Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 4302-1/2007 Ob-5543/07 , Stran 1345
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET MNT (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro- in nanotehnologij ter nanomaterialov. 2.1 Države/regije partnerice: v okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Flamska (Belgija), Valonija (Belgija), Češka, Finska, Midi Pyrenees (Francija), Nemčija, Bavarska (Nemčija), Irska, nordijske države, Severna Irska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Baskija (Španija) in Švica. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. 3.2 Konzorcij Nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj po en nacionalni partner iz 2 različnih držav/regij partneric, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. 4. Okvirna višina sredstev Orientacijska višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo tega razpisa je 116.000 EUR (27,798.240 SIT – paritetni tečaj) bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo vsaj 2 najboljša projekta. Najboljši projekt bo sofinanciran v višini do 75 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer največ do višine 58.000 EUR (13,899.120 SIT), ostali pa do porabe sredstev. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega razpisa. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev: predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2008. Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje do 31. 3. 2011. 6. Prijava projektov Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah: – 1. faza: predprijava (``Pre-Proposal``): pregled osnutkov predlogov projektov in svetovanje, – 2. faza: formalna prijava (``Proposal``): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira. 6.1 Predprijava: popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo. 6.2 Prijava: ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec iz razpisne dokumentacije, ustrezne izjave, finančni načrt, načrt komercializacije in osnutek Konzorcijske pogodbe mednarodnega konzorcija, ki prijavlja projekt. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – osnutek pogodbe o sofinanciranju s prilogami (Priloga 1), – navodila za prijavitelje projektov glede Konzorcijske pogodbe (Priloga 2), – prijavni obrazec predprijave – Obrazec 1 – ``Pre-Proposal Form`` (Priloga 3), – prijavni obrazec prijave – Obrazec 2 – ``Full-Proposal Form`` (Priloga 4), – finančni načrt projekta (Priloga 5), – navodilo za prijavo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 8. Način prijave in razpisni rok Rok za oddajo internetne predprijave predloga projekta (``Pre-Proposal``) je 15. 3. 2007. Predprijavo predloga projekta odda koordinator projekta. Rok za oddajo pisne prijave predloga projekta (``Full-Proposal``) je 22. 5. 2007. Prijavo predloga projekta odda vsak slovenski nacionalni partner. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. Dopolnitev vlog po predpisanem roku zaradi mednarodne narave projektov ni možna. 9. Postopek razpisa: obe fazi razpisa (predprijava in prijava) sta obvezni za vsak projekt. 9.1 Faza predprijave: transnacionalni koordinacijski odbor iniciative ERA-NET MNT (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in pripravita poročilo o posamezni predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem. Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative ERA-NET MNT (TCT) posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti, in sicer v roku 30 dni po pregledu. 9.2 Faza prijave 9.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih predlogov projektov ni javno in bo potekalo 25. 5. 2007 na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. 9.2.2 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine in upravljavska zmožnost projektne skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (navodilo za prijavo na javni razpis). Na osnovi dosežene ocene nacionalnih delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative ERA-NET MNT (TCT) predlagal posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte naj sofinancira. 9.2.3 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve o financiranju projektov, predvidoma do 31. 10. 2007. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-46-80 (Ruth Martinčič) v poslovnem času.

AAA Zlata odličnost