Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

942. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike, stran 2454.

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
- Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega ter kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 795/2004/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1; z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1973/2004/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES).
(2) IAKS se uporablja za postopke:
- uveljavljanja neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja neposredna plačila);
- uveljavljanja plačil za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi osi 2 iz PRP 2007-2013);
- uveljavljanja plačil za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006), ter
- uveljavljanja podpore iz predpisa, ki ureja podporo za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu.
(3) IAKS se smiselno uporablja tudi za:
- uveljavljanje ukrepov osi 1, 3 in 4, ki se nanašajo na posamezno kmetijsko gospodarstvo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013;
- ukrepe kmetijske politike, ki urejajo uravnavanje obsega vinogradniških površin, ter
- druge ukrepe kmetijske politike, ki se nanašajo na posamezna kmetijska gospodarstva, razen, če drug predpis ne določa drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
- navzkrižna skladnost pomeni predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost ter v skladu s 4. in 5. členom Uredbe 1782/2003/ES in 19. členom Uredbe 1975/06/ES;
- kmetijska parcela je strnjena površina zemljišča znotraj enega GERK-a, na kateri se goji ena skupina rastlin, določena v 49. členu Uredbe 796/2004/ES in v 16. členu Uredbe 1975/06/ES;
- poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline na njivi ali hmeljišču v premeni, znotraj enega GERK-a;
- evidenca GERK je evidenca, ki vsebuje podatke o GERK-ih;
- kmetijska zemljišča v smislu točke (a) 2. člena Uredbe 795/2004/ES so kmetijska zemljišča, ki so v uporabi kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KZU) in jih nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi v evidenco GERK v okviru registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot naslednje vrste dejanske rabe: 1100 - njiva/vrt, 1180 - trajne rastline na njivskih površinah, 1190 - rastlinjak, 1300 - trajni travnik, 1321 - barjanski travnik, 1211 - vinograd, 1212 - matičnjak, 1221 - intenzivni sadovnjak, 1222 - ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, 1160 - hmeljišče, 1230 - oljčnik in 1240 - ostali trajni nasadi;
- GERK z vrsto dejanske rabe trajni travnik in barjanski travnik pomeni »trajni travnik« v smislu (2) točke 2. člena Uredbe 796/2004/ES;
- mejica je strukturni element kmetijske krajine. Je pas lesnate vegetacije (grmovja ali drevja) v pretežno odprti kulturni krajini, širok do 10 metrov, pestre botanične sestave in pomemben življenjski ter varovalni prostor za živali in rastline. Večinoma poteka ob mejah GERK-ov, vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih ipd;
- evidence trajnih nasadov vključujejo register pridelovalcev grozdja in vina, evidenco pridelovalcev hmelja, evidenco pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, evidenco pridelovalcev oljk in evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih;
- trajni nasadi so vinogradi, hmeljišča, intenzivni sadovnjaki, oljčniki in ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki, ki se vodijo v evidencah trajnih nasadov;
- register plačilnih pravic je računalniška zbirka podatkov o plačilnih pravicah, ki vsebuje podatke določene v prvem odstavku 7. člena Uredbe 796/2004/ES in omogoča neposreden dostop do podatkov za vsaj tri predhodna zaporedna koledarska leta oziroma tržna leta;
- KOP so kmetijsko okoljska plačila za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013;
- SKOP so kmetijsko okoljski ukrepi iz PRP 2004-2006, ki se izvajajo v letih 2007-2010;
- mrtvorojeno tele je tele, ki se rodi mrtvo po najmanj šestih mesecih brejosti, truplo pa je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
- GVŽ je glava velike živine;
- GVŽ/ha KZU je obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu za KOP in SKOP;
- ugotovljena površina KZU je tista površina KZU, ki je ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem.
3. člen
(pristojni organ)
V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pristojni organ za vzpostavitev in vodenje registra plačilnih pravic ter izvajanje IAKS-a vključno s kontrolo upravičenosti in navzkrižne skladnosti.
4. člen
(upravičenci)
Upravičenci za ukrepe kmetijske politike so tisti, ki so določeni v predpisih, ki urejajo ukrepe iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe.
5. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva)
(1) Za kmetijsko gospodarstvo uveljavlja zahtevke za ukrepe kmetijske politike nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je tudi prejemnik sredstev, razen če je s predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike, drugače določeno.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva morajo pri izpolnjevanju zahtevkov uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva - KMG-MID.
(3) Vsak nosilec kmetijskega gospodarstva lahko v posameznem letu vloži zbirno vlogo le za eno kmetijsko gospodarstvo, pri čemer to ne velja za kmetijsko gospodarstvo - planina in kmetijsko gospodarstvo - skupni pašnik.
(4) Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva po vložitvi zbirne vloge se upošteva pri odobritvi sredstev za ukrepe kmetijske politike za posamezno leto le na zahtevo novega nosilca kmetijskega gospodarstva in ob predložitvi ustreznih dokazil agenciji v skladu s 35. členom te uredbe.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, ko pride do spremembe nosilca zaradi smrti, po vložitvi zbirne vloge ali zahtevkov za ukrepe kmetijske politike ta sprememba upošteva pri odobritvi sredstev.
(6) Agencija vsa nakazila sredstev za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe nosilcu kmetijskega gospodarstva nakazuje na račun, ki ga nosilec navede na obrazcu “A - Izjave nosilca kmetijskega gospodarstva”. Za vsa nakazila sredstev ima nosilec kmetijskega gospodarstva lahko istočasno le en račun.
(7) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja katerega od ukrepov kmetijske politike, mora biti vpisan v RKG, mora imeti v evidenci GERK prijavljena vsa kmetijska zemljišča v uporabi, mora vsako leto prijaviti stalež rejnih živali in sicer v okviru zbirne vloge za leto 2007, oziroma v RKG od vključno leta 2008 dalje ter mora vložiti zbirno vlogo v skladu s šestim do devetim odstavkom 8. člena in prvim do sedmim odstavkom 9. člena te uredbe. Če je nosilec kmetijskega gospodarstva zavezanec za vpis v posamezno evidenco trajnih nasadov, mora imeti za GERK-e trajnih nasadov, za katere uveljavlja katerikoli ukrep iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, prijavljene predpisane podatke o posameznem trajnem nasadu, razen če ni v drugem predpisu drugače določeno.
6. člen
(identifikacijski sistem za zemljišča ter način vložitve zahtevkov)
(1) Identifikacijski sistem za zemljišča, ki se uporablja v okviru IAKS-a, temelji na podatkih evidence GERK. Za posamezno kmetijsko gospodarstvo se podatki o GERK-ih vodijo v RKG-ju. GERK, ki je enolično določen z identifikacijsko oznako - GERK_PID, je referenčna parcela za IAKS.
(2) Vrste dejanske rabe GERK-ov so tiste, ki so opredeljene v predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(3) Na vlogah se za posamezen GERK obvezno navajajo GERK_PID, domače ime, vrsta dejanske rabe in površina.
(4) Če je na GERK-u z vrsto dejanske rabe njiva, ali hmeljišče v premeni, več poljin, se pri vnosu zbirne vloge meje med poljinami vnese grafično. Površina tako opredeljene poljine je osnova za uveljavljanje zahtevkov.
(5) Površina GERK-a oziroma poljine je izražena v hektarjih na štiri decimalke natančno.
(6) Zahtevki na GERK-u oziroma na poljini se navajajo v hektarjih na dve decimalki tako, da se tretje in četrto decimalno mesto odreže.
(7) Pri navzkrižnem preverjanju v skladu z 20. členom te uredbe se uporablja površina GERK-a, izražena v hektarjih na dve decimalki, tako da se tretje in četrto decimalno mesto odreže.
7. člen
(splošna načela v zvezi s površinami, obtežbo in vnosom dušika)
(1) Minimalna površina kmetijske parcele, za katero se lahko uveljavi zahtevek za pomoč, je 0,1 hektara, razen če je v predpisih, ki urejajo ukrepe iz 1. člena te uredbe, drugače določeno.
(2) Za krmne površine velja naslednje:
a) če je krmna površina v skupni rabi, jo agencija porazdeli med posamezna kmetijska gospodarstva v sorazmerju z njihovo uporabo, kot je navedeno v točki d) tega odstavka;
b) če krmna površina leži v sosednji državi članici Evropske unije, šteje na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva kot del njegovega gospodarstva, če je v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva, če ta krmna površina predstavlja manj kot polovico vseh kmetijskih zemljišč v uporabi tega kmetijskega gospodarstva ter če priloži izjavo, da za te površine ne uveljavlja pomoči v sosednji državi članici;
c) krmna površina iz prejšnje točke se upošteva tudi pri izračunu obremenitve za ukrepe iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013), za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2004-2006) in pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za navzkrižno skladnost;
d) v primeru skupne rabe zemljišč, ko ima kmetijsko gospodarstvo živali na paši na kmetijskem gospodarstvu - planina ali skupni pašnik vsaj 80 dni, se mu sorazmerni delež površin trajnih travnikov na planini oziroma skupnem pašniku upošteva kot krmna površina za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi opredeljeno v 25. do 28. členu Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS št. 99/06 in 5/07). Sorazmerni delež krmnih površin, ki se priključi kmetijskemu gospodarstvu, se izračuna tako, da se upošteva delež površine, ki ga na kmetijskem gospodarstvu - planina ali skupni pašnik uporabljajo živali posameznega kmetijskega gospodarstva. Pri izračunu se upošteva podatke o površinah trajnih travnikov iz obrazca “D - Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino” kmetijskega gospodarstva - planina ali skupni pašnik ter vse živali, navedene na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« z upoštevanjem koeficientov za preračun v GVŽ, navedenih na tem obrazcu;
e) določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo tudi, ko ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi individualno planino.
(3) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort v trajnem nasadu se izračuna po naslednji formuli:
            površina avtohtonih in tradicionalnih sort =
      površina GERK-a x število sadik avtohtonih in tradicionalnih sort
----------------------------------------------------------------------------------------
             število vseh sadik v trajnem nasadu
(4) Podatki o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk se prevzamejo iz RKG in jih na zahtevkih ni potrebno navajati.
(5) Pri zahtevkih iz zbirne vloge in drugih zahtevkih za ukrepe kmetijske politike za posamezno leto se upoštevajo spremembe podatkov o kmetijskih zemljiščih v uporabi (sprememba meje, površine, vrste dejanske rabe GERK-a ali podatkov o posameznem trajnem nasadu), ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva vpiše v RKG vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
(6) Za izpolnjevanje pogojev za KOP ali SKOP se obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu izračuna z upoštevanjem staleža rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu in koeficientov GVŽ iz obrazca “B - Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu” ter podatkov o ugotovljenih površinah KZU za GERK-e iz obrazca “D - Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino”. V primeru, ko gre za živali, ki se redijo v turnusih in je povprečno število živali v turnusu večje, kot je število rejnih živali na dan določen v osmem odstavku 12. člena te uredbe, se v izračunu upošteva povprečno število živali v turnusu.
(7) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se za izpolnjevanje pogojev za KOP ali SKOP obtežba z živino za kmetijsko gospodarstvo - planina ali kmetijsko gospodarstvo - skupni pašnik izračuna z upoštevanjem podatkov o živalih in koeficientov GVŽ iz “Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik” ter iz podatkov o ugotovljenih površinah KZU za GERK-e iz obrazca “D - Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino”.
(8) Ne glede na določbe šestega in sedmega odstavka tega člena se, v primeru ko kontrolor pri kontroli na kraju samem ugotovi GVŽ, ki je izven dovoljenih meja za posamezen KOP ali SKOP, za izračun obtežbe z živino na kmetijskem gospodarstvu, upošteva ugotovitev kontrolorja.
(9) Za izpolnjevanje pogoja navzkrižne skladnost v zvezi z letnim vnosom dušika na kmetijska zemljišča v uporabi pri gnojenju z živinskimi gnojili se za vsa kmetijska gospodarstva količina letnega vnosa dušika izračuna z upoštevanjem podatkov o ugotovljenih površinah KZU za GERK-e iz obrazca “D - Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino” in podatkov o oddaji oziroma nabavi živinskih gnojil iz obrazca “B1 - Oddaja/Nabava živinskih gnojil”, za običajno kmetijsko gospodarstvo se upošteva še GVŽ iz šestega odstavka tega člena ter število dni vseh turnusov v tekočem koledarskem letu, za kmetijsko gospodarstvo - planina ali skupni pašnik pa se upošteva še GVŽ iz sedmega odstavka tega člena in števila dni, ko so bile živali na paši. Pri izračunu se upošteva letna količina dušika živinskih gnojilih posameznih vrst domačih živali iz predpisa o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.
(10) Za kmetijsko gospodarstvo, ki del leta premesti svoje živali na pašo na kmetijsko gospodarstvo - planina ali skupni pašnik, se količina letnega vnosa dušika zmanjša za količino letnega vnosa dušika, ki so ga te živali prispevale v izračunu letnega vnosa dušika za kmetijsko gospodarstvo - planina ali skupni pašnik v skladu s postopkom izračuna iz prejšnjega odstavka.
II. VLOGE IN ZAHTEVKI
8. člen
(skupne določbe)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) daje agenciji na razpolago vse podatke, ki jih vodi ministrstvo in jih agencija potrebuje za izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(2) Agencija daje ministrstvu na razpolago vse podatke, ki jih vodi in se nanašajo na izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(3) O postopku izmenjave podatkov med ministrstvom in agencijo ter neposrednem dostopu do podatkov, kjer tehnične možnosti to omogočajo, se ministrstvo in agencija dogovorita v skladu s predpisi.
(4) Podatke iz vlog, zahtevkov in predpisanih prilog, ki jih agenciji posredujejo nosilci kmetijskih gospodarstev, vodi agencija v računalniški zbirki “evidenca o finančnih podporah”, na način kot je določeno v zakonu, ki ureja kmetijstvo, in prvem odstavku 19. člena Uredbe 1782/2003/ES.
(5) Če s posebnimi predpisi ni drugače določeno, so nosilci kmetijskih gospodarstev dolžni hraniti kopije vlog, zahtevkov ter predpisanih prilog, ki jih posredujejo agenciji najmanj štiri leta od pravnomočnosti odločbe o zahtevkih. V primeru, ko nosilci kmetijskih gospodarstev ali njihovi pooblaščenci, vloge posredujejo v elektronski obliki, so nosilci kmetijskih gospodarstev dolžni hraniti računalniške izpise elektronsko posredovanih vlog.
(6) Nosilci kmetijskih gospodarstev zbirno vlogo, zahtevke in nekatere priloge izpolnjujejo praviloma elektronsko in jih posredujejo agenciji v elektronski obliki, podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ali kot podpisan računalniški izpis s priporočeno pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali jih v predpisanem roku vložijo osebno v sprejemno pisarno agencije. Priloge, za katere je v “Priročniku za izpolnjevanje in oddajo zbirne vloge in zahtevkov” iz sedmega odstavka 9. člena te uredbe določeno, da se ne izpolnjujejo elektronsko, ali jih ni mogoče izpolnjevati elektronsko, nosilci kmetijskih gospodarstev posredujejo agenciji s priporočeno pošto ali jih vložijo osebno v sprejemno pisarno agencije.
(7) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog, agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si preko katerega se nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec z uporabo varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije, dostopa do vseh podatkov, ki se nanašajo na njegovo kmetijsko gospodarstvo in so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos vloge vključno z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ter vloži vlogo v informacijski sistem agencije. Če vlogo vlaga pooblaščenec, se mora predhodno registrirati na agenciji.
(8) S podpisom na zbirni vlogi ali na zahtevku nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.
(9) Če nosilec kmetijskega gospodarstva na agencijo posreduje zbirno vlogo s priporočeno pošto, jo posreduje v ovojni mapi zbirne vloge, ki jo vloži v kuverto na katero pripiše »zbirna vloga«.
1. ZBIRNA VLOGA IN ZAHTEVKI
9. člen
(datum oddaje in način izpolnjevanja zbirne vloge ter obrazci)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, vključno z nosilci kmetijskih gospodarstev - planin in skupnih pašnikov, ki v posameznem letu uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike navedenih v drugem in tretjem odstavku 1. člena te uredbe, morajo v posameznem letu v času od 5. marca do 15. maja tekočega leta pri agenciji vložiti zbirno vlogo.
(2) Zbirno vlogo sestavljajo:
a) obrazec “A - Izjave nosilca kmetijskega gospodarstva” (v nadaljnjem besedilu: obrazec A);
b) obrazec “B - Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu” (v nadaljnjem besedilu: obrazec B);
c) obrazec “B1 - Oddaja/Nabava živinskih gnojil” (v nadaljnjem besedilu: obrazec B1);
d) obrazec “D - Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino” (v nadaljnjem besedilu: obrazec D), ki vključuje:
- prijavo krmnih površin iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu;
- zahtevek za neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi;
- zahtevek za pomoč za stročnice;
- zahtevek za pomoč za energetske rastline;
- zahtevek za podporo za pridelovanje lupinarjev;
- zahtevke za plačila na površino za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 ali za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006;
- zahtevek za podporo za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu;
e) obrazec “Zahtevek za izplačilo plačilnih pravic za leto 2007”, ki se uporablja le za leto 2007;
f) obrazec “G - Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila - reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali” (v nadaljnjem besedilu: obrazec G);
g) obrazec “E - Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila - ozelenitev njivskih površin” (v nadaljnjem besedilu: obrazec E);
h) obrazec “H - Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila - pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke” (v nadaljnjem besedilu: obrazec H).
(3) Obvezne sestavine zbirne vloge so obrazec A, obrazec B, obrazec B1, če kmetijsko gospodarstvo oddaja živinska gnojila, ter prijava vseh površin ter kmetijskih rastlin na obrazcu D in, če predpisi, ki urejajo ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe tako določajo, tudi sort.
(4) Če na kmetijskem gospodarstvu ne redijo živali, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka, obrazca B ne izpolnjuje in se ob vnosu podatkov zbirne vloge zabeleži v “evidenco o finančnih podporah”, da kmetijsko gospodarstvo ne redi živali.
(5) Če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč v uporabi, se ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, obrazca D ne izpolnjuje in se ob vnosu podatkov zbirne vloge zabeleži v “evidenco o finančnih podporah”, da kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč v uporabi.
(6) Obrazec B1 vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, prejemnik pa s podpisom računalniškega izpisa obrazca B1 potrdi prejem gnojil. Podatki iz tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, in za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik živinskih gnojil.
(7) Pred rokom za vložitev zbirne vloge in drugih zahtevkov agencija pošlje nosilcem kmetijskih gospodarstev predtisk ter “Priročnik za izpolnjevanje in oddajo zbirne vloge in zahtevkov” za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
10. člen
(vloge, ki se vlagajo istočasno z zbirno vlogo)
(1) V letu 2007 nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo istočasno z zbirno vlogo tudi “Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic in dovoljenj za sadje, zelenjavo in krompir”.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vložijo vlogo za vstop v ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz PRP 2007-2013 vložijo istočasno z zbirno vlogo tudi “Vlogo za vstop v ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013”.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki v letu 2007 obstoječo obveznost izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP 2004-2006 nadomestijo z novo obveznostjo izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih plačil iz PRP 2007-2013, to navedejo v “Vlogi za vstop v ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013”.
11. člen
(zahtevki za živali, ki niso sestavni del zbirne vloge)
(1) Zahtevki za pomoči na živali se vlagajo z upoštevanjem določb 16. člena Uredbe 796/2004/ES, predpisov, ki urejajo ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, določb tega člena ter določb šestega do devetega odstavka 8. člena te uredbe.
(2) Zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze nosilci kmetijskih gospodarstev vlagajo v roku od 5. marca do 30. aprila tekočega leta na obrazcu “Zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze” skupaj z zbirno vlogo.
(3) Zahtevek o spremembi individualne zgornje meje pravic za ovce in koze nosilci kmetijskih gospodarstev vlagajo v roku od 9. avgusta tekočega leta do 30. aprila naslednjega leta na obrazcu “Zahtevek o spremembi individualne zgornje meje pravic za ovce in koze”.
(4) Zahtevek za dodelitev pravic za ovce in koze iz nacionalne rezerve nosilci kmetijskih gospodarstev vlagajo v roku od 5. marca do 30. aprila tekočega leta na obrazcu “Zahtevek za dodelitev pravic za ovce in koze iz nacionalne rezerve” skupaj z zbirno vlogo.
(5) Zahtevek za posebno premijo za bike in vole vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev na obrazcu “Zahtevek za posebno premijo za bike in vole”, v roku določenem v uredbi, ki ureja neposredna plačila.
(6) Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev na obrazcu “Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi” v roku določenem v uredbi, ki ureja neposredna plačila. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo živali v kontroli mlečnosti in želijo, da se jim upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva, ki jo izračuna Kmetijski inštitut Slovenije, morajo to navesti na obrazcu “Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi”.
(7) Ne glede na določbo pete alinee sedmega odstavka 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS št. 99/06 in 5/07) je v primeru zahtevka za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, upravičeno kmetijsko gospodarstvo tudi v primeru mrtvorojenega teleta ali v primeru, ko tele pogine v dveh mesecih po telitvi. Podatek o mrtvorojenem teletu ali poginu teleta v dveh mesecih po telitvi agencija prevzame iz centralnega registra govedi.
(8) Zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih govedi je mogoče oddati pred pretekom dveh mesecev od telitve, vendar mora nosilec kmetijskega gospodarstva zagotoviti izpolnitev pogoja določenega v peti alinei sedmega odstavka 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS št. 99/06 in 5/07). V tem primeru se čas od oddaje zahtevka do izpolnitve pogoja iz prejšnjega stavka, obravnava kot obdobje obvezne reje.
(9) Če nosilec kmetijskega gospodarstva zaradi vpliva naravnih okoliščin na čredo, določenih v 61. členu Uredbe 796/2004/ES, v celotnem obdobju obvezne reje ne more obdržati ovac in koz za katere je vložen zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze ter krav za katere je vložen zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, zmanjšanje staleža sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi/nadomestitvi živali« najkasneje v desetih delovnih dneh po tem, ko ugotovi, da je število živali zmanjšano.
(10) Nadomestitve ovac in koz, za katere je zaprošena pomoč, nosilec kmetijskega gospodarstva izvede v času obvezne reje v skladu z določbo 58. člena Uredbe 796/2004/ES ter jih sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi/nadomestitvi živali«, in sicer v petih delovnih dneh po nadomestitvi.
12. člen
(vsebina predtiska in zbirne vloge)
(1) Predtisk obsega opisne podatke in karte kmetijskega gospodarstva z izrisom GERK-ov na črno belem ortofotu in od vključno leta 2008 dalje tudi podatke o plačilnih pravicah v skladu s 7. in 12. členom Uredbe 796/2004/ES. Predtisk agencija pošlje vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so v preteklem letu uveljavljali ukrepe kmetijske politike ali imajo v RKG na dan 19. januar tekočega leta vpisane GERK-e.
(2) Predtiskani opisni podatki vsebujejo podatke iz RKG (o nosilcu, o kmetijskem gospodarstvu ter o kmetijskih zemljiščih: GERK_PID, domače ime GERK-a, vrsto dejanske rabe GERK-a in površina GERK-a), podatke o vključenosti GERK-a v območja, za katera veljajo določene zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo: vodovarstvena območja (VVO_07), najožja vodovarstvena območja (VVO_1_07) in območje NATURA 2000 (NATURA_07); podatke o vključenosti GERK-a v zadrževalno ali napadeno območje koruznega hrošča ter v primerih, ko so podatki v RKG neusklajeni tudi informacijo o neusklajenosti. Neusklajeni podatki se na predtisku navedejo oziroma označijo.
(3) Neusklajeni podatki v RKG se nanašajo na podatke o kmetijskem gospodarstvu in vključujejo pomanjkljive podatke o nosilcu, kmetijskem gospodarstvu ali članih kmetije ter na podatke o GERK-ih, ki vključujejo: prekrivajoče GERK-e, GERK-e za katere so bile v kontroli na kraju samem v letu 2006 ugotovljene večje nepravilnosti ter GERK-e trajnih nasadov, ki nimajo oziroma nimajo ustrezno vpisanih podatkov o trajnih nasadih. Za prekrivajoče GERK-e je na predtisku navedeno, pri katerih kmetijskih gospodarstvih so prijavljeni in kateri nosilci so jih prijavili.
(4) GERK za katerega so bile v kontroli na kraju samem v letu 2006 ugotovljene večje nepravilnosti, je GERK, ki je bil predmet kontrole na kraju samem v letu 2006 in za katerega je bila ugotovljena površina, upoštevaje predpisano toleranco, manjša od prijavljene površine GERK-a, ali pa je bilo ugotovljeno, da se del ali celoten GERK ni uporabljal za kmetijsko pridelavo.
(5) Neusklajene podatke iz tretjega odstavka tega člena nosilec kmetijskega gospodarstva uredi na pristojni upravni enoti, ki vodi RKG, vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
(6) Za predtisk ministrstvo posreduje agenciji podatke iz drugega in tretjega odstavka tega člena, razen podatkov o GERK-ih za katere so bile v kontroli na kraju samem v letu 2006 ugotovljene večje nepravilnosti.
(7) Zbirna vloga vsebuje podatke, ki so potrebni za ugotovitev upravičenosti do pomoči, zlasti:
- osebne podatke nosilca kmetijskega gospodarstva;
- zahtevke za ukrepe, ki jih uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva;
- podatke, ki omogočajo identifikacijo zemljišč, prijavljenih po GERK-ih, njihovo površino, izraženo v hektarih na štiri decimalna mesta, njihovo lokacijo in vrsto dejanske rabe;
- izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da je seznanjen s pogoji za ukrepe, ki jih uveljavlja, ter s predpisanimi sankcijami.
(8) Zbirna vloga mora biti izpolnjena v celoti in v skladu z navodili iz “Priročnika za izpolnjevanje in oddajo zbirne vloge in zahtevkov”, pri čemer nosilec kmetijskega gospodarstva na obrazcu D navede vrsto kmetijskih rastlin ter sorto, če je to predpisano, za še neposejane površine pa predvideno vrsto kmetijskih rastlin ali vrsto in sorto kmetijskih rastlin, ki bodo posejane najkasneje do 31. maja tekočega leta, razen sladke koruze, za katero je najkasnejši rok setve 15. junij tekočega leta. Za rejne živali navede na obrazcu B podatke o staležu rejnih živali na dan 1. marec 2007 in za živali, ki se gojijo v turnusih, povprečno število živali v turnusu in skupno število dni v reji.
13. člen
(priloge zbirne vloge)
(1) Kadar je na obrazcu D prijavljena konoplja, nosilec kmetijskega gospodarstva na obrazcu D navede tudi sorte in zbirni vlogi priloži uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme v skladu s predpisom o trženju semena oljnic in predivnic. Vsa ostala potrebna dokazila za konopljo (dovoljenje za gojenje konoplje in količino posejanega semena na hektar) mora agencija pridobiti na ministrstvu. Če se setev konoplje izvede po 15. maju tekočega leta, uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme konoplje, nosilci kmetijskih gospodarstev pošljejo agenciji najkasneje do 30. junija tekočega leta. Agencija uradne etikete s katerimi je opremljeno seme vrne nosilcem in na njih označi, da so bile posredovane agenciji za namen uveljavljanja ukrepov kmetijske politike.
(2) V primeru zemljišča v prahi, uporabljenega v skladu s točko (b) 55. člena ali prvo alineo tretjega odstavka 107. člena Uredbe 1782/2003/ES nosilec kmetijskega gospodarstva zbirni vlogi priloži:
- kopijo pogodbe, sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem, v skladu s 147. členom Uredbe 1973/2004/ES najkasneje do 15. maja tekočega leta;
- izpolnjen obrazec »Podatki o pridelku energetskih rastlin, namenjenih za proizvodnjo biogoriva« najkasneje do 31. avgusta tekočega leta v primeru oljne ogrščice in najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v primeru drugih energetskih rastlin ter
- izpolnjen obrazec »Obvestilo prvega predelovalca oziroma zbiralca o količinah prevzetih surovin za biogorivo« najkasneje do 30. septembra tekočega leta v primeru oljne ogrščice ter najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v primeru drugih energetskih rastlin.
(3) V primeru zahtevka za pomoč za energetske rastline nosilec kmetijskega gospodarstva zbirni vlogi priloži enake priloge in v istih rokih, kot je določeno v drugi in tretji alinei prejšnjega odstavka ter kopijo pogodbe, sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem, v skladu s 26. členom Uredbe 1973/2004/ES najkasneje do 15. maja tekočega leta.
(4) V primeru podpore za pridelovanje lupinarjev se podatki o vrsti lupinarjev in številu dreves oziroma grmov na hektar prevzamejo iz RKG.
(5) V primeru zahtevka za podporo za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu nosilec kmetijskega gospodarstva zbirni vlogi priloži in posreduje na agencijo najkasneje do 15. septembra tekočega leta kopijo zapisnika o pregledu semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu na polju v času vegetacije, ki ga izda organ za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega krompirja.
(6) V primeru uveljavljanja ukrepov: izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kmetijsko okoljskega plačila za planinsko pašo za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 ali kmetijsko okoljskega plačila za planinsko pašo za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006, nosilec kmetijskega gospodarstva k zbirni vlogi za kmetijsko gospodarstvo - planina ali skupni pašnik najkasneje do 30. junija tekočega leta vloži ”Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik” in v primeru uveljavljanja dodatka za pastirja tudi kopijo pogodbe s pastirjem.
(7) Podatki iz obrazca »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« se lahko uporabijo za sporočanje podatkov o premiku govedi. V tem primeru mora nosilec kmetijskega gospodarstva - planina ali skupni pašnik poslati en izvod tega obrazca pooblaščenemu veterinarju najkasneje v sedmih dneh po prigonu živali na pašo.
(8) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo živali na paši na kmetijskem gospodarstvu - planina ali skupni pašnik in želijo, da se jim v skladu s točkama d) in e) drugega odstavka 7. člena te uredbe upošteva tudi sorazmerni del krmnih površin planine ali skupnega pašnika, morajo v obrazcu A navesti, da bodo živino pasli na planini oziroma skupnem pašniku.
(9) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki v predhodnem letu na določenih površinah kmetijskega gospodarstva uveljavlja kmetijsko okoljska plačila iz druge in tretje alenee drugega odstavka 1. člena te uredbe, v tekočem letu pa te iste površine v okviru kmetijsko okoljskih plačil uporablja drugo kmetijsko gospodarstvo, vloži kot prilogo zbirne vloge obrazec »F - Prodaja/odstop zemljišč, vključenih v kmetijsko okoljska plačila v predhodnem letu, drugemu kmetijskemu gospodarstvu«.
(10) V primeru, ko nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi, najkasneje do 30. septembra tekočega leta posreduje agenciji “Izjavo za neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi”.
(11) Priloge iz tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev posredujejo na agencijo na način, kot je določeno v šestem do devetem odstavku 8. člena te uredbe ter v skladu z navodili iz “Priročnika za izpolnjevanje in oddajo zbirne vloge in zahtevkov”.
14. člen
(spremembe zbirne vloge in GERK-ov)
(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje so mogoče v skladu z določbo 15. člena Uredbe 796/2004/ES in ob upoštevanju petega odstavka 7. člena te uredbe. Nosilec kmetijskega gospodarstva spremembe zbirne vloge izvede najkasneje do 31. maja tekočega leta in jih posreduje agenciji v skladu s šestim do devetim odstavkom 8. člena te uredbe.
(2) Za vse ukrepe kmetijske politike za tekoče leto se upoštevajo podatki o GERK-ih na stanje en dan pred vnosom zbirne vloge, razen če posamezen predpis, ki ureja ukrepe iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, ne določa drugače.
2. SKUPNE DOLOČBE
15. člen
(geodetski podatki)
Če nosilec kmetijskega gospodarstva za prijavo zemljišč v RKG potrebuje podatke o parcelah, lahko te podatke pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje podatkov iz evidence zemljiškega katastra.
16. člen
(kmetijska svetovalna služba)
(1) Kmetijska svetovalna služba brezplačno svetuje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, nudi pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov v skladu s tretjim odstavkom tega člena ter organizira in izvede elektronsko izpolnjevanje vlog vključno z vabljenjem nosilcev.
(2) Kmetijska svetovalna služba zagotovi, da imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo neposredna plačila za ovce in koze, možnost elektronskega izpolnjevanja vlog najkasneje do 30. aprila ter še dodatnih 25 dni za zakasnele vložitve.
(3) Če kmetijski svetovalec po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva izpolnjuje zbirno vlogo ali posamezni zahtevek, je strošek dela, ki ga poravna nosilec 12,52 eura na uro.
(4) Kmetijski svetovalec ima za namen opravljanja nalog iz te uredbe in nalog določenih v predpisih, ki urejajo ukrepe iz 2. člena te uredbe, možnost vpogleda v:
- podatke iz RKG,
- podatke iz evidence o finančnih podporah za tekoče in predhodna leta,
- podatke o individualnih kvotah za mleko,
- podatke o individualnih premijskih pravicah za krave dojilje ter ovce in koze,
- centralni register govedi, drobnice in prašičev,
- evidence, ki se uporabljajo za navzkrižno skladnost in kontrolo ukrepov PRP 2004-2006 in PRP 2007-2013,
- evidence o trženju ovčjega mleka ali izdelkov, ki temeljijo na ovčjem mleku,
- podatke zemljiškega katastra ter
- grafične podatke: zemljiškokatastrski prikaz, ortofoto in dejansko rabo iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
17. člen
(pooblaščeni vlagatelji)
V primeru, ko zahtevke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, uveljavlja vlagatelj po pooblastilu nosilca kmetijskega gospodarstva, se sredstva nakažejo neposredno nosilcu kmetijskega gospodarstva.
18. člen
(zakasnela vložitev)
Zakasnela vložitev ali dopolnitev zahtevkov in zbirne vloge po preteku predpisanega roka za vložitev se obravnava v skladu z določbami 21. in 21.a člena Uredbe 796/2004/ES.
III. KONTROLE
19. člen
(skupna pravila)
Kontrole se izvajajo v skladu s splošnimi določbami iz 23. člena Uredbe 796/2004/ES, kontrole upravičenosti v skladu s 23. členom Uredbe 1782/2003/ES in 24. do 39. členom Uredbe 796/2004/ES, kontrole navzkrižne skladnosti v skladu s 25. členom Uredbe 1782/2003/ES in s členi od 41. do 48. členom Uredbe 796/2004/ES, kontrole za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 pa tudi v skladu z Uredbo 1975/2006/ES. Kontrole na kraju samem za površine se izvajajo tudi v skladu z delovnim dokumentom Komisije AGRI/60363/2005-REV1.
1. KONTROLE UPRAVIČENOSTI
20. člen
(administrativne kontrole)
(1) Administrativne kontrole vključujejo navzkrižno preverjanje, ki se izvaja v skladu s 24. členom Uredbe 796/2004/ES, 11. členom Uredbe 1975/2006/ES za ukrepe osi 2 iz PRP2007-2013, preverjanje večletnih obveznosti za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006, pa tudi v skladu s 67. in 68. členom Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153 z dne 30. 4. 2004, str. 30, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 817/2004/ES). Agencija pri izvajanju administrativnih kontrol preverja podatke iz zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter predpisanih prilog s podatki iz zbirk podatkov ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:
- podatke o zemljiščih in trajnih nasadih s podatki o GERK-ih iz RKG-ja na stanje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge;
- podatke o lokaciji nasadov trte za drugo rabo s predpisom, ki določa vinogradniška območja v Republiki Sloveniji;
- podatke o govedu s podatki iz centralnega registra govedi in s podatki o dodeljenih kvotah za mleko;
- zahtevke za premije in dodatne premije za ovce in koze s podatki o dodeljenih individualnih premijskih pravicah, s podatki iz evidence o trženju ovčjega mleka ali izdelkov, ki temeljijo na ovčjem mleku ter s podatki iz evidence veterinarskih pregledov na gospodarstvu, ki jih veterinarske organizacije izvedejo v času od 1. maja do 8. avgusta tekočega leta;
- zahtevke za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 in ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006 s podatki iz obrazca B ter obrazca B1;
- zahtevke za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, s seznamom območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP 2007-2013 ter z »Elaboratom območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003;
- posamezne zahtevke za kmetijsko okoljska plačila za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 s podatki iz naslednjih uradnih evidenc, ki so določene v prilogah PRP 2007-2013: evidence območij grbinastih travnikov (GRB_07), evidence osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ZVE_06), evidence ekološko pomembnih območij - ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB_07), evidence ekološko pomembnih območij - ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET_07), evidence ekološko pomembnih območij - ohranjanje območja steljnikov (STE_07), evidence osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 (VTR_07) in evidence najožjih vodovarstvenih območij (VVO-1_07), na dan 3. januar tekočega leta;
- posamezne zahtevke za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006 s podatki iz naslednjih uradnih evidenc, ki so določene v prilogah PRP 2004-2006: evidence območij grbinastih travnikov (GRB_06), evidence zavarovanih območij (KZO-10_06, KZO-15_06, KZO-20_06), evidence osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ZVE_06), evidence ekološko pomembnih območij za ukrep ohranjanja posebnih traviščnih habitatov (HAB_06) in evidence najožjih vodovarstvenih območij (VVO-1-PRP_06), na dan 3. januar tekočega leta;
- zahtevke za integrirano in ekološko pridelavo z evidenco pridelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- zahtevke za kmetijsko okoljska plačila iz druge in tretje alenee drugega odstavka 1. člena te uredbe z evidenco izobraževanj;
- podatke iz zahtevkov v primerih, ko to zahtevajo predpisi, z “evidenco o finančnih podporah”, in evidenco inšpekcijskega nadzora RKG;
- podatke o naslovu s podatki iz registra prostorskih enot;
- ime in priimek, enotno matično številko (EMŠO), davčno številko ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in njegovih družinskih članov s podatki iz centralnega registra prebivalcev;
- podatke o poslovnih subjektih s podatki iz poslovnega registra Slovenije.
(2) Kontrole, navedene v dvanajsti do štirinajsti alinei prejšnjega odstavka, se izvajajo v okviru RKG.
(3) Podatke iz evidence veterinarskih pregledov na gospodarstvu iz četrte alinee prvega odstavka tega člena, Veterinarska uprava Republike Slovenije posreduje agenciji najkasneje do 15. avgusta tekočega leta.
(4) Ministrstvo posreduje agenciji podatke iz “Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« iz šeste alinee prvega odstavka tega člena, po zaključku vnosa zbirnih vlog ter najkasneje do 1. julija tekočega leta.
21. člen
(kontrole na kraju samem)
(1) Splošna načela v zvezi s kontrolami na kraju samem so opredeljena v 25. členu Uredbe 796/2004/ES in 14. členu Uredbe 1975/2006/ES za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013.
(2) Kontrole na kraju samem za živali se izvajajo, če je le mogoče, istočasno za namene, določene v:
- Uredbi 796/2004/ES;
- Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9);
- Uredbi Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10. 2006, str. 3);
- Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8 z vsemi spremembami; v nadalnjem besedilu Uredba 21/2004/ES);
- predpisu, ki ureja ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006, in
- predpisu, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013.
(3) Rezultate kontrol za govedo ter ovce in koze za kontrole, ki jih agencija izvede na kraju samem, kontrolor vpiše v centralni register govedi in centralni register drobnice, nemudoma po opravljeni kontroli.
(4) Pri izvajanju kontrol za ukrepe kmetijske politike za govedo ter ovce in koze ter kontrol za navzkrižno skladnost se za posamezna kmetijska gospodarstva uporabijo tudi podatki o nadzoru, ki ga izvedejo uradni veterinarji Veterinarske uprave Republike Slovenije in podatki o nadzoru, ki ga izvede Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat). Podatke o kršitvah Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1, z vsemi spremembami) in Uredbe 21/2004/ES, ki jih ugotovijo uradni veterinarji Veterinarske uprave Republike Slovenije in inšpektorat, agencija prevzame iz evidence, ki jo vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na ministrstvu.
(5) Pri opravljanju nadzora na področju identifikacije in registracije živali kmetijski inšpektor in uradni veterinar Veterinarske uprave RS ukrepa v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 494/98 z dne 27. februarja 1998 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede uporabe minimalnih upravnih sankcij v okviru sistema identifikacije in registracije govedi (UL L št. 60 z dne 28. 2. 1998, str. 78).
22. člen
(obseg in izbor vzorca za kontrolo na kraju samem)
(1) Obseg kontrol na kraju samem se izvaja v skladu s 26. členom Uredbe 796/2004/ES ter v skladu z Delovnim dokumentom Komisije DS/2006/24. Za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 se kontrole na kraju samem izvajajo tudi v skladu z 12. členom Uredbe 1975/2006/ES, za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006, pa tudi v skladu s 69. členom Uredbe 817/2004/ES.
(2) Skupno število kontrol na kraju samem znaša najmanj:
- 20 odstotkov površin pod konopljo v skladu z 52. členom Uredbe 1782/2003/ES;
- 10 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za pomoči za govedo.
(3) Površina pod konopljo, je površina za katero ima pridelovalec dovoljenje za gojenje konoplje.
(4) Pri izboru kmetijskih gospodarstev za kontrolo na kraju samem se pri analizi tveganja, razen dejavnikov, opredeljenih v drugem odstavku 27. člena Uredbe 796/2004/ES, upoštevajo še dejavniki, ki jih za posamezno leto določi agencija v sodelovanju z ministrstvom. Dejavniki za izbor vzorca kmetijskih gospodarstev za kontrolo na kraju samem za posamezno leto ter postopki kontrol so natančo opredeljeni v priročniku za kontrolo na kraju samem, ki ga pripravi agencija in uskladi z ministrstvom.
23. člen
(zapisnik o kontroli)
(1) Za vse kontrole na kraju samem v okviru tega Poglavja se v skladu z 28. členom Uredbe 796/2004/ES pripravi zapisnik o kontroli, ki ga podpiše nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec, ki je bil prisoten pri izvedbi kontrole. V primeru, ko je bil pri kontroli prisoten pooblaščenec, mora biti pooblastilo priloženo zapisniku.
(2) V primeru kontrole, opravljene na osnovi daljinskega zaznavanja (fotointerpretacija na ortofoto ali satelitskih posnetkih), v skladu z 32. členom Uredbe 796/2004/ES, pri kateri niso bile ugotovljene nepravilnosti, podpis nosilca kmetijskega gospodarstva na zapisniku ni potreben.
(3) Če obstajajo ovire za dokončanje kontrole na kraju samem, se kontrola nadaljuje na kraju in v času, ki ga določi kontrolor na zapisniku. Pri tem kontrolor nosilca kmetijskega gospodarstva opozori na zapisnik, da se bo v primeru neudeležbe pri nadaljevanju kontrole štelo, da na vse ugotovitve kontrolorja nima pripomb in da se odpoveduje posebnemu pisnemu vabilu.
(4) V primerih iz tretjega odstavka tega člena, ko je ugotovljena manjša površina GERK-a od prijavljene na zbirni vlogi, je sestavni del zapisnika tudi grafična predstavitev ugotovljene površine GERK-a.
(5) Agencija zapisnik o kontroli, v katerem so ugotovljena odstopanja prijavljenih GERK-ov na zbirni vlogi glede na ugotovitve kontrole na kraju samem, v elektronski obliki posreduje pristojnim upravnim enotam, ki po uradni dolžnosti spremembe GERK-ov vnesejo v RKG.
(6) Način in obliko posredovanja podatkov upravnim enotam določi minister pristojen za kmetijstvo s pravilnikom.
24. člen
(ugotovitev površin na kraju samem)
(1) Ugotovitev površin na kraju samem se izvede v skladu s 30. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Ob nadzoru na kraju samem kontrolor pregleda kmetijske parcele ter vse poljine na posameznem GERK-u. Kot pomoč pri ugotavljanju površin lahko uporablja ortofoto, podatke iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in satelitske posnetke.
(3) Postopki ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel so določenimi v priročniku za kontrole na kraju samem, ki ga pripravi agencija.
(4) Metode ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel ter tolerance meritev so določene v predpisu, ki določa metode ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel ter tolerance meritev.
25. člen
(daljinsko zaznavanje)
(1) Za izvedbo kontrol na kraju samem se uporabljajo tudi tehnike daljinskega zaznavanja v skladu z 32. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Izbor območij za kontrolo na kraju samen na katerih se uporabi daljinsko zaznavanje, se izvede naključno. Znotraj tako izbranih območij se za nekatera območja izvede izbor kmetijskih gospodarstev za kontrolo na kraju samem na osnovi analize tveganja v skladu s četrtim odstavkom 22. člena te uredbe, za preostala območja pa se izvede kontrola za vsa kmetijska gospodarstva, ki imajo vsaj 80% površin, znotraj izbranega območja.
26. člen
(preverjanje THC pri konoplji)
Za kontrolo vsebnosti THC v konoplji je pristojna agencija.
27. člen
(časovni razpored kontrol na kraju samem)
Za ovce in koze se vsaj 50 odstotkov minimalnega števila kontrol na kraju samem za ukrep iz drugega odstavka 11. člena te uredbe v celoti opravi v obdobju obvezne reje.
28. člen
(kontrole v klavnicah)
(1) Kontrole na kraju samem v zvezi s posebno premijo za govedo vloženo v skladu z uredbo, ki ureja neposredna plačila se izvede za najmanj 30 odstotkov vseh klavnic, ki se jih izbere na osnovi analize tveganja. Kontrole zajemajo vzorec 5 odstotkov skupnega števila goveda, ki je bilo zaklano v klavnici v 12 mesecih pred kontrolo na kraju samem.
(2) Kontrole iz prejšnjega odstavka zajemajo preglede dokumentov (kopije dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov ter polovic na klavni liniji, ali drugih ustreznih dokumentov o zakolu živali v klavnici, iz katerih morajo biti razvidni: firma, sedež in identifikacijska številka klavnice, identifikacijska številka živali, klavna številka, če obstaja, in datum zakola) ter primerjavo s podatki v centralnem registru govedi in preverjanje zbirnikov, ki se nanašajo na potrdila o zakolu, ali podatke, ki so bili poslani drugim državam članicam Evropske unije.
2. KONTROLE V ZVEZI Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO
29. člen
(kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo)
(1) Agencija za preverjanje izpolnjevanja določb iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost), uporablja obstoječi administrativni kontrolni sistem.
(2) Kontrole navzkrižne skladnosti, tako administrativne kot kontrole na kraju samem, izvaja agencija.
(3) Pristojni organi za kontrolo predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za navzkrižno skladnost, so dolžni posredovati agenciji podatke o kršitvah v skladu z medsebojnim sporazumom.
(4) Pri kontroli izpolnjevanja standarda za ohranjanje živalskih vrst in habitatov, lahko kontrolor za kontrolo mejic uporablja grafično evidenco strukturnih elementov kmetijske krajine objavljeno na spletni strani ministrstva.
(5) Agencija pri določanju znižanj in izključitev zaradi neizpolnjevanja navzkrižne skladnosti, upošteva kršitve ugotovljene v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
30. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)
(1) Kontrola navzkrižne skladnosti se izvede v skladu s členi od 41. do 48. Uredbe 796/2004/ES, ob upoštevanju predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost ter v skladu s členi 19. do 21. Uredbe 1975/2006/ES ter za kmetijsko okoljske ukrepe tudi v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013 za minimalne zahteve za uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin.
(2) Obseg kontrol na kraju samem se izvaja v skladu s 44. členom Uredbe 796/2004/ES ter Delovnim dokumentom Komisije: DS/2006/25.
(3) Za administrativno kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo podatki o vodovarstvenih območjih (VVO_07), najožjih vodovarstvenih območjih (VVO_1_07), območju NATURA 2000 (NATURA_07), podatki iz obrazca B, obrazca B1, “Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik”, podatki o površini kmetijskih zemljišč v uporabi iz obrazca D ter podatki o uporabi blata iz čistilnih naprav iz obrazca A.
(4) Izbor vzorca za kontrolo navzkrižne skladnosti na kraju samem izvede agencija na osnovi analize tveganja v skladu s 45. členom Uredbe 796/2004/ES in 21. členom Uredbe 1975/2006/ES.
IV. IZRAČUN POMOČI, ZNIŽANJA IN IZKLJUČITVE
31. člen
(ugotovitve v zvezi z upravičenostjo)
(1) Upravičenost do ukrepov se ugotavlja v skladu z določbami 49. do 69. člena Uredbe 796/2004/ES in te uredbe. Za ukrepe osi 2 za PRP 2007-2013 se pri ugotavljanju upravičenosti razen določb iz prejšnjega stavka upošteva tudi PRP 2007-2013 in 16. do 18. člen Uredbe 1975/2006/ES ter za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006 tudi PRP 2004-2006 in 70. ter 71. člen Uredbe 817/2004/ES.
(2) Če je zahtevek, ki se nanaša na posamezen GERK, neskladen s podatki iz RKG-ja, kar pomeni, da je zahtevek neustrezen glede na dejansko rabo GERK-a ali vrsto kmetijske rastline, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek zavrne.
(3) Če zahtevku niso priložene zahtevane priloge oziroma dokazila, ali če po pozivu za dopolnitev zahtevka niso priložene zahtevane priloge ali dokazila, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek zavrže.
(4) Zahtevki za kmetijske parcele, na površini, manjši od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zavrnejo.
(5) Znižanja in izključitve, opredeljene v 51. do 56. členu ter v 59. in 60. členu Uredbe 796/2004/ES in v 16. do 18. členu Uredbe 1975/2006/ES, se v primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ne uporabljajo.
(6) Za prekrivajoče GERK-e ni mogoče uveljavljati zahtevkov in to zemljišče se ne upošteva kot kmetijsko zemljišče v uporabi.
V. SKUPNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
32. člen
(višja sila in izredne okoliščine)
(1) Če zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v četrtem odstavku 40. člena Uredbe 1782/2003/ES, nosilec kmetijskega gospodarstva ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi z zahtevki za pomoč na površino opredeljenimi v dvanajstem odstavku 2. člena Uredbe 796/2004/ES ali obveznosti glede obdobja obvezne reje v zvezi z zahtevki za ovce in koze, za katere je vložen zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze ali obveznosti glede obdobja obvezne reje iz osmega odstavka 11. člena te uredbe za krave za katere je vložen zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih govedi, obdrži pravico do pomoči, če v desetih dneh od datuma, ko to lahko stori, primere višje sile in izrednih okoliščin pisno sporoči agenciji in priloži ustrezna dokazila. Višja sila in izredne okoliščine se upoštevajo tudi pri dodelitvi plačilnih pravic.
(2) Višja sila in izredne okoliščine, način in rok sporočanja primerov višje sile in izrednih okoliščin so za ukrepe osi 2 iz PRP 2007-2013, določeni v PRP 2007-2013, za ukrepe SKOP iz PRP 2004-2006, pa v PRP 2004-2006.
(3) Če so zaradi višje sile ali izrednih okoliščin prizadete ovce in koze, za katere je vložen zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze ali krave, za katere je vložen zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih govedi, se višja sila ali izredne okoliščine sporočijo agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali« in priložijo ustrezna dokazila. Če so zaradi višje sile prizadete rastline, se to pisno sporoči agenciji in priložijo ustrezna dokazila.
33. člen
(ukrepi po odobritvi sredstev)
Če kmetijski inšpektor ugotovi kršitev po 13. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo), predlaga agenciji, da izda odločbo o vračilu nezakonito pridobljenih in nenamensko porabljenih sredstev ter prepove pridobitev sredstev za dve leti, razen če ni z drugimi predpisi drugače določeno.
34. člen
(vračilo neupravičeno izplačanih zneskov)
(1) Neupravičeno izplačane zneske je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan povrniti v skladu s prvim odstavkom 73. člena Uredbe 796/2004/ES.
(2) Neupravičeno izplačani znesek, ki ga mora nosilec kmetijskega gospodarstva vrniti na podlagi izvršljive odločbe, agencija poračuna s sredstvi za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki nosilcu še niso bila izplačana, sicer mora agencija takoj zahtevati vračilo sredstev v proračun.
35. člen
(prenos kmetijskih gospodarstev)
(1) Prenos kmetijskih gospodarstev se izvaja v skladu s 74. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Če se kmetijsko gospodarstvo v celoti prenese z enega nosilca kmetijskega gospodarstva na drugega po vložitvi zahtevka za pomoč in preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči, se prenosniku pomoč ne odobri za preneseno kmetijsko gospodarstvo.
(3) Pomoč, za katero je zaprosil prenosnik, se odobri prevzemniku, če:
a) prevzemnik in prenosnik uredita spremembo v RKG-ju;
b) prevzemnik obvesti agencijo o prenosu v roku 10 dni od izvršenega prenosa;
c) prevzemnik predloži agenciji vsa dokazila o izvedenem prenosu;
d) so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči v zvezi s prenesenim kmetijskim gospodarstvom.
(4) Ko prevzemnik obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva skladno s točko b) prejšnjega odstavka:
a) se vse pravice in obveznosti prenosnika, ki izhajajo iz pravnega razmerja med prenosnikom in agencijo v okviru zahtevka za pomoč, prenesejo na prevzemnika;
b) šteje preneseno kmetijsko gospodarstvo, če je to potrebno, za ločeno kmetijsko gospodarstvo za zadevno tržno leto ali premijsko obdobje.
36. člen
(poročanje)
(1) Agencija poroča Komisiji v skladu s 76. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Poročila, ki jih pripravi za Komisijo, agencija predhodno pošlje ministrstvu v pripombe, ki jih mora agencija upoštevati v poročilu.
(3) Za govedo, za katero so bile zahtevane in odobrene premije, agencija pošlje Službi za identifikacijo in registracijo živali naslednje podatke:
- identifikacijsko številko živali,
- KMG-MID,
- vrsto zahtevane premije,
- vrsto odobrene premije.
37. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
38. člen
(priloge)
Obrazci, ki jih določa ta uredba, so kot priloga sestavni del te uredbe in so dostopni na spletni strani agencije na naslovu: http://www.arsktrp.gov.si.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(prehodna določba v zvezi s PRP 2007-2013)
Vloge za pridobitev plačil po tej uredbi se lahko vložijo še pred uveljavitvijo PRP 2007-2013, o njih pa se odloča v skladu s PRP 2007-2013.
40. člen
(prehodna določba za obrazec B)
Obrazec B je sestavni del zbirne vloge le za leto 2007. Vključno od leta 2008 dalje se za ukrepe kmetijske politike podatki iz točke b) drugega odstavka in četrti odstavek 9. člena te uredbe prevzame iz RKG oziroma iz registrov živali.
41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2007/12
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-2311-0084
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost