Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 091-6/2006 Ob-5698/07 , Stran 1366
1. Predmet javnega natečaja je izbor turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2007. 2. Pogoji in merila: Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim številom izdelkov (spominkov), za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja. Na natečaju lahko sodelujejo samo izdelki (spominki), ki prepoznavno in izvirno predstavljajo: – Mestno občino Koper, mesto, zaledje, – kulturno in naravno dediščino, – tradicijo in sodobno ustvarjalnost, – turistične dejavnosti, – so v fazi dokončanega izdelka, – so prvič javno predstavljeni. Prispele izdelke (spominke) bo ocenjevala petčlanska strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: – etnološka vrednost izdelka (0 – 10 točk), – estetska in promocijska vrednost izdelka (0 – 10 točk), – izvirnost izdelka (0 – 10 točk), – uporabnost izdelka, cena in možnost trženja izdelka (0 – 10 točk), – celovitost izdelka (0 – 10 točk). Vsak prijavljen izdelek lahko doseže maksimalno število 50 točk. Strokovna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne obrazložitve, fotografije in končne izdelke. 3. Nagrade in njihove vrednosti: Trije izdelki (spominki), ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo s strani Mestne občine Koper odkupljeni za promocijske namene: – izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do 1.000 EUR (z DDV), – izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila drugo največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do 500 EUR (z DDV), – izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila tretje največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do 250 EUR (z DDV). Strokovna komisija praviloma podeli tri nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridružuje pravico, da podeli več nagrad iste stopnje, če je število doseženih točk enako pri večih izdelkih (spominkih). Strokovna komisija bo zmagovalnemu izdelku (spominku) podelila naziv »Turistični spominek Mestne občine Koper za leto 2007«, ki se ga kot takega lahko tudi ustrezno označi. 4. Rok in način oddaje prijav Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije. Prijava mora vsebovati dokončan izdelek (spominek), 2 fotografiji izdelka, izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu. V kolikor prijavitelj prijavlja več izdelkov, mora za vsak posamičen izdelek izpolniti ločene obrazce. Prijavitelji morajo svoje prijave vključno z izdelkom (spominkom) oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 26. marca 2007 na naslov: Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oziroma v ustrezni embalaži, z oznako »Ne odpiraj – spominek 2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja. 5. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega natečaja Prijavitelji bodo o odločitvi strokovne komisije seznanjeni najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. Na odpiranju prijav, ki ne bo javno, bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo vseh prijavljenih spominkov na natečaj. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni tudi na spletni strani www.koper.si. Vsi prijavljeni spominki ostanejo v arhivu Mestne občine Koper. Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da nagrajenega spominka ne odkupi, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev iz natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke. Mestna občina Koper s podelitvijo nagrad spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki. 6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo dokumentacijo: dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-62-17.

AAA Zlata odličnost