Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 4302-22/2006/3 Ob-5585/07 , Stran 1346
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet plus skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet plus. Cilji programa Varnejši internet plus so razdeljeni v štiri akcijske linije, in sicer: – usposobiti starše, učitelje in otroke za varno uporabo interneta, – boj proti nelegalnim in škodljivim vsebinam na internetu, – promocija varnejšega dela in uporabe interneta, – dvigovanje zavesti o nevarnostih in načinih varne rabe interneta. Evropska unija namenja sredstva za vzpostavitev vozlišč oziroma točk za osveščanje, ki bodo izvajale dejavnosti in program osveščanja varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. EU omogoča sofinanciranje 50% vzpostavitve in delovanje takšnih točk v okviru programa Varnejši internet plus skozi četrto akcijsko linijo programa, katerega razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm. Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi komunitarne programe EU ter zagotovitve delovanja vozlišč oziroma točk osveščanja za promocijo varne uporabe interneta in novih spletnih tehnologij predvsem za otroke in mladostnike, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim razpisom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati slovensko prijavo na razpis za točko osveščanja v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus. Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom. 3. Pogoji in merila Pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na podlagi Zakona o gospodarski družbah – javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih storitev, združenja staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov) in ostale organizacije civilne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirane v konzorcij ali predstavljajo člana konzorcija, in so konkurirali na EU razpisu za točko osveščanja v okviru programa Varnejši internet plus za leto 2006 in so bili predlagani za sofinanciranje s strani EU. Prijavitelji morajo predložiti fotokopijo ali original izpiska iz ustreznega registra ali fotokopijo statuta s katerim dokazujejo status prijavitelja in iz katerega nedvoumno izhaja neprofitna narava prijavitelja oziroma, da osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna proizvodnja blaga in storitev (priložiti k razpisnemu obrazcu št. 3). Izpisek mora odražati dejansko stanje. Merila: Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Ministrstva na osnovi naslednjih meril: X1: Vsebina je relevantna, skladna s cilji programa Varnejši internet plus in omogoča doseganje ciljev programa. Vsebina je v skladu z EU razpisom programa Varnejši internet plus. Pričakovani vpliv predlaganega celotnega programa dela kot tudi posameznih faz je ustrezen in to tako v času sofinanciranja projekta kot tudi po izteku obdobja sofinanciranja (do največ 50 točk). X2: Predlog je pregleden, ekonomičen in ima realno finančno konstrukcijo (do največ 50 točk). Y: skupno število zbranih točk ..... (največ 100 točk). Formula za izračun zbranih točk: Y=X1+X2 Sofinanciran bo izključno le najbolje ocenjen projekt, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 70, in bo obenem izpolnjeval vse razpisne pogoje. 4. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa znaša 100.150,22 € (DDV vključen) za obdobje trajanja projekta največ dve leti. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6771, konto 4029 – ime postavke Mednarodno sodelovanje na področju razvoja informacijske družbe. V letu 2007 namenjenih 50.000 € in v letu 2008: 50.000 €. 5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2007 in 2008. 6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, do 16. 3., v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja točke osveščanja za promocijo varnih načinov rabe IKT tehnologij za otroke in mladostnike v Sloveniji.« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej do 16. 3. 2007 do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 19. 3. 2007, ob 9. uri. Strokovna komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. 8. Obveščanje o izboru: predlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 8 dneh od dneva odpiranja vlog. 9. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali prek elektronskega poštnega naslova: radovan.pajntar@gov.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva.

AAA Zlata odličnost