Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5041/07 , Stran 1368
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2) objavlja Občina Mežica javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: direktor občinske uprave. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu »podsekretar«. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, – najmanj osem let delovnih izkušenj, – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični študij oziroma za eno leto, če ima opravljen pravniški državni izpit. Od kandidatov pričakujemo, da imajo vodstvene in organizacijske sposobnosti, da poznajo delo z računalnikom v okolju Windows in imajo opravljen vozniški izpit B kategorije. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – neposredno vodenje občinske uprave, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi, – odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji. Prijava mora vsebovati naslednje: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Mežica pridobitev podatkov iz predhodne alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z navedenima strokovnima izpitoma. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo petih let s polnim delovnim časom z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mežica na Trgu svobode 1 v Mežici. Formalno nepopolne in nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor občinske uprave« na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, in sicer v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje: Olga Vršič (tel. 02/827-93-51).

AAA Zlata odličnost