Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

949. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, stran 2504.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/94, 16/01, Uradni list RS, št. 100/03) in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 22/00) sta
- Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 1. marca 2007 in
- Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05) na seji dne 1. marca 2007 sprejela
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določajo splošni in drugi pogoji, organizacija in način opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega prometa.
2. člen
Javni mestni promet je javni linijski prevoz na območju mest Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in primestnih naseljih.
Javni linijski prevoz je javni prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusno postajo in avtobusnimi postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA PROMETA
3. člen
Lokalna gospodarska javna služba iz prvega člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter - Vrtojba, obe kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent), določata:
- predmet in območje izvajanja koncesije,
- uporabnike in razmerja do uporabnikov,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- splošne pogoje za izvajanje koncesije,
- obseg monopola,
- začetek in čas trajanja koncesije,
- vire financiranja koncesije,
- nadzor nad izvajanjem koncesije,
- prenehanje koncesijskega razmerja,
- postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
- sklenitev koncesijske pogodbe,
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prometa - (v nadaljevanju: koncesija).
2. Območje izvajanja koncesije
5. člen
Koncesija se izvaja na avtobusnih linijah, ki jih določi koncedent s sklepom. Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij se določi s koncesijsko pogodbo.
Posamezni koncendent lahko na podlagi sklepa občinskega sveta uvede novo avtobusno linijo samo na območju svoje občine. Za ta namen skleneta ta koncendent in koncesionar posebno pogodbo.
6. člen
Vozni red določi koncedent s sklepom. Način oblikovanja in spreminjanja voznega reda se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Uporabniki koncesije
7. člen
Uporabniki storitev koncesije so potniki. Potnik je oseba, ki jo koncesionar - prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu, oziroma brez plačila, v primeru, da občinska sveta koncendenta sprejmeta tako odločitev.
8. člen
Medsebojna razmerja, pravice in dolžnosti potnikov in koncesionarja določajo splošni prevozni pogoji, ki jih v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu in v soglasju s koncedentom sprejme koncesionar.
Splošne prevozne pogoje mora koncesionar javno objaviti na krajevno običajen način. Povzetek splošnih prevoznih pogojev, ki določajo pravice in dolžnosti potnikov in prevoznika v času vožnje ter red v vozilu, mora biti nameščen na vidnem mestu v vozilu.
9. člen
Potnik je dolžan upoštevati splošne prevozne pogoje.
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti vozilo v primeru, če ni plačal voznine oziroma vozniku ali kontrolorju ni pokazal ustrezne vozne karte oziroma je s kršitvijo reda v vozilu oviral ali ogrožal voznika, sebe ali druge potnike.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
10. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je pravna ali fizična oseba, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu,
- da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
- da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
- da ima potrebno število ustreznih vozil z licenco za izvajanje predvidenega obsega prevozov po koncesijski pogodbi, in sicer najmanj eno vozilo za vsako razpisano linijo in eno nadomestno vozilo za vsakih pet razpisanih linij,
- da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti.
5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije
11. člen
Izvajanje koncesije obsega:
1. izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu na avtobusnih linijah na območju mest Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in primestnih naseljih, ki so določena s sklepom koncedenta,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, potekom linij, obvestili.
12. člen
Koncesionar izvaja koncesijo z vozili in potrebno opremo, ki so v njegovi lasti, oziroma ima pravico uporabe le teh na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu in z uporabo infrastrukturnih objektov (javne ceste, postajališča, postajališčni nadstreški), ki so v lasti koncedenta.
13. člen
Koncesionar mora:
1. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, stroškovne ter druge normative in standarde,
2. omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela pristojnim organom,
3. voditi ločeno računovodstvo o poslovanju pri opravljanju koncesije, v skladu s finančno računovodskimi predpisi ter zagotoviti preglednost finančnega poslovanja dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,
4. voditi statistično tehnične evidence v skladu s koncesijsko pogodbo,
5. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi ter potrebami in interesi koncedenta,
6. zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesije,
7. opravljati prevoze po cenah, ki jih oblikuje koncedent v skladu z merili iz koncesijske pogodbe, v kolikor prevozi niso brezplačni,
8. opravljati koncesijo na avtobusnih linijah, ki so določene s sklepom koncedenta,
9. spoštovati vozni red,
10. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena v prejšnje stanje,
11. pri zavarovalni družbi zavarovati potnike za primer nezgode v času izvajanja koncesije.
14. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah.
Za višjo silo se štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi, zaradi katerih so poškodovana osnovna sredstva oziroma so spremenjene okoliščine ekonomskega ali sistemskega značaja, zaradi česar delno ali v celoti ni možno izvajati prevozov skladno z določili koncesijske pogodbe.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o začasni spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.
V primerih spremembe avtobusne linije zaradi različnih gradbenih ali drugih posegov v prostor, krije nastale stroške spremembe investitor gradnje, organizator prireditve, sejma.
15. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.
6. Obseg monopola
16. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju mest Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in primestnih naseljih, pravico uporabe infrastrukturnih objektov, ki so v njegovi lasti in druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
17. člen
Koncesija se podeli za največ 7 let.
Po poteku koncesije ima koncesionar pri ponovnem razpisu za oddajo koncesije v primeru enakega izpolnjevanja razpisnih pogojev prednost.
8. Viri financiranja koncesije
18. člen
Koncesija se financira:
- s prihodkom iz prodaje voznih kart,
- iz proračuna Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba,
- iz dohodka propagandnih sporočil,
- iz drugih virov.
Oblikovanje, kalkulativni elementi cene vozne karte ter pogoji, obseg in način financiranja koncesije iz proračuna se določijo s koncesijsko pogodbo.
19. člen
Ceno vozne karte enotno določita Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba s sklepom.
9. Nadzor nad izvajanjem koncesije
20. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja s strani županov imenovana komisija in z ugotovitvami seznanja Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba dvakrat letno oziroma po potrebi.
Nadzor obsega nadzor finančnega poslovanja, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in ostalih sredstev za izvajanje dejavnosti.
Koncesionar mora pristojni strokovni službi koncedenta oziroma organom, pooblaščenim za nadzor, kadarkoli posredovati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
O opravljenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in koncedent oziroma koncedentov pooblaščenec.
21. člen
Koncesionar je dolžan izvajati stalno kontrolo:
1. nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom,
2. nad predpisanimi pogoji glede vozil in
3. nad izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o stanju stvari v zvezi z opravljanjem koncesije.
10. Prenehanje koncesijskega razmerja
22. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha s sporazumnim razdrtjem koncesijske pogodbe, z odkupom koncesije, z odvzemom koncesije ali s prevzemom koncesije v režijo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
23. člen
Koncedent lahko, ne glede na določila koncesijske pogodbe, koncesionarju odvzame koncesijo zlasti v naslednjih primerih:
- v primeru, ko več kot tri dni ne izvaja dejavnosti na posamezni ali več linijah, razen v primeru višje sile,
- uporabe cene vozne karte v nasprotju s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,
- neustrezne rabe infrastrukturnih objektov in mobilnih sredstev,
- v primerih nezmožnosti opravljanja dejavnosti.
11. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
24. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije in sklep o izbiri koncesionarja se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenujeta župana koncendenta. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, od katerih je en član predstavnik Občine Šempeter - Vrtojba. Javni razpis objavita župana.
25. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
- predmetu in območju koncesije,
- začetku in času trajanja koncesije,
- pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- obveznih sestavinah prijave na razpis,
- strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
- merilih, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
- roku in načinu predložitve prijave,
- roku za izbor koncesionarja,
- roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
- odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
26. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 15 dni.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna ponudba. Prijava na razpis je neveljavna, če ne izpolnjuje vseh z razpisom predpisanih pogojev in sestavin, ali če ni prispela v razpisanem roku.
V primeru, da je na javni razpis prispela le ena pravilna in popolna ponudba, sme naročnik skleniti pogodbo z edinim ponudnikom.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
27. člen
V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila:
- strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
- program izvajanja koncesije (predlog linij in števila voženj na posameznih linijah),
- okoljevarstvena ustreznost vozil in opreme ponudnika,
- stroški obratovanja na enoto (km, linijo),
- višina ponujenih investicijskih vlaganj interesenta,
- ponujena cena vozovnice,
- dosedanje reference ponudnika,
- višina koncesijske dajatve
- druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
- druga merila.
28. člen
Po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika komisija iz drugega odstavka 24. člena tega odloka.
O izbiri koncesionarja odločita direktorja občinskih uprav koncendenta z upravno odločbo. Le-ta lahko odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.
12. Sklenitev koncesijske pogodbe
29. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo skleneta v imenu koncedenta župana po predhodnem sprejetju na svetih obeh občin.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določila tega odloka.
Koncesionar koncesije ne sme prenesti na tretje osebe brez privolitve koncedenta.
III. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmeta obe občini. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju opravljanja mestnega potniškega prometa, čiščenja odpadnih vod in pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/94).
Št. 371-242/2006
Nova Gorica, dne 1. marca 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Št. 011-01-3/2007-2
Šempeter pri Gorici, dne 1. marca 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost