Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-3/2007 Ob-5415/07 , Stran 1378
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v Območni enoti Ljubljana za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z visoko strokovno izobrazbo, – strokovni izpit za inšpektorja, – strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave), – vozniški izpit B kategorije, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita (državni izpit iz javne uprave), ga mora v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti strokovni izpit za inšpektorja v roku enega leta od imenovanja za inšpektorja. Delovne naloge: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na področju graditve objektov, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora ter – nudenje strokovne pomoči. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave ter o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil opravljen (če ga ima kandidat opravljenega), 4. izjavo o strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil opravljen, 5. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije, 6. izjavo, da izpolnjuje druge navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V nasprotnem primeru bo moral kandidat ustrezna dokazila predložiti sam. Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu inšpektor III, z možnostjo napredovanja v naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbrani kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, na naslovu Vilharjeva cesta 33 ter na terenu. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora. Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za javno upravo in v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-3/2007« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).

AAA Zlata odličnost