Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

944. Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013, stran 2488.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi osi 2), ki se bodo v letih 2007-2013 izvajali kot ukrepi kmetijske strukturne politike v skladu s 27., 28., 29. in 30. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) za izvajanje:
- Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1689/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 243 z dne 6. 9. 2006, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1320/2006/ES).
2. člen
(ukrepi)
V letih 2007-2013 se izvajajo naslednji ukrepi osi 2 iz PRP-ja 2007-2013:
- izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
- kmetijsko okoljska plačila (21 kmetijsko okoljskih podukrepov).
3. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci za pridobitev plačil iz te uredbe so kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so določena z zakonom, PRP-jem 2007-2013 in to uredbo ter izpolnjujejo zahteve navzkrižne skladnosti in druge predpisane pogoje iz PRP-ja 2007-2013 za ukrepe iz prejšnjega člena, za katere uveljavljajo sredstva.
(2) Nosilci KMG-jev, določeni z zakonom, so nosilci pravic in obveznosti upravičencev po tej uredbi.
4. člen
(sredstva)
(1) Ukrepi osi 2 se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini vsaj 20 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini do 80 odstotkov.
(2) Za ukrepe osi 2, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisov, ki urejajo plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za programsko obdobje 2004-2006, za katere so bile odločbe izdane do 31. 12. 2006, in za pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe, je za obdobje 2007-2013 skupno namenjenih do 587.640.844 eurov, od katerih se namenja do:
- 282.388.688 eurov za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz 10. člena te uredbe in za pozitivno rešene pritožbe za ta ukrep,
- 305.252.156 eurov za kmetijsko okoljske podukrepe iz 13. člena te uredbe, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisov, ki urejajo plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za programsko obdobje 2004-2006, za katere so bile odločbe izdane do 31. 12. 2006, in za pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe.
(3) Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz 10. člena te uredbe in za pozitivno rešene pritožbe za ta ukrep se namenja do 40.341.241 eurov letno.
(4) Za kmetijsko okoljske podukrepe iz 13. člena te uredbe, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010, in za pozitivno rešene pritožbe za te ukrepe se namenja do 42.750.308 eurov letno.
(5) Plačila za izvajanje ukrepov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se za posamezno leto izplačajo najpozneje v obdobju tekočega leta in dveh naslednjih let (obdobje n + 2).
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za plačila za ukrepe iz tretjega in četrtega odstavka tega člena v letu 2007 ne zagotavljajo.
(7) V tekočem letu se, v primeru pozitivno rešenih pritožb iz prejšnjih let za ukrepe osi 2 in kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010, višina sredstev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena zniža za znesek pozitivno rešenih pritožb za te ukrepe.
(8) Če vsota zahtevkov za ukrepe osi 2 in obveznosti iz prejšnjih let za te ukrepe skupaj z zahtevki za kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010, in pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe, preseže višino sredstev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, se ciljna vrednost plačila v okviru posameznega ukrepa osi 2 za tekoče leto sorazmerno zniža.
(9) Ob upoštevanju določb drugega, tretjega, četrtega in sedmega odstavka tega člena, se višina plačil za ukrepe osi 2 v tekočem letu lahko zviša do višine najvišjega možnega plačila iz PRP-ja 2007-2013.
(10) Sredstva, ki so določena v drugem odstavku tega člena, ne smejo biti presežena, pri čemer je treba upoštevati tudi prevzete obveznosti za ukrepe osi 2 iz prejšnjih let, prevzete obveznosti za kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010, prevzete obveznosti za kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisov, ki urejajo plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za programsko obdobje 2004-2006, za katere so bile odločbe izdane do 31. 12. 2006, in pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe.
(11) Če sredstva, namenjena za posamezen ukrep osi 2, v tekočem letu niso v celoti porabljena, se ob upoštevanju določb drugega, osmega, devetega in desetega odstavka tega člena, lahko izvede prerazporeditev sredstev med temi ukrepi za tekoče leto.
5. člen
(ukrepi samoupravnih lokalnih skupnosti)
Samoupravne lokalne skupnosti ne morejo izvajati ukrepov iz 10. in 13. člena te uredbe.
II. IZRAVNALNA PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
6. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD-ja) je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
7. člen
(razvrstitev in seznam območij)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, za potrebe ukrepov kmetijske in regionalne politike razvrsti KMG-je v posamezna območja na podlagi seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP-ja 2007-2013.
(2) Natančnejši vpogled v seznam območij iz prejšnjega odstavka je dostopen na spletnih straneh ministrstva.
8. člen
(upravičenci)
(1) Do izravnalnih plačil so skladno z določbami PRP-ja 2007-2013 upravičeni KMG-ji za zemljišča na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljenih v seznamu območij iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Do izravnalnih plačil so upravičena tudi kmetijska gospodarstva planine (v nadaljnjem besedilu: KMG planina), na katerih se izvaja planinska paša, in skupni pašniki.
(3) Nosilci KMG-jev lahko uveljavljajo izravnalna plačila le za zemljišča na območju Republike Slovenije.
9. člen
(pogoji)
(1) Upravičenci lahko pridobijo plačilo za ukrep OMD-ja za površine, za katere vlagajo zahtevek, pod pogoji, ki so določeni v PRP-ju 2007-2013.
(2) Velikost grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), za katero se lahko uveljavlja plačilo za ukrep OMD-ja, je lahko manjša od 0,1 hektarja, najmanjša skupna površina na KMG-ju, za katero je mogoče pridobiti plačilo za ukrep OMD-ja, pa je 1 hektar.
(3) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v ukrep OMD-ja je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.
10. člen
(izravnalna plačila)
(1) V letih 2007-2009 se višina izravnalnega plačila v okviru območij iz prvega odstavka 7. člena te uredbe določi glede na podatke elaborata »Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« po stanju na dan 15. februar 2003, tako da ciljna vrednost izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih zemljišč v rabi znaša za:
- gorsko višinske KMG-je: 185,3 eura/ha letno,
- KMG-je planine: 185,3 eura/ha letno,
- strme KMG-je: 158,4 eura/ha letno,
- kraške KMG-je: 158,4 eura/ha letno,
- gričevnato hribovite KMG-je: 130,3 eura/ha letno,
- različne neugodne pogoje (drugi KMG-ji): 63,9 eura/ha letno,
- osnovne KMG-je (KMG-ji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP-ja 2007-2013): 25 eurov/ha letno.
(2) V tekočem letu se višina izravnalnega plačila za travinje na planinah v primeru obremenitve vsaj ene glave velike živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) travinja obračuna tako, da se upošteva dejanska površina travinja, prijavljenega na obrazcu prijave površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Če obremenitev ne dosega 1 GVŽ/ha, se višina izravnalnega plačila obračuna le za površine, za katere je zagotovljena obremenitev 1 GVŽ/ha.
(3) Obremenitev iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se pri dejanskem izračunu števila glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za posamezno vrsto živali upoštevajo koeficienti, navedeni na obrazcu zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
III. KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA
11. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOP-a), ki vključuje 21 kmetijsko okoljskih podukrepov (v nadaljnjem besedilu: podukrepi KOP-a), je popularizacija kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov ter omogoča zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanje zavarovanih območij.
12. člen
(upravičenci)
Upravičenci lahko v tekočem letu pridobijo plačila za podukrepe KOP-a na način, kot ga določata predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike in ta uredba ter pod pogoji, ki so določeni v PRP-ju 2007-2013.
13. člen
(podukrepi KOP-a in plačila)
V letih 2007-2013 ciljne vrednosti plačil za izvajanje naslednjih podukrepov KOP-a znašajo:
I. skupina - zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
214-I/1 ohranjanje kolobarja: 91,84 eura/ha letno;
214-I/2 ozelenitev njivskih površin: 172,2 eura/ha letno;
214-I/3 integrirano poljedelstvo: 197,21 eura/ha letno;
214-I/4 integrirano sadjarstvo: 336,61 eura/ha letno;
214-I/5 integrirano vinogradništvo: 381,71 eura/ha letno;
214-I/6 integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih): 184,91 eura/ha letno;
214-I/7 ekološko kmetovanje:
- njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
- vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
- vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
- oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 554,73 eura/ha letno,
- travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50-200 dreves/ha: 237,80 eurov/ha letno,
- vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 227,55 eura/ha letno;
II. skupina - ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
214-II/1 planinska paša:
- brez pastirja: 61,09 eura/ha letno,
- s pastirjem: 72,57 eura/ha;
214-II/2 košnja strmih travnikov:
- nagib 35-50 odstotkov: 90,20 eura/ha letno,
- nagib nad 50 odstotkov: 142,27 eura/ha letno;
214-II/3 košnja grbinastih travnikov: 132,84 eura/ha letno;
214-II/4 travniški sadovnjaki: 93,89 eura/ha letno;
214-II/5 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali: 89,38 eura/GVŽ letno;
214-II/6 pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin: 102,91 eura/ha letno;
214-II/7 sonaravna reja domačih živali: 84,46 eura/ha letno;
214-II/8 ohranjanje ekstenzivnega travinja: 48,38 eura/ha letno;
III. skupina - varovanje zavarovanih območij:
214-III/1 reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri: 29,11 eura/ha letno;
214-III/2 ohranjanje posebnih traviščnih habitatov: 66,83 eura/ha letno;
214-III/3 ohranjanje traviščnih habitatov metuljev: 66,83 eura/ha letno;
214-III/4 ohranjanje steljnikov: 143,91 eura/ha letno;
214-III/5 ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000: 83,23 eura/ha letno;
214-III/6 pokritost tal na vodovarstvenem območju:
- njive: 83,64 eura/ha letno,
- trajni nasadi: 184,50 eura/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 31,57 eura/ha letno.
14. člen
(pogoji)
(1) Za površine, za katere upravičenci v tekočem letu uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/2 iz prejšnjega člena, lahko v naslednjih letih, do izteka petletne obveznosti, uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/1 iz prejšnjega člena. Če upravičenci na teh površinah v naslednjih letih ne uveljavljajo plačil za podukrep 214-I/1 oziroma 214-I/2 iz prejšnjega člena, morajo na teh površinah izvajati vsaj enostaven kolobar, ki vključuje najmanj tri različne poljščine.
(2) Za površine, ki so jih upravičenci v tekočem letu vključili v podukrep 214-I/3 iz prejšnjega člena, lahko v naslednjih letih uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/6 iz prejšnjega člena in obratno.
(3) Za površine, na katerih so upravičenci v preteklem letu pridelovali jagode in so jih vključili v podukrep 214-I/4 iz prejšnjega člena, lahko v tekočem letu uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/3 ali 214-I/6 iz prejšnjega člena in obratno.
(4) Za pridobitev plačil za izvajanje podukrepov 214-I/3, 214-I/4, 214-I/5, 214-I/6 in 214-I/7 iz prejšnjega člena v tekočem letu se morajo upravičenci vključiti v kontrolo integrirane pridelave oziroma ekološke pridelave in predelave najpozneje do 31. decembra v preteklem letu.
(5) Upravičenci iz prejšnjega odstavka ne morejo zamenjati organizacije za kontrolo integrirane pridelave oziroma ekološke pridelave in predelave v okviru tekočega leta, lahko pa jo zamenjajo med posameznimi leti. Zamenjavo je možno opraviti do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
(6) Če se upravičenci do plačil za izvajanje podukrepov 214-I/3, 214-I/4, 214-I/5 in 214-I/6 iz prejšnjega člena vključijo v kontrolo pri več organizacijah za kontrolo integrirane pridelave, morajo za pridobitev plačil za te podukrepe pridobiti certifikate o integrirani pridelavi od vseh organizacij, pri katerih so vključeni v kontrolo, sicer se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za te podukrepe iz PRP-ja 2007-2013.
(7) Če se upravičenci do plačil za izvajanje podukrepa 214-I/7 iz prejšnjega člena vključijo v kontrolo pri več organizacijah za kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave, morajo za pridobitev plačil za ta podukrep pridobiti certifikate o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil ali potrdila o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil v obdobju preusmerjanja od vseh organizacij, pri katerih so vključeni v kontrolo, sicer se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za ta podukrep iz PRP-ja 2007-2013.
(8) Pri podukrepu 214-II/1 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo plačilo za planinsko pašo brez dodatka za pastirja ali pa plačilo za planinsko pašo z dodatkom za pastirja, pri čemer je ta dodatek možno uveljavljati samo za enega pastirja na planini. Upravičenci morajo fotokopijo pogodbe s pastirjem posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v roku in na način, ki ju določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(9) Plačila za podukrep 214-II/2 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino GERK-a ali pa za del GERK-a z vrsto dejanske rabe trajni travnik z nagibom 35-50 odstotkov ali nad 50 odstotkov. Plačila je možno uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča, ki se kosi. Meritev nagiba mora biti opravljena v skladu s predpisom, ki ureja postopek in način merjenja nagiba strmih travnikov. Dokumentacijo o meritvi nagiba morajo upravičenci hraniti na KMG-ju, skladno z določili PRP-ja 2007-2013 o hrambi dokumentacije za podukrepe KOP-a.
(10) Plačila za podukrep 214-II/3 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na območjih, ki so določena v PRP-ju 2007-2013.
(11) Plačila za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali iz PRP-ja 2007-2013. Število živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji pet let od vstopa v podukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Število živali se lahko poveča do obremenitve 1,9 GVŽ-ja/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena v preteklem letu, se število v podukrep vključenih živali posamezne vrste v tekočem letu lahko zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.
(12) Za izračun plačil za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena se za preračun števila živali v GVŽ-je, skladno s Prilogo V iz Uredbe 1974/2006/ES, upoštevajo naslednji koeficienti:
- biki, krave in drugo govedo starejše od 2 let, konji starejši od 6 mesecev: 1,0,
- govedo, staro od 6 mesecev do 2 let: 0,6,
- govedo, mlajše od 6 mesecev: 0,4,
- ovce: 0,15,
- koze: 0,15,
- plemenske svinje nad 50 kg: 0,5,
- ostali prašiči: 0,3,
- kokoši nesnice: 0,014,
- ostala perutnina: 0,03.
(13) Plačila za podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin iz PRP-ja 2007-2013. Na isti površini GERK-a lahko upravičenec, odvisno od vrste posevka, uveljavlja plačilo samo za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek.
(14) Plačila za podukrep 214-III/1 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so njihovi GERK-i v katastrskih občinah iz PRP-ja 2007-2013 oziroma v Seznamu katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/03).
(15) Plačila za podukrepe 214-III/2, 214-III/3 in 214-III/4 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v PRP-ju 2007-2013.
(16) Plačila za podukrep 214-III/5 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 iz PRP-ja 2007-2013.
(17) Plačila za podukrep 214-III/6 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na najožjih vodovarstvenih območjih iz PRP-ja 2007-2013.
(18) Če pri izvajanju podukrepov KOP-a iz prejšnjega člena upravičenci ne uporabljajo:
- mineralnih gnojil, izdelava letnega gnojilnega načrta ter izvajanje kontrole rodovitnosti tal in gnojenja nista potrebna;
- živinskih gnojil, evidence uporabe teh gnojil ni potrebno voditi.
(19) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en podukrep KOP-a, je določena v PRP-ju 2007-2013.
(20) Upravičenci se lahko v podukrepe KOP-a vključijo s povečanim obsegom površin, kot to določa PRP 2007-2013, in v skladu s 45. členom Uredbe 1974/2006/ES.
(21) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a v prvem letu obveznosti, lahko upravičenec v okviru obstoječe obveznosti skupno poveča za največ 2 hektarja oziroma 20 odstotkov v prvih štirih letih izvajanja podukrepa KOP-a, pri čemer se njegova obveznost iz prvega leta obveznosti nadaljuje. Če upravičenec površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a v prvem letu obveznosti, poveča za več kot 2 hektarja oziroma 20 odstotkov, sklene novo petletno obveznost za izvajanje teh podukrepov za celoten obseg površin, ki vključuje obstoječe in povečane površine.
(22) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a v preteklem letu, v tekočem letu upravičenec lahko v okviru obstoječe obveznosti skupno zmanjša za največ 10 odstotkov glede na vključeno površino iz preteklega leta oziroma na način kot ga določa PRP 2007-2013.
(23) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v podukrep KOP-a je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.
(24) Upravičenci do plačil za podukrepe KOP-a morajo v času trajanja petletne obveznosti opraviti izobraževalni program v obsegu najmanj 4 ure letno. Kot izpolnitev obveznosti za tekoče leto se upošteva, če je v času od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta izobraževanje opravil upravičenec do plačil za podukrepe KOP-a, katerikoli član kmetije oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem KMG-ju (v nadaljnjem besedilu: udeleženec izobraževanja). Prisotnost na istem izobraževalnem programu se za posamezen KMG prizna le enkrat.
(25) V primeru KMG-ja planina se kot opravljena obveznost upošteva tudi izobraževanje, ki je bilo opravljeno za osnovni KMG, pri čemer se mora udeleženec izobraževanja ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na osnovnem KMG-ju kot tudi na KMG-ju planina.
15. člen
(dokazila)
(1) Za namene izvajanja te uredbe je za v nadaljevanju navedene podukrepe KOP-a potrebno posebna dokazila oziroma izpolnjevanje pogojev za posamezen podukrep KOP-a vpisati v ustrezno evidenco, in sicer za:
- podukrep 214-I/3 iz 13. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave poljščin, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo poljščine v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo poljščin, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo poljščin za tekoče leto;
- podukrep 214-I/4 iz 13. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave sadja, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo sadje v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo sadja za tekoče leto;
- podukrep 214-I/5 iz 13. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave grozdja in vina, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo grozdje in vino v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo grozdja za tekoče leto;
- podukrep 214-I/6 iz 13. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave zelenjave, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo zelenjavo v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo zelenjave, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo zelenjave za tekoče leto;
- podukrep 214-I/7 iz 13. člena te uredbe - organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov in živil morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu kmetujejo v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih ali potrdilih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka agenciji v zahtevani strukturi posreduje ministrstvo najpozneje do 31. oktobra tekočega leta.
(3) Izvajalci izobraževalnih programov morajo za udeležence izobraževanja, ki v obdobju od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta opravijo izobraževalne tečaje za potrebe podukrepov KOP-a, najpozneje do 20. septembra tekočega leta v evidenco izobraževanj vpisati podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih potrdilih.
(4) Izvajalci iz prejšnjega odstavka morajo za udeležence izobraževanja iz štiriindvajsetega odstavka prejšnjega člena agenciji najpozneje do 30. septembra tekočega leta v računalniški obliki posredovati naslednja podatka o opravljenem izobraževanju za zadevni KMG: številko KMG-MID in število opravljenih ur izobraževanja.
(5) Seznam izvajalcev izobraževalnih programov za tekoče leto agenciji posreduje ministrstvo.
(6) Za namene izobraževanja po tej uredbi, agencija izvajalcem izobraževalnih programov do 15. junija tekočega leta posreduje izpis vlagateljev, ki so za tekoče leto vložili zahtevke za podukrepe KOP-a iz 13. člena te uredbe.
16. člen
(izvajanje in kombinacije podukrepov KOP-a)
(1) Na istih površinah upravičenci lahko izvajajo več podukrepov KOP-a iz 13. člena te uredbe, na način in pod pogoji, kot jih za posamezni podukrep določata PRP 2007-2013 in ta uredba.
(2) Najvišji zneski plačil na hektar zemljišč upravičenca, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo podukrepov KOP-a, v letih 2007-2013 znašajo:
- njivske površine: 600 eurov/ha letno,
- trajni nasadi: 900 eurov/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 450 eurov/ha letno.
17. člen
(zamenjave podukrepov KOP-a)
(1) Med trajanjem petletne obveznosti se en podukrep KOP-a lahko zamenja z drugim podukrepom KOP-a, kot to določa PRP 2007-2013.
(2) Možne zamenjave podukrepov KOP-a so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Med trajanjem petletne obveznosti se pri podukrepu 214-II/5 iz 13. člena te uredbe pasme znotraj posamezne vrste domačih živali iz enajstega odstavka 14. člena te uredbe in pri podukrepu 214-II/6 iz 13. člena te uredbe vrste in sorte kmetijskih rastlin iz trinajstega odstavka 14. člena te uredbe lahko zamenjajo.
18. člen
(uradne evidence)
(1) Za namene izvajanja te uredbe se v digitalni grafični obliki skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, uporabljajo:
- uradne evidence območij grbinastih travnikov (GRB_07), ekološko pomembnih območij (HAB_07, MET_07, STE_07), osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 (VTR_07) in najožjih vodovarstvenih območij (VVO-1_07), ki jih ministrstvu posreduje ministrstvo, pristojno za okolje, in
- uradna evidenca osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ZVE_06), ki jo ministrstvu posreduje Zavod za gozdove Slovenije.
(2) Natančnejši vpogled v seznam območij iz prejšnjega odstavka je dostopen na spletnih straneh ministrstva.
IV. MONITORING
19. člen
(monitoring ukrepov osi 2)
(1) Izvajanje monitoringa o stanju okolja, habitatih in biotski raznovrstnosti zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje, podatke o monitoringu rjavega medveda pa Zavod za gozdove Slovenije. Sistem monitoringa mora biti prilagojen potrebam izvajanja te uredbe in PRP-ja 2007-2013.
(2) Agencija stalno spremlja izvajanje posameznih ukrepov osi 2 in mesečno poročilo posreduje ministrstvu najpozneje do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka obsega najmanj:
- podatke za kazalnike učinka za ukrepe osi 2,
- podatke za kazalnike rezultata za os 2,
- število prispelih zahtevkov za posamezne ukrepe osi 2,
- število in znesek odobrenih zahtevkov za posamezne ukrepe osi 2, vključno s podatki o živalih in površinah, na katere se zahtevki nanašajo,
- število in znesek izplačanih zahtevkov za posamezne ukrepe osi 2, vključno s podatki o živalih in površinah, na katere se zahtevki nanašajo,
- rezultate administrativnih kontrol: število vlog, obseg in vrsto ugotovljenih nepravilnosti ter delež znižanj in izključitev za posamezne ukrepe osi 2, ki so posledica teh kontrol,
- rezultate kontrol na kraju samem: število vlog, obseg in vrsto ugotovljenih nepravilnosti ter delež znižanj in izključitev za posamezne ukrepe osi 2, ki so posledica teh kontrol.
(4) Podatke za poročilo o izvajanju ukrepov osi 2 za preteklo leto agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 15. maja tekočega leta.
(5) Strukturo zahtevanih podatkov za poročilo iz prejšnjega odstavka ministrstvo posreduje agenciji najpozneje do 15. marca tekočega leta.
V. SKUPNE DOLOČBE
20. člen
(navzkrižna skladnost)
Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za ukrepe osi 2 iz te uredbe, morajo kmetovati v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, ki so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami), in predpisom, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.
21. člen
(vlaganje zahtevkov)
Postopek in roki za uveljavljanje zahtevkov za dodelitev plačil iz prvega odstavka 10. člena in 13. člena te uredbe so določeni s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
22. člen
(vloga za vstop v podukrepe KOP-a)
Upravičenci se v tekočem letu v izvajanje podukrepov KOP-a iz 13. člena te uredbe vključijo z vložitvijo vloge na obrazcu vloge za vstop v ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
23. člen
(sistem kontrol in sankcij)
(1) Sistem kontrol in sankcij je opredeljen v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju, Uredbi 1975/2006/ES in PRP-ju 2007-2013.
(2) Vlagatelja zahtevka za plačila za ukrepe osi 2 iz te uredbe, ki zaradi malomarnosti oziroma namerno vloži napačne podatke oziroma navedbe, agencija sankcionira v skladu z določbami Uredbe 1975/2006/ES.
(3) Vse ostale ugotovljene nepravilnosti (kršenje minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev in neizpolnjevanje ostalih pogojev za ukrepe osi 2) v postopku izvajanja kontrol pred izplačili in po njih, agencija sankcionira v skladu s to uredbo in Katalogom kršitev in sankcij, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(4) Če v tekočem letu KMG ne izpolnjuje pogojev za ukrep OMD-ja iz te uredbe in PRP-ja 2007-2013, se zahtevek za ta ukrep zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 iz prejšnjega odstavka.
(5) Če v tekočem letu KMG ne izpolnjuje pogojev za podukrep KOP-a iz te uredbe in PRP-ja 2007-2013, se zahtevek za ta podukrep KOP-a zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 iz tretjega odstavka tega člena.
24. člen
(znižanja in izključitve)
Znižanja in izključitve za ukrepe osi 2 se obravnavajo v skladu z določbami Uredbe 1975/2006/ES.
25. člen
(poročilo o zahtevkih in pritožbah)
(1) Poročilo o obsegu zahtevanih površin (število hektarjev), zahtevanem številu živali in oceni potrebnih sredstev za plačila za posamezne ukrepe osi 2 za tekoče leto agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 31. avgusta tekočega leta.
(2) Poročilo o obsegu odobrenih površin (število hektarjev), odobrenem številu živali in dejanskih potrebnih sredstvih za plačila za posamezne ukrepe osi 2 za tekoče leto agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 1. decembra tekočega leta.
(3) Poročilo o številu pozitivno rešenih pritožb za posamezne ukrepe osi 2 in o potrebnih sredstvih za plačila teh pritožb agencija posreduje ministrstvu dvakrat letno.
26. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
27. člen
(spremembe uradnih evidenc)
Upravičenci iz 3. člena te uredbe so odvezani vseh prevzetih obveznosti za ukrepe osi 2 brez dolžnosti vračila že prejetih sredstev v primeru, ko zaradi sprememb seznama iz prvega odstavka 7. člena in uradnih evidenc iz prvega odstavka 18. člena te uredbe, niso več upravičeni do plačil za navedene ukrepe.
VI. PREHODNE DOLOČBE
28. člen
(poročilo o odobrenih zahtevkih)
Ne glede na določbe drugega odstavka 25. člena te uredbe poročilo o obsegu odobrenih površin (število hektarjev), odobrenem številu živali in dejanskih potrebnih sredstvih za plačila za posamezne ukrepe osi 2 za leto 2007 agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 15. februarja 2008.
29. člen
(določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in plačila)
Ne glede na določbe 7. in 10. člena te uredbe se za obdobje 2010-2013 območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in izravnalna plačila za te namene določijo na podlagi usmeritev Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) za to obdobje v skladu s 94. členom Uredbe 1698/2005/ES in 64. členom Uredbe 1974/2006/ES.
30. člen
(prehod iz sheme kmetijsko okoljskih plačil za programsko obdobje 2004-2006 v shemo kmetijsko okoljskih plačil za programsko obdobje 2007-2013)
(1) V skladu z 11. členom Uredbe 1320/2006/ES, se kmetijsko okoljske obveznosti, prevzete na podlagi Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Uradni list RS, št. 116/04 in 45/06; v nadaljnjem besedilu: PRP 2004-2006), Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04 in 116/04), Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005 (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05 in 48/05) in Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2006 (Uradni list RS, št. 11/06, 46/06, 106/06 in 118/2006) (v nadaljnjem besedilu: obstoječe obveznosti), lahko nadomestijo z novimi petletnimi obveznostmi, določenimi z Uredbo 1698/2005/ES in PRP-jem 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: nove obveznosti), ki vključujejo tudi zahteve navzkrižne skladnosti ter minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Upravičenci lahko obstoječe obveznosti nadomestijo z novimi obveznostmi kot je to določeno v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Nadomestitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je možno opraviti samo v letu 2007.
(4) V primeru nadomestitve obstoječih obveznosti z novimi obveznostmi, mora upravičenec vse kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP-ja 2004-2006, v izvajanje katerih je bil vključen v letu 2006, nadomestiti s podukrepi KOP-a iz 13. člena te uredbe.
(5) Vključena površina posameznega kmetijsko okoljskega ukrepa iz leta 2006, se lahko ob nadomestitvi s podukrepom KOP-a iz 13. člena te uredbe zmanjša za največ 20 odstotkov.
(6) Število živali posamezne vrste, ki je bilo v letu 2006 vključeno v kmetijsko okoljski ukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali iz PRP-ja 2004-2006, se lahko ob nadomestitvi s podukrepom KOP-a 214/II-5 iz 13. člena te uredbe zmanjša za največ 10 odstotkov, pri čemer vključeno število živali v ta podukrep ne sme biti manjše od 1 GVŽ-ja.
(7) Če nadomestitve iz drugega odstavka tega člena niso možne zaradi sprememb uradnih evidenc iz prvega odstavka 18. člena te uredbe, so upravičenci odvezani vseh obveznosti, ki izhajajo iz programskega obdobja 2004-2006, brez dolžnosti vračila že prejetih sredstev.
(8) Upravičenci obstoječe obveznosti nadomestijo z novimi obveznostmi z vložitvijo vloge na obrazcu vloge za vstop v ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(9) Če upravičenci, ki so bili v kmetijsko okoljske ukrepe vključeni v programskem obdobju 2004-2006, vseh obstoječih obveznosti v letu 2007 ne nadomestijo z novimi obveznostmi, morajo z izvajanjem kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP-ja 2004-2006 nadaljevati do izteka obstoječih obveznosti, kot to določa predpis, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP-ja 2004-2006 v letih 2007-2010.
31. člen
(prijave)
Vloge za pridobitev plačil po tej uredbi se lahko vložijo še pred uveljavitvijo PRP-ja 2007-2013, o njih pa se odloča v skladu s PRP-jem 2007-2013, potrjenim s strani Komisije.
VII. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2007/13
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-2311-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost