Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

900. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG), stran 2394.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005 in 111 /2006) sklepajo pogodbene stranke
na strani delodajalcev:
- Združenje delodajalcev Slovenije
- VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
- Cestno podjetje Ptuj d.d.
- Ceste - kanalizacija storitve, d.o.o.
- Projektiva - inženiring Celje, d.d.
in
na strani delojemalcev:
- KSS PERGAM - Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije - SCGS
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
1. člen
33. člen se spremeni tako, da glasi:
(1) Plačilo za delo delavca sestavljajo:
- osnovna plača,
- dodatki,
- plačilo za delovno uspešnost,
- plačilo za poslovno uspešnost.
(2) Osnovna plača je plača, ki jo delavec in delodajalec določita v pogodbi o zaposlitvi, upoštevaje zahtevnosti delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(3) Osnovna plača je opredeljena najmanj v višini najnižje osnovne plače določenega tarifnega razreda.
(4) Najnižja osnovna plača je opredeljena v tarifni prilogi te Kolektivne pogodbe.
(5) Najnižja osnovna plača pomeni najnižje plačilo za delo delovnega mesta v določenem tarifnem razredu in je opredeljena za normalne delovne pogoje in polni delovni čas. Polni delovni čas znaša 174 ur mesečno.
(6) Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v katerih se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavina delovnega mesta in so vključeni v osnovno plačo.
(7) Delovna mesta oziroma dela pri delodajalcu so praviloma znotraj tarifnih razredov razporejena še v plačilne razrede.
2. člen
34. člen se spremeni tako, da glasi:
Tarifna priloga
Tarifna priloga kolektivne pogodbe določa:
- zneske najnižjih osnovnih plač,
- usklajevanje najnižjih osnovnih plač,
- višino regresa za letni dopust,
- višino povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem doma ali v tujini,
- višino nadomestila za ločeno življenje,
- višino terenskega dodatka in
- višino povračila stroškov prehrane med delom.
3. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni, tako, da glasi:
(3) Delavec, ki dela več kot 10 ur, je upravičen do dodatnega povračila stroškov za prehrano v višini kot je določeno v tarifni prilogi.
4. člen
(1) Te spremembe in dopolnitve veljajo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2007 dalje.
(2) Določila te kolektivne pogodbe, ki se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.
Ljubljana, dne 2. februarja 2007
Združenje delodajalcev Slovenije
v.d. generalni sekretar
France Kokalj l.r.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar l.r.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Ferdinand Veingerl l.r.
Ceste - kanalizacija storitve, d.o.o.
direktorica
Lena Korber l.r.
Projektiva
- inženiring Celje, d.d.
direktor
Rajko Pukl l.r.
KSS PERGAM
Sindikat cestnega
gospodarstva
Slovenije SCGS
predsednik
Ivan Ašenberger l.r.
            TARIFNA PRILOGA
   H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI CESTNEGA GOSPODARSTVA

  1. Najnižja osnovna plača
  1.1 Najnižje osnovne plače predstavljajo oziroma
zagotavljajo najnižji znesek osnovne plače v okviru posameznega
tarifnega razreda.
  1.2 Najnižja osnovna plača je določena za polni delovni čas
z mesečnim fondom 174 ur.
  1.3 Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred po
tej prilogi je določena tako, da se zneskom izhodiščnih plač za
posamezne tarifne razrede, določene v aneksu št. 2 k tarifni
prilogi k tej kolektivni pogodbi Uradni list RS 111/2006 z dne
27. 10. 2006, prišteje znesek, ki se izračuna kot razlika med
70% skupnega dodatka za leto 2004 in 2005 (51,74 EUR oziroma
12.400,00 SIT), ki znaša 36,22 EUR oziroma 8.680,00 SIT in
razliko med izhodiščnimi plačami za julij 2004 in avgust 2005,
ki znaša 23,18 EUR oziroma 5.554,00 SIT. Ugotovljeni znesek, ki
se prišteje k izhodiščni plači določeni za avgust 2006 s
povečanjem znaša za I. tarifni razred 13,04 EUR oziroma
3.126,00 SIT, za II.tarifni razred 10,72 EUR oziroma 2.570,00
SIT, za III. tarifni razred 7,71 EUR oziroma 1.848,00 SIT in za
IV. tarifni razred 4,47 EUR oziroma 1.071,00 SIT.
  1.4 Osnovna plača delavca, se skladno s točko 1.3. te
tarifne priloge, z dnem uveljavitve te tarifne priloge poveča
za ustrezni usklajevalni znesek in sicer le enkrat. Način
povečanja osnovne plače po tej točki določi posamezni
delodajalec. Z dnem povečanja osnovne plače po tej točki
preneha obveznost delodajalca za izplačevanje dodatkov po
določilih Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v
zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005.
  1.5 Urna postavka najnižje osnovne plače posameznega
tarifnega razreda je za obračun mesečne plače lahko enaka,
mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev
mesečnega fonda delovnih ur.
  1.6 Skladno z določili iz te tarifne priloge najnižje
osnovne plače za posamezni tarifni razred znašajo:

+---------------------------------+--------+
|Tarifni razred:         |  EUR |
|                 |    |
+------+--------------------------+--------+
|I.  |enostavna dela      | 368,10 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|II.  |manj zahtevna dela    | 401,30 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|III. |srednje zahtevna dela   | 444,43 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|IV.  |zahtevna dela       | 490,90 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|V.  |bolj zahtevna dela    | 550,34 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|VI.  |zelo zahtevna dela    | 656,86 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|VII./1|visoko zahtevna dela   | 745,62 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|VII./2|visoko zahtevna dela   | 816,64 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|VIII. |najbolj zahtevna dela   | 887,64 |
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+
|IX.  |izjemno zahtevna dela   | 1065,18|
|   |             |    |
+------+--------------------------+--------+


  1.7 Najnižje osnovne plače določene v točki 1.6 te tarifne
priloge niso v vsebinski povezavi z izhodiščnimi plačami
določenimi v tarifni prilogi (Uradni list RS, št. 135/04,)
aneksu št. 1 k tarifni prilogi (Uradni list RS, št. 89/05) in
aneksu št. 2 k tarifni prilogi (Uradni list RS, št. 111/06) h
Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva.
  1.8 Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede
na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorita za
višje zneske najnižjih osnovnih plač oziroma osnovnih plač, kot
so navedene v 1.6. točki te tarifne priloge.

  2. Regres za letni dopust
  Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 668
EUR.

  3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
  a) stroški za službena potovanja, terenski dodatek in
dodatek za ločeno življenje se izplačujejo in usklajujejo
najmanj v višini 100% zgornjega zneska, določenega z vsakokrat
veljavno uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne všetevajo v davčno osnovo.
  b) Povračilo stroškov prehrane med delom se izplačuje
najmanj v višini 4,59 EUR dnevno. V primeru, da delavec dela 10
ali več ur, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v
višini najmanj 0,67 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

  4. Veljavnost
  4.1 Ta tarifna priloga h Kolektivni pogodbi cestnega
gospodarstva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. 1. 2007.
  4.2 Ta tarifna priloga velja do 31. 12. 2007.


  Ljubljana, dne 2. februarja 2007
Združenje delodajalcev Slovenije
             v.d. generalni sekretar
              France Kokalj l.r.

             VOC Celje, vzdrževanje
              in obnova cest d.d.
                 direktor
              Bogdan Kočevar l.r.

            Cestno podjetje Ptuj d.d.
                 direktor
             Ferdinand Veingerl l.r.

         Ceste - kanalizacija storitve, d.o.o.
                direktorica
               Lena Korber l.r.

                Projektiva
             - inženiring Celje, d.d.
                 direktor
               Rajko Pukl l.r.

                KSS PERGAM
              Sindikat cestnega
                gospodarstva
               Slovenije SCGS
                predsednik
              Ivan Ašenberger l.r.

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 12.
2. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-5/2004-8 o tem, da so
spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega
gospodarstva (KPD-CG) vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 15/1.

AAA Zlata odličnost