Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

921. Odlok o oglaševanju in obveščanju v Občini Moravske Toplice, stran 2429.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih cestah - uradno prečiščeno besedilo ZJS UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), 17. člena Zakona o prekrških - uradno prečiščeno besedilo (ZP1 - UPB3, Uradni list RS, št. 70/2006), 3., 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. seji dne 26. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o oglaševanju in obveščanju v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov in naprav (v nadaljevanju: objektov) za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja za območje Občine Moravske Toplice postavljenih na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe.
Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za vizualno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti.
2. člen
Pomen izrazov, ki se v tem odloku uporabljajo:
- oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnega objekta,
- oglasna sredstva so obvestila in sporočila v obliki plakatov, nalepk, transparentov, letakov, napisov, znakov in simbolov s sporočilno vsebino, ki se namestijo na oglasni objekt.
II. OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE
3. člen
Dejavnost oglaševanja in obveščanja po tem odloku ter vzdrževanje objektov za oglaševanje in obveščanje opravlja Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci (v nadaljevanju izvajalec), na podlagi tega odloka in pogodbe sklenjene med občino in izvajalcem.
4. člen
Oglasni objekti za oglaševanje in obveščanje so:
Stalni objekti za oglaševanje in obveščanje so:
- oglasni stebri,
- oglasni panoji,
- svetlobne vitrine,
- samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table,
- oglasni panoji z vrtljivo površino,
- nosilci in drogovi čezcestnih transparentov,
- oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
- krajevni objekti za oglaševanje.
Začasni objekti za oglaševanje in obveščanje so:
- prenosljivi panoji,
- samostoječi prapori in zastave,
- drugi podobni premični objekti.
Prostostoječi mega panoji in neprostoječe oblike oglaševanje, kot so slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, so dovoljene samo na lokacijah, ki jih določi pristojni organ občine.
III. STALNI OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE
5. člen
Lokacija in namen rabe stalnih objektov za oglaševanje in obveščanje na zemljiščih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe mora biti v skladu s prostorskimi akti Občine Moravske Toplice ter v skladu s Pravilnikom o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje v Občini Moravske Toplice.
Izvajalec Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o. izdela kataster oglasnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati.
6. člen
Za postavitev stalnega oglasnega objekta je potrebno pridobiti v skladu z veljavno zakonodajo lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje.
Na površinah in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje in obveščanje dovoljeno samo na oglasnih mestih in objektih za oglaševanje in obveščanje, ki so določena s Pravilnikom o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje in s tem odlokom.
Oglasna sredstva na oglasnih objektih lahko namešča samo izbrani izvajalec v skladu s 7. členom odloka.
Obveznosti izvajalca
7. člen
Sredstva za postavitev in vzdrževanje objektov za oglaševanje in obveščanje zagotavlja izvajalec.
8. člen
S stalnimi oglasnimi objekti upravlja izvajalec Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o..
Izvajalec mora skrbeti:
- da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
- da rešuje reklamacije naročnikov oglaševanja v skladu s poslovno doktrino,
- da vsak objekt za oglaševanje označi vsaj z logotipom svojega podjetja,
- da redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje,
- da so oglasna sredstva, ki jih namešča na oglasne objekte, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na oglasnem objektu,
- da so oglasna sredstva na oglasnem objektu primerno razvrščena,
- da odstranjuje z oglasnih objektov oglasna sredstva, ki niso opremljena s štampiljko in datumom,
- da poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem možnem času,
- da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje,
- da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila uradne osebe občinske inšpekcije odstrani vsa oglasna sredstva, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom,
- da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev le-ta odstrani, najkasneje pa v roku treh dni.
9. člen
Izvajalec mora pod enakimi pogoji zagotoviti organizatorjem volilne kampanje uporabo oglasnih objektov za oglaševanje v skladu z Zakonom o volilni kampanji.
IV. ZAČASNI OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE
10. člen
V primeru oglaševanja in obveščanja z začasnimi objekti iz 4. člena tega odloka se oglasna mesta pridobijo s soglasjem pristojnega občinskega organa na podlagi vloge stranke.
Postavitev začasnega objekta za oglaševanje po tem členu je možna le na lokacijah, ki jih potrdi pristojni občinski organ in na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe. Takšna postavitev lahko traja največ 30 dni.
Za postavitev začasnega oglasnega objekta iz 4. člena tega odloka ni potrebno gradbeno dovoljenje in se jih lahko postavi brez pridobitve lokacijske informacije. Če se jih namerava postaviti na objektu oziroma zemljišču, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, je treba pred postavitvijo pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
Za ureditev oglaševanja po tem členu mora stranka pri pristojnem občinskem organu pridobiti odločbo, s katero se dovoljuje predlagano oglaševanje in oglasno mesto ter odmeri komunalno takso.
V. OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE ZA POSEBENE NAMENE
11. člen
Krajevne skupnosti in društva lahko same nameščajo in odstranjujejo plakate in obvestila za potrebe svojih neprofitnih dejavnosti. Krajevne skupnosti in društva morajo najpozneje v dveh dneh po preteku veljavnosti sporočil le-te odstraniti.
Organizatorji volilne kampanje lahko v skladu z 22. členom sami nameščajo plakate in obvestila, in jih morajo odstraniti v roku, ki ga določa Zakon o volilni kampanji.
VI. OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE ZA LASTNE POTREBE
12. člen
Objekti za oglaševanje in obveščanje, stalni in začasni, služijo za oglaševanje proizvodov in storitev samostojnih podjetnikov in pravnih oseb za lastne potrebe na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost.
Oglaševanje za lastne potrebe pomeni oglaševanje izdelkov in storitev iz njihove registrirane dejavnosti.
Postavitev stalnih in začasnih objektov za oglaševanje za lastne potrebe se izvede v skladu s 6. in 10. členom tega odloka.
13. člen
Z objekti za oglaševanje in obveščanje za lastne potrebe gospodarijo lastniki. Oglaševanje na zasebnih površinah in objektih, ki ni oglaševanje lastne registrirane dejavnosti, ni dovoljeno.
VII. TAKSE
14. člen
Višina ter način plačevanja takse za oglaševanje in obveščanje se ureja skladno z Odlokom o občinskih taksah.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oglasnega objekta in se plačuje za vsako vrsto oglasnega objekta v celoti vnaprej.
Okoliščina, da izvajalec ni uporabljal oglasnega objekta, ki je predmet takse, ne vpliva na taksno obveznost.
Takse ne plačujejo:
- samostojni podjetniki in pravne osebe za oglaševanje za lastne potrebe na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer oglašujejo svojo registrirano dejavnost.
Na stalnih in začasnih objektih za oglaševanje so za oglaševanje iz lastne dejavnosti na podlagi pisne vloge in sklepa župana komunalne takse oproščeni:
- organizatorji humanitarnih prireditev, prireditev socialnega ter vzgojnega značaja, javnega, družbenega ter občinskega pomena, organizatorji športnih prireditev,
- humanitarne, vzgojne in verske organizacije ter društva, ki organizirajo neprofitne prireditve z namenom zbiranja prostovoljnih prispevkov ali podpore zbiranja prostovoljnih prispevkov ter humanitarnih ali vzgojnih programov oziroma akcij,
- Občina Moravske Toplice, krajevne skupnosti, društva in politične stranke za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun.
VIII. PREPOVEDI
15. člen
Na območju Občine Moravske Toplice je prepovedano:
- nameščanje oglasnih sredstev na drevesa;
- trositi oglasna sredstva po javnih površinah in površinah v lasti občine;
- zakrivanje vsebine oglasnih sredstev, ki so nameščeni v skladu s tem odlokom;
- nameščanje kakršnihkoli oglasnih sredstev izven objektov za oglaševanje na površinah in objektih v lasti občine in ostalih javnih površinah.
IX. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravljajo pooblaščene uradne osebe občinske inšpekcije.
17. člen
Pooblaščena uradna oseba občinske inšpekcije izda odločbo o takojšnji odstranitvi objektov za oglaševanje, če ugotovi, da je le-ta postavljen v nasprotju z določili tega odloka.
Pooblaščena uradna oseba občinske inšpekcije izda odločbo o takojšnji odstranitvi oglasnega sredstva, če ugotovi, da je ta nameščen v nasprotju z določili tega odloka.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 17. člena tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
18. člen
Izvajalec oglaševanja in obveščanja mora občinsko inšpekcijo sproti obveščati oziroma ji posredovati podatke o kršiteljih odlokov, ki se nanašajo na oglaševanje.
X. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
- ravna v nasprotju z določili 6. in 8. člena tega odloka;
- kot izbrani izvajalec ne izvede oglaševanja za potrebe volilne kampanje;
- ravna v nasprotju s prepovedmi iz 15. člena tega odloka.
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika.
20. člen
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prepovedmi iz 15. člena tega odloka.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o reklamiranju in plakatiranju v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 34/96).
Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje v Občini Moravske Toplice iz 5. člena tega odloka se sprejme v roku 3 treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
22. člen
V času volilne kampanje se način oglaševanja in obveščanja določi s posebnim sklepom župana v skladu z zakonom.
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-01/07-5
Moravske Toplice, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost