Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5077/07 , Stran 1348
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov za naložbe na območju Republike Slovenije za naslednje namene: A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode – Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli. Priznani stroški naložbe vključujejo: – nabavo in namestitev kotla, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter – nabavo in vgradnjo ustrezne opreme za krmiljenje kotla. – Vgradnja toplotnih postaj za priklop na omrežja daljinskega ogrevanja. – Vgradnja sistemov za prezračevanje in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo toplote. Priznani stroški naložbe vključujejo: – naprave za rekuperacijo toplote, – centralni prezračevalni sistem s kanali z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi. B – raba obnovljivih virov energije – Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo sončnih sprejemnikov, – hranilnik toplote, – vmesne povezave, črpalke in krmilne elemente sistema. – Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda-voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev toplotne črpalke, – zemeljska dela (vrtanje ali izkop, pripravo podlage in zasipanje), – ustrezne cevne povezave, polaganje izmenjevalnika toplote in ustrezno krmilno opremo. – Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode na lesno biomaso (kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 88%, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči mora biti manjša od 750 mg/m3, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev kotla, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote. – Namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW. C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov – Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo Umax= 1,1 W/m2K za zasteklitev oziroma Umax= 1,4 W/m2K za cele elemente. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo oken in vrat, – nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, – nabavo in vgradnjo okenskih polic do vrednosti 50,00 EUR/m2 in – obdelavo špalet. – Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanem podstrešju,...) obstoječih stanovanjskih objektov z naslednjimi debelinami izolacije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priznani stroški vključujejo: – postavitev gradbenega odra, – odstranitev obstoječega ometa, – nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, – obdelavo špalet, – nabavo in vgradnjo okenskih polic do vrednosti 50,00 EUR/m2, ne vključujejo pa oblaganja s kamnitimi, keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno. D – gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov – Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo Umax= 0,8 W/m2K za zasteklitev oziroma Umax= 1,0 W/m2K za cele elemente. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo oken, vrat in zunanjih senčil ter – nabavo in vgradnjo okenskih polic do vrednosti 50 EUR/m2. – Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju ...) stanovanjskih objektov, ki zagotavlja, da toplotna prehodnost U ne presega 0,25 W/m2K. Priznani stroški vključujejo: – celoten strošek nabave in vgradnje izolacijskih materialov oziroma 30% stroška nabave in vgradnje osnovnih gradbenih materialov, ki brez dodatne izolacije zagotavljajo zahtevane toplotne karakteristike stene, – obdelavo špalet, – nabavo in vgradnjo okenskih polic do vrednosti 50 EUR/m2. E – nakup energijsko učinkovitih naprav – Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje. F – nakup okolju prijaznih vozil – Nakup osebnih avtomobilov in motornih koles / koles z motorjem na električni ali hibridni pogon. G – odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Plačilo komunalnega prispevka ne šteje med priznane stroške. – Nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE). – Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda). H – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi – Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), do skupne površine 300 m2. Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ do 30 EUR/m2. Po dokončanju naložbe iz te točke mora kreditojemalec končnemu računu priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov (evidenčni list o ravnanju z odpadki), ki vsebujejo azbestna vlakna. I – učinkovita raba vodnih virov – Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice. – Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode. J – oskrba s pitno vodo – Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena). Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati priznane stroške naložbe vključno z DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe. 2. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 10 milijonov EUR. 3. Pogoji kreditiranja a) Obrestna mera Letna obrestna mera je fiksna nominalna v višini 3,90%. b) Odplačilna doba Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let. c) Višina kredita Kredit se lahko odobri v višini največ 90% predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 EUR. Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ 40.000 EUR, vendar ne več kot 90% predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe: – gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov (1.D), – namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW (1.B četrta alineja), in – obsežnejša obnova objektov, ki vključuje najmanj tri namene iz točk 1.A), 1.B), 1.C), 1.G), 1.H), 1.I), 1.J). d) Splošni pogoji kreditiranja Do pridobitve kredita po tem razpisu so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V primeru naložb v objekte ali njihove zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so: – lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov, – ožji družinski člani upravičencev iz predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika, – najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika. Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči 90% predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v soglasju s prejemnikom, drug občan, ki ima zadostne redne mesečne dohodke. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v skladu z razpisnimi pogoji. Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega razpisa so vključena v namene iz prve točke tega razpisa. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana. e) Finančni pogoji kreditiranja Najvišji posamični kredit znaša 20.000 EUR oziroma 40.000 EUR, kot določa točka 3.c razpisa, najnižji znesek kredita pa 2.000 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite po tem razpisu znaša 10 let. Občani bodo kredit vračali v mesečnih anuitetah, ki praviloma ne smejo biti nižje od 40 EUR in ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni način izračuna. Stroške obdelave vlog in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna pooblaščena banka (Nova KBM d.d., Maribor, v nadaljevanju: banka) kreditojemalcu skladno s tarifnim pravilnikom Sklada, in sicer: – za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 38,35 EUR, – za vodenje kredita enkrat letno 28,12 EUR, – za zavarovanje kredita z odplačilno dobo do 3 leta 1,14% od zneska zavarovalne osnove, – za zavarovanje kredita z odplačilno dobo do 6 let 1,62% od zneska zavarovalne osnove, – za zavarovanje kredita z odplačilno dobo do 10 let 1,80% od zneska zavarovalne osnove. Poleg tega je kreditojemalec ob vložitvi vloge dolžan plačati upravno takso za odločbo v višini 200 točk oziroma na dan objave razpisa 14,18 EUR. Efektivna obrestna mera (EOM) je prikazana v tabeli. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Izračunana efektivna obrestna mera je informativne narave. Izračunana je ob predpostavki, da je kredit odobren po pogodbeni obrestni meri 3,90% letno, da je odobren in izkoriščen na dan 28. 2. 2007 ter prenesen v odplačilo naslednji dan. V izračunu EOM so upoštevani stroški upravne takse, stroški sklenitve kreditne pogodbe, stroški zavarovanja in stroški vodenja kredita. Stroški ob podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja. Stroške vodenja zaračunava banka enkrat letno. Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki so upoštevane v informativni tabeli, npr. višina kredita, datum odobritve in datum prenosa v odplačevanje, doba odplačevanja, višina upravne takse, višina stroškov zavarovanja. V izračunu niso zajeti stroški, navedeni v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih (stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca zaradi nerednega odplačevanja kredita, morebitni stroški nakazovanja mesečnih obveznosti in podobno). Druge storitve na željo kreditojemalca banka obračuna v skladu s svojo tarifo. f) Ostale določbe Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev. Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva črpanja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. 4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Razpisno dokumentacijo z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20, ali pri banki, tel. 02/229-28-06 ali 02/229-22-90, in jo prejmejo po pošti. Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati: – prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec Vloga), – predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala, – izjavo izbranega dobavitelja/izvajalca (obrazec Izjava), – potrdilo o plačilu upravne takse, – vsa potrebna dokazila in priloge. Razpisna dokumentacija natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe. 5. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 20. 12. 2007. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ob vložitvi vloge je dolžan plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma na dan objave razpisa 14,18 EUR. Upravno takso lahko plača s položnico, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priloženimi taksnimi vrednotnicami za 200 točk, z gotovinskim vplačilom ali pa s plačilom z bančno ali kreditno kartico ob oddaji vloge na Skladu. 6. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06). Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku. Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o dodelitvi kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe pošlje na Sklad pisno izjavo, s katero se nepreklicno odpoveduje pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj za isto naložbo odda na Sklad novo vlogo v skladu z določbami tega razpisa. 7. Poraba in odplačevanje kreditov Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj pošlje na naslov: Nova KBM d.d., Ekspozitura Tyrševa, Tyrševa 2, 2505 Maribor. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo, jo pošlje v izbrano bančno poslovalnico in pozove vlagatelja k podpisu. Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita preneha. Rok za zaključek naložbe je 4 mesece od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Za namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega razpisa, pa 8 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Banka v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe nakaže na transakcijski račun (TRR) izbranega izvajalca sredstva v višini 40% odobrenega zneska kredita. Po izplačilu začne za izplačani del kredita obračunavati pogodbene (interkalarne) obresti. Banka nakaže preostali odobreni znesek kredita na TRR izvajalca v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazila o zaključku del, ki vsebuje tudi kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe in dokazilo o plačilu lastne udeležbe kreditojemalca. Pri naložbah iz točke 1.H mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki), pri namenih iz točk 1.A prva in druga alineja, 1.B četrta alineja, 1.G prva alineja in 1.J potrdilo o priključitvi na ustrezna javna omrežja, pri namenu iz točke 1.B) prva alineja pa predloži potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo ustrezno potrdilo, v kolikor je sistem izdelan v samogradnji. Ob izplačilu drugega dela odobrenega kredita (do 60%) se znesek izplačila uskladi s predloženimi računi. Med izvajanjem naložbe lahko kreditojemalec pisno zaprosi Sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk zaradi nepredvidljivih razlogov. V utemeljenih primerih Sklad lahko soglaša s predlogom, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje. Prav tako lahko kreditojemalec pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 4 mesece. Sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem. Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec pravočasno ne predloži dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do preostalih 60% odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa zaradi nenamenske porabe sredstev Sklad lahko sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od črpanja sredstev in s stroški izterjave. Po zaključenem črpanju kredita banka prenese kredit v odplačilo prvi delovni dan v naslednjem mesecu, posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je kreditojemalec dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, in prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem računu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti