Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Su 0106/2006 Ob-5239/07 , Stran 1372
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Grosupljem, Grosuplje, Adamičeva 6, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št 32/06 – UPB, v nadaljevanju: ZJU) objavljen javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas: pravosodni sodelavec – vodja vpisnika (eno delovno mesto). Delovno mesto pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa, – delo s strankami v času uradnih ur zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanje informacij o stanju postopka, – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom, – vodenje predpisanih in potrebnih evidenc, – sodelovanje pri izvajanju določil Sodnega reda, – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil, – izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih, – izterjevanje sodnih taks, – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku, – opravljanje drugih pravil, določenih s Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del. Posebni pogoji, ki jih moramo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, – šest let in 8 mesecev delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen izpit iz Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom. Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB), ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, v nadaljevanju ZJU): – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave: – izjavo o pridobljeni izobrazbi, – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo o znanju uradnega jezika, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu oziroma da strokovnega izpita nima, – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma da izpita nima, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo o privolitvi, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku. V primer, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pravosodni sodelavec – vodja vpisnika« na naslov Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem, tel. 01/788-83-13.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti