravljanje strokovnega nadzora nad praktičnim usposabljanjem z delom, izvajanje vmesnih preizkusov in praktičnega dela zaključnih izpitov, v skladu s predpisi. Podlaga za financiranje izvedbe nalog po tem razpisu bo letna pogodba; za leto 2007 je predvideno do 166.970 €. Sredstva za financiranje so zagotovljena v Proračunu RS, na proračunski postavki 6676 – Dejavnost srednjega šolstva. I) Informacije: dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo pri Antonu Slancu, na Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 01/478-57-70, e-pošta: anton.slanc@gov.si.

AAA Zlata odličnost