Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

ŠT. 36/07 Ob-5357/07 , Stran 1359
1. Podatki o koncedentu: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, tel. 02/629-68-20, faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si. 2. Predmet in območje koncesije: 2.1 Koncesija se podeljuje za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Miklavž na Dravskem polju. Obseg koncesije določa Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 4/2007), Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji. 2.2 Koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Miklavž na Dravskem polju. 3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe v roku 7 dni po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja in traja 10 let. 4. Viri financiranja: storitve, ki so predmet koncesije se financirajo z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom storitev. 5. Pogoji za podelitev koncesije Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 2. da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa oziroma ima predpisano dovoljenje ARSO, ali da ta pogoj izpolnjujejo njegovi podizvajalci, 3. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06), in sicer: – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja, 4. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, 5. da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, o finančni in poslovni sposobnosti, 6. da bo predmet javnega razpisa opravljal v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi Občine Miklavž na Dravskem polju, ki urejajo področje predmeta javnega razpisa ter koncesijsko pogodbo, 7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 8. da razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 9. da v predloženih dokumentih ni podal zavajajočih podatkov,in da vse navedbe, ki jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju ter da lahko naročnik preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke ponudnika, 10. da odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom storitev ali drugim osebam, 11. da razpolaga s certifikatom za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, 12. da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe, kot jamstvo za sklenitev koncesijske pogodbe, v višini 7.000 EUR, 13. da sprejema pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 6. Vrste dokazil Ponudnik mora v ponudbi predložiti: – osnovne podatke o ponudniku, – dokazila oziroma izjave za dokazovanje dejstev iz točke 5 tega javnega razpisa, – podatke opredeljene v merilih (ponudbena cena za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki, z ločeno zbranimi frakcijami in odpadno embalažo, kosovnimi odpadki, z nevarnimi frakcijami ter ravnanje z odpadki v zbirnem centru, skupno letno ponudbena vrednost, ki mora vključevati tudi strošek odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov), – bančno garancijo za resnost ponudbe, – parafirano koncesijsko pogodbo. Dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev so podrobneje opisana oziroma opredeljena v razpisni dokumentaciji. 7. Merila, za izbiro najugodnejše ponudbe Merili za izbiro najugodnejše ponudbe sta: – cena: največ 70 točk in – reference: največ 30 točk. Podrobnejši opis uporabe meril je v razpisni dokumentaciji. 8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo ponudniki predložiti najkasneje do 3. aprila 2007, do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (do navedenega datuma in ure) na naslov naročnika: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Pošiljka mora biti v zapečateni kuverti in označena z napisom »Ne odpiraj – ponudba za koncesijo – ravnanje z odpadki«. 9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 3. aprila 2007, ob 14. uri v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri, 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju v sejni sobi. 10. Organ, ki je pooblaščen za izbor koncesionarja: o izboru koncesionarja odloči z upravno odločbo direktor občinske uprave. 11. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izboru koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja ponudb. 12. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Miklavž na Dravskem polju, najkasneje v roku 7 dni od pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja. 13. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo v tajništvu občine, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure. Razpisna dokumentacija je brezplačna. 14. Dajanje dodatnih informacij v času objave javnega razpisa: dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo pri le pisno pri Francki Pegan, elektronski naslov: obcina.miklavz@miklavz.si ali tajnik@miklavz.si, tel. 02/629-68-20 ali 02/629-68-25. 15. Druga določila: občina si v skladu s 16. členom Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 4/2007) pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti