Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

943. Uredba o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010, stran 2483.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Uradni list RS, št. 116/04 in 45/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi SKOP-a), ki se bodo v letih 2007-2010 izvajali kot ukrepi kmetijske strukturne politike v skladu s 27., 28. in 30. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Uradni list RS, št. 116/04 in 45/06; v nadaljnjem besedilu: PRP 2004-2006) za izvajanje:
- Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L št. 160 z dne 26. 6. 1999, str. 80, z vsemi spremembami),
- Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnejših pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153 z dne 30. 4. 2004, str. 30, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 817/2004/ES),
- Odločbe Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004-2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00,
- Uredbe Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 243 z dne 6. 9. 2006, str. 6).
2. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci za pridobitev plačil iz te uredbe so kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so določena z zakonom, PRP-jem 2004-2006 in to uredbo ter izpolnjujejo zahteve dobre kmetijske prakse in druge predpisane pogoje iz PRP-ja 2004-2006 za ukrepe SKOP-a, za katere uveljavljajo sredstva in so se zato odločili ob oddaji zbirne vloge za leto 2007 kot to določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(2) Nosilci KMG-jev, določeni z zakonom, so nosilci pravic in obveznosti upravičencev po tej uredbi.
3. člen
(sredstva)
(1) Ukrepi SKOP-a se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini vsaj 20 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini do 80 odstotkov.
(2) Za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe, ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisov, ki urejajo plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za programsko obdobje 2004-2006, za katere so bile odločbe izdane do 31. 12. 2006, in za pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe, je za obdobje 2007-2013 skupno namenjenih do 305.252.156 eurov.
(3) Za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe, ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013, in za pozitivno rešene pritožbe za te ukrepe, se namenja do 42.750.308 eurov letno.
(4) Plačila za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se za posamezno leto izplačajo najpozneje v obdobju tekočega leta in dveh naslednjih let (obdobje n + 2).
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za plačila za ukrepe iz tretjega odstavka tega člena v letu 2007 ne zagotavljajo.
(6) V tekočem letu se, v primeru pozitivno rešenih pritožb iz prejšnjih let za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe in ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013, višina sredstev iz tretjega odstavka tega člena zniža za znesek pozitivno rešenih pritožb za te ukrepe.
(7) Če vsota zahtevkov za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe in obveznosti iz prejšnjih let za te ukrepe skupaj z zahtevki za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013, in pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe, preseže višino sredstev iz tretjega odstavka tega člena, se ciljna vrednost plačila v okviru posameznega ukrepa SKOP-a za tekoče leto sorazmerno zniža.
(8) Sredstva, določena v drugem odstavku tega člena, ne smejo biti presežena, pri čemer je treba upoštevati tudi prevzete obveznosti za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe iz prejšnjih let, prevzete obveznosti za kmetijsko okoljska plačila iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013, prevzete obveznosti za kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisov, ki urejajo plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za programsko obdobje 2004-2006, za katere so bile odločbe izdane do 31. 12. 2006, in pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe.
(9) Sredstva iz tretjega odstavka tega člena se za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe dodelijo v skladu s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, potrjenim s strani Evropske komisije.
II. UKREPI SKOP-a
4. člen
(namen ukrepov)
Namen ukrepov SKOP-a je popularizacija kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov ter omogoča zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanje zavarovanih območij.
5. člen
(obveznosti)
(1) Upravičenci, ki so se v letih 2004, 2005 oziroma 2006 vključili v petletno izvajanje ukrepov SKOP-a, lahko do izteka petletne obveznosti v tekočem letu pridobijo plačila za te ukrepe na način, kot ga določata predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in ta uredba, ter pod pogoji, ki so določeni v PRP-ju 2004-2006 v poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi.
(2) Petletna obveznost se za upravičence, ki so se v izvajanje ukrepov SKOP-a vključili v letu 2004, zaključi v letu 2008, za upravičence, ki so se v izvajanje ukrepov SKOP-a vključili v letu 2005, v letu 2009 in za upravičence, ki so se v izvajanje ukrepov SKOP-a vključili v letu 2006 v letu 2010.
(3) Upravičenci morajo v letih 2007-2010, do izteka petletnih obveznosti, nadaljevati z izvajanjem istih ukrepov SKOP-a na istih lokacijah in v enakem obsegu površin kot znaša v posamezen ukrep SKOP-a vključena površina v letu 2006, razen v primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
(4) V letih 2007-2010 upravičenci iz prvega odstavka tega člena ne morejo prevzemati novih petletnih obveznosti za izvajanje ukrepov SKOP-a.
(5) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena se ne morejo istočasno vključiti v ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013.
6. člen
(ukrepi SKOP-a in plačila)
(1) V letih 2007-2010 ciljne vrednosti plačil za izvajanje naslednjih ukrepov SKOP-a znašajo do:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
I. zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu: 139,2 eura/ha letno;
II. ohranjanje kolobarja: 88,2 eura/ha letno;
III. ozelenitev njivskih površin: 126,6 eura/ha letno;
IV. integrirano poljedelstvo: 151,8 eura/ha letno;
V. integrirano sadjarstvo: 265,2 eura/ha letno;
VI. integrirano vinogradništvo: 265,2 eura/ha letno;
VII. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih): 214,2 eura/ha letno;
VIII. ekološko kmetovanje:
- njive-poljščine: 277,8 eura/ha letno,
- vrtnine na prostem: 328,8 eura/ha letno,
- vrtnine v zavarovanih prostorih: 354,0 eurov/ha letno,
- oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 480,0 eurov/ha letno,
- travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50-200 dreves/ha: 177,0 eurov/ha letno,
- vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 480,0 eurov/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 139,2 eura/ha letno;
2. ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
IX. planinska paša:
- brez pastirja: 36,6 eura/ha letno,
- s pastirjem: 36,6 eura/ha letno in 12,6 eura/ha letno kot dodatek za pastirja;
X. košnja strmih travnikov:
- nagib 35-50 odstotkov: 100,8 eura/ha letno,
- nagib nad 50 odstotkov: 151,8 eura/ha letno;
XI. košnja grbinastih travnikov: 151,8 eura/ha letno;
XII. travniški sadovnjaki: 114,0 eurov/ha letno;
XIII. reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali:
- govedo: 72,0 eurov/žival letno,
- konji: 72,0 eurov/žival letno,
- prašiči: 28,8 eura/žival letno,
- ovce: 10,8 eura/žival letno,
- koze: 10,8 eura/žival letno,
- perutnina: 100,8 eura/100 odraslih živali letno;
XIV. pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin: 75,6 eura/ha letno;
XV. sonaravna reja domačih živali: 50,4 eura/ha letno;
XVI. ohranjanje ekstenzivnega travinja: 50,4 eura/ha letno;
3. varovanje zavarovanih območij:
XVII. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih: podpora znaša dodatnih 20 odstotkov letno na območjih narodnih parkov, 15 odstotkov letno na območjih regijskih parkov in 10 odstotkov letno na ostalih zavarovanih območjih in se obračuna na skupno vrednost plačil za ukrepe II. do XVI. in XVIII.;
XVIII. reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri: 18,6 eura/ha letno;
XIX. ohranjanje posebnih traviščnih habitatov: 88,2 eura/ha letno;
XX. pokritost tal na vodovarstvenem območju:
- njive: 202,2 eura/ha letno,
- trajni nasadi: 151,8 eura/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 126,6 eura/ha letno;
XXI. zatravljanje in zelena praha: 151,8 eura/ha letno.
(2) Upravičenci lahko pridobijo tudi sredstva za delno kritje stroškov kontrole, če izpolnjujejo pogoje, določene v PRP-ju 2004-2006 za ukrepe integrirane pridelave ali ekološkega kmetovanja. Ciljne vrednosti plačil za te namene v letih 2007-2010 znašajo do:
- 37,8 eura/KMG letno za ukrepe IV., V., VI. in VII. iz prejšnjega odstavka,
- 66 eurov/KMG letno za ukrep VIII. iz prejšnjega odstavka.
(3) Zahtevkov za plačila iz prejšnjega odstavka upravičenci ne vlagajo posebej, ampak se jim plačila za delno kritje stroškov kontrole izplačajo skupaj z odobrenim zahtevkom za ukrepe IV., V., VI.,VII. in VIII. iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(pogoji)
(1) Plačila za ukrep I. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) ali pa za del GERK-a z nagibom nad 20 odstotkov. Plačila je možno uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča.
(2) Za površine, ki so jih upravičenci v preteklem letu vključili v ukrep III. iz prvega odstavka prejšnjega člena, lahko v tekočem letu uveljavljajo plačila za ukrep II. iz prvega odstavka prejšnjega člena. Če upravičenci na teh površinah v tekočem letu ne uveljavljajo plačil za ukrep II. oziroma III. iz prvega odstavka prejšnjega člena, morajo na teh površinah izvajati najmanj enostaven kolobar, ki vključuje vsaj tri poljščine.
(3) Za površine, ki so jih upravičenci v preteklem letu vključili v ukrep IV. iz prvega odstavka prejšnjega člena, lahko v tekočem letu uveljavljajo plačila za ukrep VII. iz prvega odstavka prejšnjega člena in obratno.
(4) Za površine, na katerih so upravičenci v preteklem letu pridelovali jagode in so jih vključili v ukrep V. iz prvega odstavka prejšnjega člena, lahko v tekočem letu uveljavljajo plačila za ukrep IV. ali VII. iz prvega odstavka prejšnjega člena in obratno.
(5) Za pridobitev plačil za izvajanje ukrepov IV., V., VI., VII. in VIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena v tekočem letu se morajo upravičenci vključiti v kontrolo integrirane pridelave oziroma ekološke pridelave in predelave najpozneje do 31. decembra preteklega leta.
(6) Upravičenci iz prejšnjega odstavka ne morejo zamenjati organizacije za kontrolo integrirane pridelave oziroma ekološke pridelave in predelave v okviru tekočega leta, lahko pa jo zamenjajo med posameznimi leti. Zamenjavo je možno opraviti do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
(7) Če se upravičenci do plačil za izvajanje ukrepov IV., V., VI. in VII. iz prvega odstavka prejšnjega člena vključijo v kontrolo pri več organizacijah za kontrolo integrirane pridelave, morajo za pridobitev plačil za te ukrepe pridobiti certifikate o integrirani pridelavi od vseh organizacij, pri katerih so vključeni v kontrolo, sicer se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za te ukrepe iz PRP-ja 2004-2006.
(8) Če se upravičenci do plačil za izvajanje ukrepa VIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena vključijo v kontrolo pri več organizacijah za kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave, morajo za pridobitev plačil za ta ukrep pridobiti certifikate o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil ali potrdila o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil v obdobju preusmerjanja od vseh organizacij, pri katerih so vključeni v kontrolo, sicer se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za ta ukrep iz PRP-ja 2004-2006.
(9) Pri ukrepu IX. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo plačilo za planinsko pašo brez dodatka za pastirja ali pa plačilo za planinsko pašo z dodatkom za pastirja, pri čemer je ta dodatek možno uveljavljati samo za enega pastirja na planini. Upravičenci morajo fotokopijo pogodbe s pastirjem posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v roku in na način, ki ju določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(10) KMG planina lahko uveljavlja plačila za ukrepa IX. in XVII. iz prvega odstavka prejšnjega člena. Če KMG planina izpolnjuje pogoje za ekološko kmetovanje, upravičenci lahko pridobijo tudi plačila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(11) Plačila za ukrep X. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino GERK-a ali pa za del GERK-a z nagibom 35-50 odstotkov ali nad 50 odstotkov z vrsto dejanske rabe trajni travnik oziroma ekstenziven sadovnjak, kot je to določeno v triindvajsetem odstavku tega člena. Plačila je možno uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča, ki se kosi. Meritev nagiba mora biti opravljena v skladu s predpisom, ki ureja postopek in način merjenja nagiba strmih travnikov. Dokumentacijo o meritvi nagiba morajo upravičenci hraniti na KMG-ju, skladno z določili PRP-ja 2004-2006 o hrambi dokumentacije za ukrepe SKOP-a.
(12) Plačila za ukrep XI. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na območjih, ki so določena v prilogi 15 PRP-ja 2004-2006.
(13) Plačila za ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, navedene v prilogi 16 PRP-ja 2004-2006 oziroma v Seznamu avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04). Število živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji pet let od vstopa v ukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena v preteklem letu, se število v ukrep vključenih živali posamezne vrste v tekočem letu lahko zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.
(14) Ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko kombinira z ukrepom XVII. iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri čemer mora biti vsaj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na KMG-ju na zavarovanih območjih iz priloge 18 PRP-ja 2004-2006.
(15) Za izračun plačil za ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena se za preračun števila živali v GVŽ-je upoštevajo naslednji koeficienti:
- govedo: 1,0,
- ovce: 0,15,
- koze: 0,15,
- konji: 1,0,
- prašiči: 0,4,
- perutnina: 0,014.
(16) Koeficienti iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tako, da se pri dejanskem izračunu števila GVŽ-jev za posamezno vrsto živali upoštevajo podatki za posamezne živalske vrste, navedeni na obrazcu staleža rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(17) Plačila za ukrep XIV. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin, navedene v prilogi 17 PRP-ja 2004-2006 oziroma v Seznamu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 33/04 in 110/04). Na isti površini GERK-a lahko upravičenec, odvisno od vrste posevka, uveljavlja plačilo samo za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek.
(18) Plačila za ukrep XVII. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na zavarovanih območjih, ki so določena v prilogi 18 PRP-ja 2004-2006 in izvajajo enega od ukrepov II. do XVI. in XVIII. iz prejšnjega člena.
(19) Plačila za ukrep XVIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so njihovi GERK-i v katastrskih občinah, navedenih v prilogi 19 PRP-ja 2004-2006 v oziroma v Seznamu katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/03).
(20) Plačila za ukrep XIX. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v prilogi 20 PRP-ja 2004-2006.
(21) Plačila za ukrepa XX. in XXI. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na najožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v prilogi 21 PRP-ja 2004-2006.
(22) Plačila za ukrep XXI. iz prvega odstavka prejšnjega člena upravičenci lahko uveljavljajo samo za tiste površine, ki so bile v letu 2003 njivske površine.
(23) Upravičenci, ki so v letih 2004, 2005 oziroma 2006 uveljavljali ukrepe SKOP-a za travinje na zemljiščih z vrsto dejanske rabe ekstenziven sadovnjak, lahko na teh površinah tudi v letih 2007-2010 uveljavljajo naslednje ukrepe za travinje iz prvega odstavka prejšnjega člena: VIII., X., XV., XVI., XVIII., XIX. in XX.
(24) Če pri izvajanju ukrepov SKOP-a iz prejšnjega člena upravičenci ne uporabljajo gnojil, izdelava letnega gnojilnega načrta ter izvajanje kontrole rodovitnosti tal in gnojenja nista potrebna.
(25) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en ukrep SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena, je določena v PRP-ju 2004-2006 v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge informacije, Velikost kmetijskih zemljišč).
(26) Do izteka petletne obveznosti se vključene površine v posamezne ukrepe SKOP-a v letu 2006 ne morejo povečati, lahko pa se v tekočem letu zmanjšajo za največ 10 odstotkov glede na vključeno površino iz preteklega leta oziroma kot to določa PRP 2004-2006 v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. druge informacije, Trajanje obveznosti).
(27) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v ukrep SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem.
(28) Upravičenci do plačil za ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo imeti do izteka petletne obveznosti iz drugega odstavka 5. člena te uredbe opravljen najmanj 15-urni izobraževalni program ter poleg tega sodelovati vsaj na enem demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi. Skupni obseg zahtevanega izobraževalnega programa je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Kot izpolnitev obveznosti za tekoče leto se upošteva, če je v času od 26. februarja 2004 do 31. avgusta tekočega leta izobraževanje opravil upravičenec do plačil za ukrepe SKOP-a, katerikoli član kmetije oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem KMG-ju (v nadaljnjem besedilu: udeleženec izobraževanja). Prisotnost na istem izobraževalnem programu se za posamezen KMG prizna le enkrat.
(29) V primeru KMG-ja planina, se kot opravljena obveznost upošteva tudi izobraževanje, ki je bilo opravljeno za osnovni KMG, pri čemer se mora udeleženec izobraževanja ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na osnovnem KMG-ju kot tudi na KMG-ju planina.
8. člen
(dokazila)
(1) Za namene izvajanja te uredbe je za v nadaljevanju navedene ukrepe SKOP-a potrebno posebna dokazila oziroma izpolnjevanje pogojev za posamezen ukrep SKOP-a vpisati v ustrezno evidenco, in sicer za:
- ukrep IV. iz prvega odstavka 6. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave poljščin, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo poljščine v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo poljščin, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo poljščin za tekoče leto;
- ukrep V. iz prvega odstavka 6. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave sadja, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo sadje v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo sadja za tekoče leto;
- ukrep VI. iz prvega odstavka 6. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave grozdja in vina, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo grozdje in vino v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo grozdja za tekoče leto;
- ukrep VII. iz prvega odstavka 6. člena te uredbe - organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave zelenjave, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu pridelujejo zelenjavo v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo zelenjave, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih za integrirano pridelavo zelenjave za tekoče leto;
- ukrep VIII. iz prvega odstavka 6. člena te uredbe - organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov in živil morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu kmetujejo v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta, podatke o izdanih certifikatih ali potrdilih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka agenciji v zahtevani strukturi posreduje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najpozneje do 31. oktobra tekočega leta.
(3) Izvajalci izobraževalnih programov morajo za udeležence izobraževanja, ki v obdobju od 26. februarja 2004 do 31. avgusta tekočega leta opravijo izobraževalne tečaje za potrebe ukrepov SKOP-a, najpozneje do 20. septembra tekočega leta v evidenco izobraževanj vpisati podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih potrdilih.
(4) Izvajalci iz prejšnjega odstavka morajo za udeležence izobraževanja iz osemindvajsetega odstavka prejšnjega člena agenciji najpozneje do 30. septembra tekočega leta v računalniški obliki posredovati naslednje podatke o opravljenem izobraževanju za zadevni KMG: številko KMG-MID, skupno število opravljenih ur izobraževanja ter podatek o udeležbi na demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi.
(5) Seznam izvajalcev izobraževalnih programov iz prejšnjega odstavka za tekoče leto agenciji posreduje ministrstvo.
(6) Za namene izobraževanja po tej uredbi, agencija izvajalcem izobraževalnih programov do 15. junija tekočega leta posreduje izpis vlagateljev, ki so za tekoče leto vložili zahtevke za ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.
9. člen
(izvajanje in kombinacije ukrepov)
(1) Na istih površinah upravičenci lahko izvajajo več ukrepov SKOP-a iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, na način in pod pogoji, kot jih za posamezen ukrep določata PRP 2004-2006 in ta uredba.
(2) Najvišji zneski plačil na hektar zemljišč upravičenca, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo ukrepov SKOP-a, v letih 2007-2010 znašajo:
- njivske površine: 600 eurov/ha letno,
- trajni nasadi: 900 eurov/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 450 eurov/ha letno.
10. člen
(zamenjave ukrepov SKOP-a)
(1) Do izteka petletnih obveznosti iz 5. člena te uredbe zamenjave ukrepov SKOP-a niso možne.
(2) Med trajanjem petletne obveznosti se pri ukrepu XIII. iz prvega odstavka 6. člena te uredbe pasme znotraj posamezne vrste domačih živali iz trinajstega odstavka 7. člena te uredbe in pri ukrepu XIV. iz 6. člena te uredbe vrste in sorte kmetijskih rastlin iz sedemnajstega odstavka 7. člena te uredbe lahko zamenjajo.
11. člen
(uradne evidence)
(1) Za namene izvajanja te uredbe se v digitalni grafični obliki skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, uporabljajo:
- uradne evidence območij grbinastih travnikov (GRB_06), zavarovanih območij (KZO-10_06, KZO-15_06, KZO-20_06), ekološko pomembnih območij (HAB_06) in najožjih vodovarstvenih območij (VVO-1-PRP_06), ki jih ministrstvu posreduje ministrstvo, pristojno za okolje, in
- uradna evidenca osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ZVE_06), ki jo ministrstvu posreduje Zavod za gozdove Slovenije.
(2) Natančnejši vpogled v seznam območij iz prejšnjega odstavka je dostopen na spletnih straneh ministrstva.
III. MONITORING
12. člen
(monitoring)
(1) Izvajanje monitoringa o stanju okolja, habitatih in biotski raznovrstnosti zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje, podatke o monitoringu rjavega medveda pa Zavod za gozdove Slovenije. Sistem monitoringa mora biti prilagojen potrebam izvajanja te uredbe in PRP-ja 2004-2006.
(2) Agencija stalno spremlja izvajanje posameznih ukrepov PRP-ja 2004-2006 in mesečno poročilo posreduje ministrstvu najpozneje do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka obsega predvsem:
- podatke za kazalnike učinka za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006,
- podatke za kazalnike rezultata za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006,
- število prispelih zahtevkov za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006,
- število in znesek odobrenih zahtevkov za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006, vključno s podatki o živalih in površinah, na katere se zahtevki nanašajo,
- število in znesek izplačanih zahtevkov za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006, vključno s podatki o živalih in površinah, na katere se zahtevki nanašajo,
- rezultate administrativnih kontrol: število vlog, obseg in vrsto ugotovljenih nepravilnosti ter delež znižanj in izključitev za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006, ki so posledica teh kontrol,
- rezultate kontrol na kraju samem: število vlog, obseg in vrsto ugotovljenih nepravilnosti ter delež znižanj in izključitev za posamezne ukrepe PRP-ja 2004-2006, ki so posledica teh kontrol.
(4) Podatke za poročilo o izvajanju ukrepov PRP-ja 2004-2006 za preteklo leto agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 15. maja tekočega leta.
(5) Strukturo zahtevanih podatkov za poročilo iz prejšnjega odstavka ministrstvo posreduje agenciji najpozneje do 15. marca tekočega leta.
IV. SKUPNE DOLOČBE
13. člen
(dobra kmetijska praksa)
Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, morajo kmetovati v skladu z načeli dobre kmetijske prakse, določenimi v PRP-ju 2004-2006 v poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa.
14. člen
(vlaganje zahtevkov)
Postopek in roki za uveljavljanje zahtevkov za dodelitev plačil za ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka 6. člena te uredbe so določeni s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
15. člen
(odločanje o zahtevkih)
O zahtevkih za dodelitev plačil se odloča v skladu s PRP-jem 2004-2006, s to uredbo in z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
16. člen
(sistem sankcij)
(1) Sistem sankcij je opredeljen z Integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, kot to določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in se uporablja za vse nepravilnosti, ki se nanašajo na izplačila na podlagi površin in živali.
(2) Vlagatelja zahtevka za plačila za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe, ki zaradi velike malomarnosti oziroma namerno vloži napačne podatke oziroma navedbe, agencija sankcionira v skladu z 72. členom Uredbe 817/2004/ES.
(3) Vse ostale ugotovljene nepravilnosti (kršenje načel dobre kmetijske prakse in neizpolnjevanje drugih splošnih in specifičnih pogojev za ukrepe SKOP-a) v postopku izvajanja kontrol pred izplačili in po njih, agencija sankcionira v skladu s to uredbo in Katalogom kršitev in sankcij, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(4) Če KMG ne izpolnjuje pogojev za ukrep SKOP-a iz te uredbe oziroma PRP-ja 2004-2006, se zahtevek za ta ukrep SKOP-a zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 iz prejšnjega odstavka.
17. člen
(znižanja in izključitve)
Znižanja in izključitve v primeru čezmernih prijav površin za ukrepe SKOP-a se obravnava v skladu s 70. členom Uredbe 817/2004/ES.
18. člen
(poročilo o zahtevkih in pritožbah)
(1) Poročilo o obsegu zahtevanih površin (število hektarjev), zahtevanem številu živali in oceni potrebnih sredstev za plačila za posamezne ukrepe SKOP-a iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe za tekoče leto agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 31. avgusta tekočega leta.
(2) Poročilo o obsegu odobrenih površin (število hektarjev), odobrenem številu živali in dejanskih potrebnih sredstvih za plačila za posamezne ukrepe SKOP-a iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe za tekoče leto agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 1. decembra tekočega leta.
(3) Poročilo o številu pozitivno rešenih pritožb za posamezne ukrepe SKOP-a in o potrebnih sredstvih za plačila teh pritožb agencija posreduje ministrstvu dvakrat letno.
19. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
20. člen
(spremembe uradnih evidenc)
Upravičenci iz 2. člena te uredbe so odvezani vseh prevzetih obveznosti za ukrepe SKOP-a brez vračila že prejetih sredstev, če zaradi sprememb uradnih evidenc iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, niso več upravičeni do plačil za navedene ukrepe.
IV. PREHODNA DOLOČBA
21. člen
(poročilo o odobrenih zahtevkih)
Ne glede na določbe drugega odstavka 18. člena te uredbe poročilo o obsegu odobrenih površin (število hektarjev), odobrenem številu živali in dejanskih potrebnih sredstvih za plačila za posamezne ukrepe SKOP-a iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe za leto 2007 agencija posreduje ministrstvu najpozneje do 15. februarja 2008.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2007/12
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-2311-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
 Priloga 1: Skupni obseg zahtevanega izobraževalnega programa

 +--------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
 | Leto |  Leto  |   |  |   |   |   |   |   |
 | vstopa | izteka  |   |  |   |   |   |   |   |
 |v ukrep | petletne |2004 |2005| 2006| 2007| 2008|2009 |2010 |
 | SKOP-a |obveznosti |   |  |   |   |   |   |   |
 |    |      |   |  |   |   |   |   |   |
 +--------+-----------+----------------------+-----+-----+-----+
 |    |      |           | 15 |   |   |
 | 2004 |  2008  |    11 ur     | ur |   |   |
 |    |      |           |   |   |   |
 +--------+-----------+-----+----------------+-----+-----+-----+
 |    |      |   |        | 11 | 15 |   |
 | 2005 |  2009  |   |   7 ur   | ur | ur |   |
 |    |      |   |        |   |   |   |
 +--------+-----------+-----+----+-----------+-----+-----+-----+
 |    |      |   |  |      |   | 11 | 15 |
 | 2006 |  2010  |   |  |  3 ure  | 7 ur| ur | ur |
 |    |      |   |  |      |   |   |   |
 +--------+-----------+-----+----+-----------+-----+-----+-----+


  Upravičenec mora do izteka petletne obveznosti sodelovati
tudi vsaj na enem demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi.
  Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij

  Kršitve in sankcije pri ukrepih SKOP-a so:
  Če KMG ne izpolnjuje posamezne zahteve dobre kmetijske
prakse, kot je določena v PRP-ju 2004-2006 v poglavju 9.2.1 Dobra
kmetijska praksa oziroma v Preglednici 41: Kriteriji za kontrolo
ukrepov PRP, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20
odstotkov.
  Če je izračunana količina uporabljenega organskega dušika na
KMG-ju večja od 170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar
manjša ali enaka 185 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, se
plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov.
  Če je izračunana obtežba z živino na KMG-ju pri ukrepih SKOP-
a, razen pri ukrepu ohranjanja ekstenzivnega travinja, večja od
1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka
2,1 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, se plačila za ukrepe
SKOP-a znižajo za 20 odstotkov.
  Če KMG ni izpolnil predpisane obveznosti v zvezi z
opravljenim minimalnim skupnim obsegom števila ur izobraževanja
oziroma sodelovanjem pri demonstracijskem prikazu ali prireditvi,
se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov.
  Če se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v tekočem
letu vključil v ukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali, glede na preteklo leto zmanjša za več kot 10
odstotkov oziroma je število živali, ki so vključene v ta ukrep
manjše od 1 GVŽ-ja, mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza
vsoti neupravičenih delov že izplačanih plačil, ki je znižan za
znesek, ki ustreza 10 odstotnemu dopustnemu zmanjšanju števila
živali posamezne vrste v tekočem letu glede na preteklo leto.
  Če se površine zemljišč, ki jih je KMG v tekočem letu
vključil v ukrep SKOP-a, glede na preteklo leto zmanjšajo za več
kot 10 odstotkov, mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza
vsoti neupravičenih delov že izplačanih plačil, ki je znižan za
znesek, ki ustreza 10 odstotnemu dopustnemu zmanjšanju površin
zemljišč v tekočem letu glede na preteklo leto. Ne glede na
določbo prejšnjega stavka upravičencu ni treba vrniti tistih
delov izplačanih plačil za površine, ki so zaradi prehoda na
digitalne grafične oblike uradnih evidenc grbinastih travnikov,
zavarovanih območij, osrednjega območja pojavljanja velikih
zveri, ekološko pomembnih in najožjih vodovarstvenih območij
izpadle iz teh evidenc.
  Če se kršitev načel dobre kmetijske prakse in izpolnjevanja
drugih splošnih in specifičnih pogojev za ukrepe SKOP-a iz PRP-ja
2004-2006 v tekočem letu nanaša na ukrep SKOP-a, pri katerem je
bila kršitev ugotovljena že v preteklem letu, se zahtevek za ta
ukrep zavrne in obveznost prekine, upravičenec pa mora vrniti že
izplačana plačila za izvajanje ukrepa SKOP-a.

AAA Zlata odličnost