Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 478-7/2007 Ob-5228/07 , Stran 1357
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče v k.o. Pameče: – stavbno zemljišče s par. št. 1331/80 – v izmeri 2.056 m2, – stavbno zemljišče s par. št. 1331/81 – v izmeri 1.899 m2. Zemljišči se prodajata kot celota. 3. Izhodiščna cena za stavbno zemljišče znaša 46,73 EUR/m2, stroški priprave in komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča pa 16,83 EUR /m2 stavbnega zemljišča. V izhodiščni ceni za stavbno zemljišče ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Razpisni pogoji Namembnost območja, kjer leži zadevno zemljišče, je opredeljeno na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu Podjetniške cone Pameče (Ur. l. RS, št. 30/04 in 97/04). Uspeli ponudnik mora pričeti z gradnjo najkasneje v 2 letih po sklenitvi pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča in končati v 2 letih po začetku del. V primeru, da uspeli ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne prične z gradnjo oziroma ne konča z delom v predpisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče vrniti Mestni občini Slovenj Gradec v prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih je le-ta imela s postopkom vračanja zemljišča in vso morebitno škodo ter ceno opredeljeno v pogodbi, sklenjeno na podlagi tega zbiranja ponudb. 5. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na TRR Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312 – 0100010322, sklic na št. 478-7-2007. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 6. Merilo za izbiro ponudnika Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kriterije po naslednjem vrstnem redu: – ponujena cena, – rok dokončanja gradnje, – namembnost objekta. 7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, najkasneje do ponedeljka, 12. marca do 12. ure na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec z oznako »Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč v podjetniški coni Pameče–Troblje – ne odpiraj!« Ponudba mora vsebovati: – naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za pravne osebe), – predmet ponudbe, – ponujena cena za m2, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, priglasitveni list Davčne uprave RS za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega organa o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – dokazilo o vplačilu varščine v višini 10% izklicne cene, – program s priloženo situacijo in idejno arhitektonsko zasnovo bodočega objekta ter namembnost objekta, – najkrajši možni rok izvedbe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse razpisne pogoje. 8. Drugi pogoji Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno ter se prodaja kot celota. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. 9. Plačilni pogoji Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 10. Sklenitev pogodbe Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, ali po tel. 02/88-121-48 – kontaktna oseba Peter Čarf ali 02/88-121-55 – kontaktna oseba Silva Tomažič.

AAA Zlata odličnost