Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5538/07 , Stran 1379
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2) Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: strokovni sodelavec Sodnega sveta Republike Slovenije. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo pravne smeri, – najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – znanje enega svetovnega tujega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovno področje: – priprava pravnih stališč in izdelava osnutkov odločb in predlogov za izvolitev sodnikov, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno sestavljanje tožb in oblikovanje odgovorov na tožbe ter drugih vsebin v upravnih in delovnih sporih, – pregled in priprava gradiv za seje sodnega sveta, – pisanje zapisnika na sejah sodnega sveta, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – priprava poročil, analiz in informacij v zvezi z delom sodnega sveta, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter priprava osnutkov odgovorov strankam, – priprava in obdelava statističnih podatkov, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih zahtevnejših nalog po odredbi predsednika, sekretarja ali člana sodnega sveta. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Sodnemu svetu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu bodo pravice oziroma dolžnosti določile glede na uradniški naziv »višji pravosodni svetovalec III«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2010 za delo na projektu Lukenda, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Sodnega sveta RS v Ljubljani, Tavčarjeva 9. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec Sodnega sveta RS« na naslov: Sodni svet RS, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na Zavodu za zaposlovanje in na oglasni deski sodne stavbe na Tavčarjevi 9 v Ljubljani. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje sekretarka sodnega sveta: tel. 01/366-47-90.

AAA Zlata odličnost