Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 478-10/2007/39 Ob-5872/07 , Stran 1384
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne ponudbe: a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,60 m2, mesečna najemnina 2.087,80 EUR; b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,60 m2, mesečna najemnina 2.087,80 EUR; c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,82 m2, mesečna najemnina 2.103,86 EUR; b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,82 m2, mesečna najemnina 2.103,86 EUR. K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi. Dodatne informacije na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, mag, Nataša Oven, tel. 01/478-18-79. 4. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,60 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207; b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,60 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207; c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,82 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207; b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,82 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207. 5. Prehod posesti: posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo nepremičnine. 6. Višina varščine: pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 211 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic (sklicna številka navedena v točki 4) z navedbo namena nakazila: MMP Starod. Po opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku 30 dni brez obresti. 7. Ogled nepremičnin: Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,60 m2, dne 13. 3. 2007 od 9. do 12. ure; b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,60 m2, dne 13. 3. 2007 od 9. do 12. ure; c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,82 m2, dne 13. 3. 2007 od 9. do 12. ure; b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v skupni izmeri 28,82 m2, dne 13. 3. 2007 od 9. do 12. ure. 8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe za nepremičnino pod točko 2. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 19. 3. 2007 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana – glavna pisarna. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javnega ponudbe: Oddaja ponudbe za javno ponudbo za oddajo poslovnega prostora na MMP Starod, številka zadeve: Številka: 478-10/2007/39, oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. V primeru, da bo ponudbo za nakup iste nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor je 100 EUR. Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana dne 21. 3. 2007 ob 9. uri. 9. Pogoji za oddajo ponudbe Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddajajo poslovni prostori, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik. 10. Javna ponudba velja do 30. 4. 2007. 11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne ponudnikom stroške v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost