Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 430-11/2007/1 Ob-5705/07 , Stran 1352
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet razpisa je sofinanciranje: a) udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji, b) delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu. 3. Orientacijska vrednost javnega razpisa je ad a) 250.000 EUR in ad b) 130.000 EUR. 4. Predmet javnega razpisa pod a) in b) točke 2. mora biti uresničen v letu 2007. Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2007. 5. V skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije agencija lahko sofinancira: ad a) – mednarodne prevozne stroške za udeležbo slovenskih znanstvenikov na mednarodnih konferencah v tujini pod pogojem, da so na njih udeleženi z vabljenimi predavanji. Uporaba javnega prevoznega sredstva (letalska karta ekonomskega razreda, najugodnejšega letalskega prevoznika ali drugi najugodnejši javni transport; v primeru, da ni možno uporabiti javno prevozno sredstvo, se dovoli uporaba osebnega avtomobila); Zaradi omejenih proračunskih sredstev bo agencija financirala: – potne stroške praviloma največ za dve vabljeni predavanji na mednarodnih konferencah posameznemu slovenskemu predavatelju v letu 2007, – potne stroške praviloma največ dvema vabljenima predavateljema iz iste raziskovalne organizacije za udeležbo na isti mednarodni konferenci, – potne stroške praviloma prvemu avtorju istega vabljenega predavanja za udeležbo na isti mednarodni konferenci, – v primeru, da se za isto mednarodno konferenco prijavi več slovenskih znanstvenikov iz iste organizacije, agencija financira potne stroške slovenskemu znanstveniku v višini, ki je za to pot predložil najugodnejšo ponudbo prevoznih storitev; ad b.1) – članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih za leto 2007 v višini od 166,92 EUR do 834,59 EUR. Agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj in gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom; ad b.2) – delovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj v višini mednarodnih prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj; ad b.3) – nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj največ do 834,59 EUR letno s tem, da posamezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih združenjih letno. 6. Na javni razpis se lahko prijavijo: – raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane ali sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega razvoja; – slovenska znanstvena združenja, ki so vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih združenj; – organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali večstranskih sporazumov; – aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj. 7. Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, kateremu je potrebno obvezno priložiti naslednje priloge v pisni prijavi: ad a) – program mednarodnega srečanja, – vabilo organizatorja na vabljeno predavanje, – povzetek predavanja, – predračun stroškov (potrdilo o ceni letalske vozovnice ekonomskega razreda); ad b.1) – kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto 2007; ad b.2) – vabilo na zasedanje, – dokazilo o funkciji v mednarodnem znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec), – predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni letalske vozovnice ekonomskega razreda); ad b.3) – dokazilo o funkciji v mednarodnem znanstvenem združenju, – predračun stroškov. 8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo na domači spletni strani agencije (www.arrs.si) ali dvignejo vsak dan od dneva objave razpisa do 31. 8. 2007 v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana, v tajništvu Službe za mednarodno znanstveno sodelovanje. Prijavnemu obrazcu morajo biti praviloma priloženi dokumenti oziroma dokazila v originalni obliki. Izjemoma se upoštevajo tudi dokazila poslana po elektronski pošti, ki pa morajo biti verodostojni (jasno viden izvor pošiljatelja). 9. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: v postopku za izbiranje prijav za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja se obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom zahtevane pogoje. Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2007 po vrstnem redu prejetih prijav. 10. Prijave za sofinanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje slovenskih znanstvenih združenj v svetu« ter navedbo prijavitelja na naslovni strani morajo prijavitelji dostaviti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Vsaka prijava mora biti odposlana v posebni kuverti. En izvod prijavnega obrazca v elektronski obliki pošlje prijavitelj na naslov: razpis-udelezbe@arrs.si. Pisni obliki priložite tudi Izjavo o istovetnosti pisne in elektronske prijave. 11. Pravilno označene prijave za sofinanciranje, ki bodo prispele v pisni obliki in po elektronski pošti, do vključno 6. aprila 2007, 15. junija 2007 in 31. avgusta 2007 do 12. ure, bo strokovna komisija odprla naslednji delovni dan ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana (glejte rokovnik na spletni strani agencije). Nepravočasne in nepravilno opremljene oziroma oddane prijave komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. 12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih prijav. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana pri Fani Rožič Novak (tel. 478-46-50, e-pošta: fani.rozic-novak@gov.si).

AAA Zlata odličnost