Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 228/07 Ob-5833/07 , Stran 1394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 228/07 z dne 22. 2. 2007, je bila nepremičnina, vrstna stanovanjska hiša – objekt št. 13 v zadružni soseski Ribniško selo S 11. Hiša stoji na parc. št. 197/5 – stanovanjska stavba v izmeri 91 m2 in dvorišče v izmeri 220 m2, k.o. Krčevina, na naslovu Terčeva 47, Maribor, last Brede Horvat, do celote, na podlagi pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih, sklenjene med njo kot članom zadruge – kupcem in Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot prodajalcem z dne 23. 6. 1994, zastavljena v korist upnice – banke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000 Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice Horvat Brede, EMŠO 1706953505197, stanujoče na naslovu Terčeva ulica 47, Ribniško selo, 2000 Maribor, v višini 53.000 EUR s pripadki in obrestno mero, ki znaša trenutno 5,60% letno in je sestavljena iz nominalne izhodiščne prvovrstne obrestne mere Nove LB (trenutno 5% letno) in fiksnega pribitka v višini 0,60% letno, ter se spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB, z drugimi pripadki, ki izhajajo iz kreditne pogodbe z reg. št. 4071-285700029/GB in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 15. 2. 2014.

AAA Zlata odličnost