Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

896. Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin, stran 2387.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06) izdaja minister, pristojen za lokalno samoupravo
P R A V I L N I K
o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene porabe, merila in pogoje za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo ter investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: sredstva) ter upravičene stroški teh investicij.
2. člen
Sredstva se zagotavljajo za vsako proračunsko leto, v skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) na posebni proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba).
II. NAMENI PORABE SREDSTEV
3. člen
Sredstva so namenjena za:
1. Sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, in sicer za:
- občinsko prometno infrastrukturo,
- nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč,
- komunalno infrastrukturo.
2. Sofinanciranje investicij, posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb v interesu občine, ki so povezane s črpanjem sredstev skladov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in sicer za:
- stroške izdelave predhodnih študij ter investicijske in projektne dokumentacije,
- sredstva lastne udeležbe občine.
III. MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
4. člen
(1) Za vsako proračunsko leto se na osnovi meril, ki jih določa ta člen, vnaprej izračuna višina sredstev, ki bodo, pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, na razpolago posamezni občini.
(2) Celotna sredstva iz 2. člena tega pravilnika se razdelijo, kot sledi:
- 20% sredstev predstavlja kvoto »Finančna izravnava«
- 30% sredstev predstavlja kvoto »Občinske ceste«
- 10% sredstev predstavlja kvoto »Obmejno območje«
- 20% sredstev predstavlja kvoto »Omejeni naravni dejavniki«
- 10% sredstev predstavlja kvoto »Natura 2000«
- 10% sredstev predstavlja kvoto »Redkost poseljenosti«
(3) Višina razpoložljivih sredstev, ki so v posameznem letu na razpolago občini, se izračuna po naslednji enačbi:
SVSo = ((FIo x KFI): Vsota FI) + ((OCo x KOC): Vsota OC) + + ((OOo x KOO): Vsota OO) + ((ODo x KOD): Vsota OD) + + ((NAo x KNA): Vsota NA) + ((Vsota (Po: ŠPo) x Po) x KRP): Vsota RP)
Pri tem je:
SVSo - Skupna višina sredstev, ki so občini na razpolago v posameznem letu
FIo - finančna izravnava občine po podatkih ministrstva, pristojnega za finance
KFI - kvota »Finančna izravnava«
Vsota FI - skupna višina sredstev finančne izravnave občin po podatkih ministrstva, pristojnega za finance
OCo - dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za promet
KOC - kvota »Občinske ceste«
OCd - skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za promet
OOo - površina desetkilometrskega obmejnega pasu v občini po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj
KOO - kvota »Obmejno območje«
Vsota OO - skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu v državi po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj
ODo - površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
KOD - kvota »Omejeni naravni dejavniki«
Vsota OD - skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
NAo - površina območja Nature 2000 v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje in prostor
KNA - kvota »Natura 2000«
Vsota KNA - skupna površina območja »Natura 2000« v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje in prostor
Po - površina občine po podatkih Geodetske uprave RS
ŠPo - število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada RS
KRP - Kvota »Redkost poseljenosti«
Vsota RP - vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat formule Vsota (Po:ŠPo) x Po; bazo podatkov predstavljajo podatki Geodetske uprave RS in Statističnega urada RS
5. člen
(1) Sredstva se občini dodelijo v okviru razpoložljivih sredstev, izračunanih v skladu s prejšnjim členom, za namene iz 3. člena tega pravilnika, če občina službi v roku, določenem v povabilu, pošlje načrt porabe razpoložljivih sredstev (v nadaljnjem besedilu: načrt porabe).
(2) Če gre za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo (1. točka 3. člena tega pravilnika), mora občina načrtu porabe priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je:
- posamezna investicija uvrščena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna;
- s strani pristojnega organa sprejeta investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z uredbo, ki določa enotno metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije ali v skladu s področnimi metodologijami in
- izdano ustrezno dovoljenje po zakonu, ki ureja graditev objektov (gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, kadar gre za enostavni objekt).
(3) Če občina kandidira za sredstva za sofinanciranje stroškov predhodnih študij ter investicijske in projektne dokumentacije, mora namesto dokumentacije iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka načrtu porabe priložiti izjavo o nameri izvedbe investicije, za katero bo kandidirala za sredstva EU, s predvideno finančno konstrukcijo in terminskim načrtom izvedbe investicije.
(4) Če gre za sofinanciranje investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb v interesu občine, ki so povezane s koriščenjem sredstev skladov EU in občina kandidira za sredstva lastne udeležbe (druga alinea 2. točke 3. člena tega pravilnika), mora občina načrtu porabe priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je podpisana pogodba o odobrenih sredstvih sklada ali skladov EU in da so v občinskem proračunu, poleg razpoložljivih sredstev občine po tem pravilniku, v ustrezni višini zagotovljena preostala sredstva za izvedbo investicije.
IV. UPRAVIČENI STOŠKI
6. člen
Občina lahko razpoložljiva sredstva porabi za sofinanciranje:
- stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,
- stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije,
- stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
- stroškov gradbenega nadzora,
- drugih upravičenih stroškov, opredeljenih v navodilih organa upravlja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih sklada ali skladov EU.
V. DODELITEV SREDSTEV
7. člen
(1) Pogoj za začetek postopka so zagotovljena namenska sredstva v proračunu.
(2) Po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka služba v skladu s 3. členom tega pravilnika, izračuna višino sredstev, ki so na razpolago posamezni občini, in občino o tem pisno obvesti ter jo povabi k oddaji načrta porabe.
(3) Povabilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
- namene uporabe razpoložljivih sredstev,
- navedbo dokumentov, ki jih je treba predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega pravilnika,
- rok za vložitev načrta porabe in zahtevane dokumentacije,
- vzorce pogodb o porabi sredstev (v nadaljnjem besedilu: pogodba),
- naslov in druge potrebne podatke, pomembne za pripravo in predložitev načrta porabe.
8. člen
Služba po prejemu načrtov porabe s strani posamezne občine preveri, ali:
- je bil načrt porabe posredovan do roka, ki je določen v povabilu,
- načrt porabe vsebuje vso v povabilu zahtevano dokumentacijo in
- je iz načrta porabe nedvoumno razvidno, da je namen porabe sredstev v skladu s 3. členom tega pravilnika.
9. člen
(1) Če načrt porabe ni posredovan službi v roku, določenem v povabilu iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, se s sklepom zavrže in vrne pošiljatelju.
(2) Če načrtu porabe ni priložena vsa, v povabilu zahtevana dokumentacija, služba v roku osmih dni od prejema načrta porabe pozove občino, da ga v določenem roku dopolni. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Šteje se, da je načrt porabe popoln, ko služba od občine prejme vse dokumente in dokazila, zahtevana v pozivu za dopolnitev. Če občina načrta porabe v roku ne dopolni, se ta s sklepom zavrne.
(3) Če je iz načrta porabe razviden namen porabe sredstev, ki ni skladen s 3. členom tega pravilnika, se načrt porabe s sklepom zavrne.
(4) Če služba ob preverjanju načrta porabe dvomi o skladnosti namena porabe s 3. členom tega pravilnika ali če so navedbe nejasne in dvoumne, lahko občino pozove, da naj poda dodatne obrazložitve.
10. člen
Služba v roku 15 dni od prejema pravočasnega, pravilnega in popolnega načrta porabe, v okviru razpoložljive višine sredstev občine, izda sklep o znesku sofinanciranja investicijskega projekta občine in ga skupaj s pogodbo posreduje občini ter jo pozove k sklenitvi pogodbe v določenem roku. Če občina v določenem roku pogodbe ne podpiše, se šteje, da se dodeljenim sredstvom odpoveduje.
11. člen
(1) Po preteku roka za oddajo načrtov porabe služba ugotovi višino sredstev, za katera občine niso oddale pravočasnih, pravilnih in popolnih načrtov porabe.
(2) Po preteku roka za sklenitev pogodb služba ugotovi višino sredstev, ki s pogodbami niso bila razporejena.
(3) Po preteku roka za porabo sredstev, določenega s pogodbo, služba ugotovi višino sredstev, ki niso bila porabljena.
(4) Na osnovi ugotovitev iz prejšnjih odstavkov služba za preostanek sredstev:
- ponovno povabi občine k oddaji načrta porabe in jim po postopku, določenem v tem pravilniku dodeli sredstva, do višine, določene v skladu s 4. členom tega pravilnika ali
- s sklepom na predlog občine prerazporedi sredstva med njenimi že odobrenimi investicijskimi projekti in z občino sklene ustrezne anekse k pogodbam.
VI. PORABA SREDSTEV IN ZAGOTAVLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
12. člen
(1) Pogodba mora vsebovati določbe o zagotavljanju namenske porabe sredstev in možnosti izvajanja kontrole namenske porabe sredstev. Poraba sredstev se realizira v skladu s pogodbo.
(2) Če občina uporabi sredstva v nasprotju s pogodbo, jih je dolžna vrniti v državni proračun.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) V letu 2007 lahko občine kandidirajo za sredstva po tem pravilniku tudi za že pričete investicije, vendar le za sofinanciranje stroškov, ki bodo nastali v letu 2007.
(2) V primeru, da je bilo za že pričeto investicijo, pred njenim začetkom potrebno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance, je to soglasje obvezna priloga načrta porabe.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o namenih, kriterijih, načinu in postopku dodelitve dodatnih sredstev občinam po 26.a členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 17/06).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-1/2007/11
Ljubljana, dne 26. februarja 2007
EVA 2006-1536-0021
dr. Ivan Žagar l.r.
Minister,
pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko

AAA Zlata odličnost