Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 65/07-1 Ob-5355/07 , Stran 1358
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na področju Občine Moravske Toplice: – športna društva in športni klubi, ki imajo sedež v Občini Moravske Toplice, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Moravske Toplice, – zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno koristne in neprofitne. Višina sredstev razpisa za programe športa – 40.323 EUR. Višina sredstev razpisa za vzdrževanje športnih objektov – 15.319 EUR. II. Za sofinanciranje v letu 2007 se lahko prijavijo naslednji programi: 1. Športna vzgoja otrok in mladine (1. točka 17. člena pravilnika), 2. Športna rekreacija (2. točka 17. člena pravilnika), 3. Kakovostni šport (3. točka 17. člena pravilnika), 4. Vrhunski šport (4. točka 17. člena pravilnika), 5. Šport invalidov (5. točka 17. člena pravilnika), 6. Izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra v športu (6. točka 17. člena pravilnika), 7. Športne prireditve v občini (8. točka 17. člena pravilnika), 8. Vzdrževanje športnih objektov (XII. poglavje pravilnika), 9. Prireditev ob podelitvi športnih priznanj za leto 2006 (XIV. poglavje pravilnika). III. Izbrani programi in akcije bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/02), Letnim programom športa Občine Moravske Toplice za leto 2007 (v nadaljevanju: program) ter Nacionalnim programom športa RS (Uradni list RS, št. 24/00). Razpisno dokumentacijo, podrobnejše podatke in pravilnik lahko dobite v vložišču Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3 – pritličje, soba 1 (tel. 02/538-15-06) in na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si. IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod točko II. (od 1. do 5., razen, kjer je v razpisni dokumentaciji določeno drugače) priložiti: 1) pogodbo s strokovnim delavcem, iz katere je razvidno, za katere programe je sklenjena, 2) potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamezne programe, kolikor ni dostavil podatkov za register strokovnih delavcev na področju športa na Občino Moravske Toplice oziroma so v tem času nastale spremembe, 3) potrdilo o zagotovljenem prostoru za izvajanje programov (pogodba z upravljalcem objekta, iz katere je razvidno število ur in urnik najema objekta za posamezne programe, ali potrdilo o rezervaciji števila ur v posameznem objektu za posamezne programe za leto 2007), 4) v primeru, da je izvajalec hkrati tudi upravljalec objekta, v katerem izvaja redno vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pristojnega organa o višini cene najema za člane in nečlane društva, 5) program dela za posamezne prijavljene programe, 6) seznam vadečih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, naslov, leto rojstva), 7) seznam registriranih tekmovalcev z registracijskimi številkami na dan oddaje prijave po posameznih programih, 8) izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja, 9) podatke o članstvu na dan 31. 12. 2006, 10) izjava društva o pobiranju članarine, 11) zaključni račun za leto 2006 (bilanco stanja in bilanco uspeha), 12) vsebinski in finančni program dela društva za leto 2007. Za programe pod točko II.8 morajo izvajalci k razpisni dokumentaciji priložiti: 1) dokazilo o lastništvu, najemu ali upravljanju objekta, 2) upravna dovoljenja za poseg v prostor. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: 1. Športna društva in njihove zveze, ki kandidirajo za sofinanciranje rednih programov članov, morajo izvajati programe vsaj za dve mlajši starostni kategoriji (starostna kategorija mladincev in mlajši). VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti izvajalci, ki: – bodo imeli vadbene skupine številčno zapolnjene, – dosegajo v isti športni panogi boljše rezultate, – pri izboru programov imajo prednost programi za vadbo otrok in mladine, – pri izboru projektov za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: a) že pridobljena upravna dovoljenja za poseg v prostor, b) delež lastnih sredstev, c) javni interes v športu. VII. Prijave, ki morajo vsebovati: – potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo, – priloge iz IV. točke tega razpisa, – ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji – pošljite na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »Javni razpis Šport 2007 – Ne odpiraj« najpozneje do 2. aprila 2007. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v vložišču Občine Moravske Toplice. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in bodo s sklepom zavržene! VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na podlagi sklenjenih pogodb, črpali v proračunskem letu 2007, in sicer do 31. 12. 2007.

AAA Zlata odličnost