Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 033-1/2007 Ob-5566/07 , Stran 1363
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – vzgojno varstveni zavodi, – osnovne šole, – športna društva in klubi, – športna združenja in zveze registrirane za opravljanje dejavnosti športa, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti športa, – planinska društva, ki v svoji dejavnosti izvajajo programe športa. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Laško, – da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi o delovanju društev in za opravljanje dejavnosti v športu, – da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih programov športa, – da svojo dejavnost izvajajo nepretrgano najmanj dve leti. II. V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje programe športa: 1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok v vrednosti 379 EUR (90.823,56 SIT). V programu interesne športne vzgoje predšolskih otrok bomo sofinancirali izvajanje programa Zlati sonček, ki obsega temeljna športna znanja, Ciciban planinec. 2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok v vrednosti do 4.778 EUR (1,144.999,92 SIT). V programu interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok bomo sofinancirali športno dejavnost: – ki ima značaj organizirane 80-urne redne vadbe v šolskem športnem društvu, program Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati in Naučimo se smučati, – medobčinska, regijska in republiška šolska športna tekmovanja. 3. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 6.259 EUR (1,499.906,76 SIT). V programu športne vzgoje otrok in mladine bomo sofinancirali programe, ki obsegajo najmanj 80-urno redno letno športno dejavnost v športnih društvih izven programa šolske športne vzgoje. 4. Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vrednosti do 16.691 EUR (3,999.831,24 SIT). V programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport bomo sofinancirali programe, ki obsegajo individualne in kolektivne športne panoge v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslove državnih prvakov. 5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih v vrednosti do 19.612 EUR (4,699.819,68 SIT). V programu kakovostnega in vrhunskega športa odraslih bomo sofinancirali: – programe individualnih in kolektivnih športnih panog v katerih športniki tekmujejo v uradnih državnih in mednarodnih tekmovalnih sistemih, – društva in klube, ki imajo kategorizirane športnike. 6. Programi športna rekreacija v vrednosti do 22.116 EUR (5,299.878,24 SIT). V programu športne rekreacije bomo sofinancirali: – redno športno rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z najmanj 20 udeleženci, – množične akcije in prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj ter občinska prvenstva. 7. Programi športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti do 4.231 EUR (1,013.916,84 SIT). V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo sofinancirali v vrednosti do 2.754 EUR (659.968,56 SIT): – organizirano, redno, športno dejavnost zveze društev upokojencev, – delno pokrivanje stroškov najema športnih objektov in naprav, – stroške tekmovanj v okviru športno rekreativnih prireditev upokojencev. V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo sofinancirali v vrednosti do 1.477 EUR (353.948,28 SIT): – organizirano, redno, športno dejavnost, – športne prireditve in tekmovanja namenjena ohranjanju psihofizičnih in gibalnih sposobnosti z delnim pokrivanjem najema športnih objektov in naprav. 8. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 2.754 EUR (659.968,56 SIT). V programu športne dejavnosti v planinskih društvih bomo sofinancirali: – redno športno dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo značaj športnih panog in tekmovanj (gorski teki, gorsko kolesarstvo,orientacijski teki), – izvedbo planinske šole ali planinskega tabora. 9. Programi skupnega interesa na področju športa v vrednosti do 14.896 EUR (3,569.677,44 SIT). V programu dela in izobraževanja strokovnih kadrov v društvih in klubih bomo sofinancirali v vrednosti do 7.177 EUR (1,719.896,28 SIT): – izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih v občini za posamezne športe, – neposredno delo usposobljenih strokovnih kadrov v športnih društvih in klubih, ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega športa. Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost do 7.719 EUR (1,849.781,16 SIT). Sofinancirali bomo dejanske stroške organizacije in izvedbe tekmovanj, ter nagrade, medalje in pokale za tekmovalne dosežke. 10. Vzdrževanja in obnova športnih objektov, naprav in opreme v vrednosti 20.864 EUR (4,999.848,96 SIT). Sofinancirali bomo obnovo in nujna vzdrževalna dela na športnih objektih, napravah in opremi, ki so v lasti Občine Laško in skupni uporabi športnih društev, šol in krajevne skupnosti po sprejetem prioritetnem programu. III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Laško. Pri izboru in razdelitvi sredstev se bodo upoštevale le tiste popolne prijave izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo zahtevan obseg, vsebine in merila za posamezni program športa v skladu s 7. in 8. členom pravilnika. IV. Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4, 5 iz zahtevane dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Laško v letu 2007. Javni razpis z razpisno dokumentacijo bo pisno posredovan vsem dosedanjem izvajalcem programov športa v občini. Razpisni obrazci bodo dostopni tudi v tajništvu Urada župana in na spletni strani Občine Laško na naslovu: http://www.lasko.si. V. Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Oddelek za družbene dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje do 31. 3. 2007. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, na hrbtni strani mora biti naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov poštni naslov (sedež) in pripis »Javni razpis – športni programi 2007«. VI. Odpiranje prijav ne bo javno. Obravnavane bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog. Z izvajalci športnih programov bo Občina Laško sklenila pogodbo o sofinanciranju. VIII. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu kandidati dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ali na tel. 03/73-38-728 ali elektronski pošti: dimitrij.gril@lasko.si.

AAA Zlata odličnost