Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

918. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del), stran 2419.

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 29. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška osrednji del (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt), sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 5780.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
- investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture so:
 +-------------------+-------------------+
 |Komunalna     | stroški (EUR brez |
 |infrastruktura   |    DDV)    |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Ceste in javna   |          |
 |razsvetljava    |  6.674.743,66  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Vodovodno omrežje |   262.071,72  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Kanalizacijsko   |          |
 |omrežje      |   522.298,61  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Plinovodno omrežje |   97.347,23   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Vročevodno omrežje |   618.192,98  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Javne površine   |   233.266,55  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Skupaj       |  8.407.920,75  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunsko območje investicijske izgradnje komunalne infrastrukture iz 5. člena je območje občinskega lokacijskega načrta.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 9. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL - mesto.
(3) Obračunska območja iz drugega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
Obračunski stroški investicije za obračunsko območje so enaki stroškom iz 5. člena.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne površine so:
 +------------------+--------------+--------------+
 |         |       | strošek   |
 |         |strošek na  |  m2    |
 |         |  m2    | gradbene   |
 |         | gradbene   | parcele   |
 |         |parcele za  |  za    |
 |         | obstoječo  |obstoječo   |
 |komunalna     | primarno   |sekundarno  |
 |infrastruktura  |infrastrukturo|infrastrukturo|
 |         | (EUR/m2)   | (EUR/m2)   |
 +------------------+--------------+--------------+
 |ceste in javna  |       |       |
 |razsvetljava   |  9,57    | 16,46    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |vodovodno omrežje |  2,82    |  5,49    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |kanalizacijsko  |       |       |
 |omrežje      |  3,64    | 12,19    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |vročevodno omrežje|  8,31    |  4,58    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |plinovodno omrežje|  3,27    |  3,25    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |javne površine  |  3,36    |  8,49    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 +------------------+--------------+--------------+
 |         |       | strošek   |
 |         |       | na m2    |
 |         |strošek na  |  neto    |
 |         | m2 neto   |tlorisnih   |
 |         | tlorisnih  | površin   |
 |         |površin za  |  za    |
 |         | obstoječo  |obstoječo   |
 |komunalna     | primarno   |sekundarno  |
 |infrastruktura  |infrastrukturo|infrastrukturo|
 |         | (EUR/m2)   | (EUR/m2)   |
 +------------------+--------------+--------------+
 |ceste in javna  |       |       |
 |razsvetljava   |  10,24   | 10,20    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |vodovodno omrežje |  2,94    |  3,20    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |kanalizacijsko  |       |       |
 |omrežje      |  3,07    |  6,78    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |vročevodno omrežje|  3,57    |  1,60    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |plinovodno omrežje|  2,66    |  1,76    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |javne površine  |  3,52    |  4,95    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
(2) Obračunskemu območju se določi obračunski strošek za obstoječe primarno vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, vročevodno in cestno omrežje ter javne površine.
(3) Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo znašajo:
 +-------------------+-------------------+
 |Komunalna     | stroški (EUR brez |
 |infrastruktura   |    DDV)    |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Ceste in javna   |          |
 |razsvetljava    |  566.368,32   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Vodovodno omrežje |  162.693,93   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Kanalizacijsko   |          |
 |omrežje      |   77.596,31   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Plinovodno omrežje |   67.269,31   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Vročevodno omrežje |   90.345,56   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Javne površine   |   88.982,82   |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
 |Skupaj       |  1.053.256,25  |
 |          |          |
 +-------------------+-------------------+
(4) Obračunskih stroškov za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo se ne obračuna.
(5) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je upoštevano zmanjšanje obračunskih stroškov za neto tlorisne površine in gradbene parcele obstoječih objektov znotraj obravnavanih prostorskih enot.
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena v višini 9.461.177 EUR brez DDV so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.
(2) Pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je za stanovanjske objekte upoštevan faktor dejavnosti 1, za poslovno-trgovsko stolpnico ob Celovški cesti 1,5, za kletne etaže 0,5 in za obstoječe objekte 1,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) V spodnji tabeli so prikazane neto tlorisne površine in gradbene parcele, uporabljene za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
 +--------------+------------+------------+
 |       |  Neto  |      |
 |       | tlorisna | Gradbena |
 |       | površina | parcela  |
 |       |  (m2)  |  (m2)  |
 |       |      |      |
 +--------------+------------+------------+
 |stolpnica   | 19.322,40 |      |
 |       |      |      |
 +--------------+------------+      |
 |stanovanjski |      |      |
 |del      | 66.815,00 |  32.500  |
 |       |      |      |
 +--------------+------------+      |
 |kleti     | 85.631,10 |      |
 |       |      |      |
 +--------------+------------+------------+
 |obstoječi   |      |  32.500  |
 |objekti    | 39.757,00 |      |
 |       |      |      |
 +--------------+------------+------------+
(2) Neto tlorisne površine načrtovanih objektov so določene na podlagi bruto etažnih površin po občinskem lokacijskem načrtu z upoštevanjem faktorja 0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003). Površina gradbenih parcel je povzeta po parcelaciji v občinskem lokacijskem načrtu.
(3) Neto tlorisne površine in gradbene parcele obstoječih objektov so povzete po katastru stavb in zemljiškem katastru.
(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta večje od navedenih v prvem odstavku tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena.
(5) Kolikor bodo neto tlorisne površine objekta manjše od navedenih skupnih površin v prvem odstavku tega člena, se obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka. Ker se stroškov za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo ne obračuna, zmanjšanje obračunskih stroškov zanje ni možno.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
(2) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(3) S pogodbo se določi, da se površine, namenjene javnemu dobru povezovalne ceste, neodplačno prenese v last Mestne občine Ljubljana pred zahtevkom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-25/2005-31
Ljubljana, dne 29. januarja 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost