Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa, stran 2400.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05) ter 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 3. redni seji dne 22. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica - Gasa
1. člen
V 1. člena Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica - Gasa (Uradni list SRS, št. 14/89, Uradni list RS, št. 60/92, 67/99) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembo ureditvenega načrta je izdelala družba Koling d.o.o., Spodnja Kanomlja 23b, 5281 Spodnja Idrija, štev. proj. 06011064/06, januar 2007.«.
2. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ureditveno območje varstveno-delovnega centra (VDC) zajema parcele: 1331/2, 1328/2, 1328/1, 1331/1,1329/2, 1332/1, 1333/3, 1332/2, 1333/1, 1330/8,1330/7, 1330/6, 1330/5, 1330/4, 1330/3, 1330/2 in 1330/1.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 4. členu se doda nova h) alinea, ki se glasi:
»h) gradnja varstveno-delovnega centra (VDC)«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Objekt varstveno-delovnega centra (VDC): tlorisne dimenzije so 16.00m x 16.00m. Višina objekta je K+P+2+M - prilagojena terenu. Streha je simetrična dvokapnica, naklona 40°-45°. Možna je gradnja strešnih pomolov in vgradnja strešnih oken. Fasade so obdelane v svetlih tonih in steklu.«.
5. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Dovoz in dostop do objekta varstveno-delovnega centra (VDC) je iz Rožne ulice, kjer je predviden glavni vhod in manjše parkirišče za potrebe zaposlenih, in iz Lapajnetove ulice, kjer je predviden servisni dovoz za dostavo.«.
6. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Objekt varstveno-delovnega centra (VDC) bo priključen na vode javne komunalne infrastrukture - elektrika, telefon, CATV, kanalizacija, vodovod in na ogrevanje iz skupne kotlarne v Športno rekreacijskem centru.
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov je urejeno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 118/05).«.
7. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Pri umestitvi objekta varstveno-delovnega centra (VDC) v prostor in gradnji z zunanjo ureditvijo ter gradnji komunalne infrastrukture so možna odstopanja + - 10%.«
8. člen
Sestavni del tega odloka so tudi pisne in grafične priloge, ki jih je izdelala družba Koling d.o.o., Spodnja Kanomlja 23b, 5281 Spodnja Idrija, štev. proj. 06011064/06, januar 2007.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0012/2006
Idrija, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost