Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

893. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005–2014), stran 2385.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02 - ZG-A in 110/02 - ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014), št. 05-22/05 z dne 3. 4. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Črni dol, ki meri 2.206,02 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Šembije, Trnovo, Ilirska Bistrica in Trpčane.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Črni dol je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 77,0% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 23,0% državnih gozdov;
B) površina: 2.134,77 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 278,3 m3/ha, od tega 139,1 m3/ha iglavcev in 139,2 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,99 m3/ha, od tega 3,52 m3/ha iglavcev in 3,47 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Črni dol določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
- proizvodne funkcije na površini 2.024,90 ha,
- ekološke funkcije na površini 14,40 ha ter
- socialne funkcije na površini 6,29 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črni dol za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
- najvišji možni posek v višini 106.442 m3, od tega 56.971 m3 iglavcev in 49.471 m3 listavcev,
- gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 314,65 ha,
- nega mlajšega drogovnjaka na površini 42,85 ha,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom v obsegu 21,60 ha ter zaščita s ograjo v dolžini 450 m ograje,
- nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj v obsegu 32,50 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 20 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črni dol v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol (2005-2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-17/01/11
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2005-2311-0137
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost