Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 34/2007 Ob-5052/07 , Stran 1383
1. Predmet prodaje: Nepremičnina, in sicer trosobno stanovanje na naslovu Tesarska 5b, Kočevje, stanovanje št. 15/IV, ležeče na parceli št. 1352/2, nepremičnina 115.E, vložek št. 2471/43, k.o. Kočevje. Nepremičnina ni prosta oseb (najemno razmerje za nedoločen čas). Lastnik: Republika Slovenija. 2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 50.075,11 EUR. 3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v tem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 5. Varščina Ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 5.007,51 EUR. Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6300109972 (Ministrstvo za pravosodje). Sklicna številka: 18 20117-7201001-6731-2007. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe. 6. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene; – v skladu s petim odstavkom 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ima oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico; – ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana; – izbrani ponudnik oziroma kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik; – davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 – ZDDV-1) ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; – Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Ministrstva za pravosodje s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 7. Dokumentacija Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka za oddajo ponudb, med 10. do 12. uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za pravosodje, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Glinška 12, Ljubljana. Kontaktna oseba: Anže Kromar, tel. 01/369-57-90. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 4,17 EUR. Znesek in način plačila za dokumentacijo: Znesek: 4,17 EUR. Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6300109972 (Ministrstvo za pravosodje). Sklicna številka: 18 20117-7201001-6731-2007. 8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb po predhodnem dogovoru z najemnikom stanovanja, Bojanom Šobrom, tel. 01/895-11-44. 9. Predložitev ponudb Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 19. 3. 2007, najkasneje do 14. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje RS, Župančičeva 3 – Vložišče, 1000 Ljubljana. 10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 2. 7. 2007. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3. 2007 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravosodje, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Glinška 12, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

AAA Zlata odličnost