Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5695/07 , Stran 1346
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa je pridobitev sofinanciranja upravičenih stroškov slovenskih partnerjev za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka z strani Visokih predstavnikov programa. 3. Namen razpisa Namen razpisa je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij na vseh področjih programa Eureka in s subvencijami za raziskovalno delo zagotoviti podjetjem in institucijam znanja iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte iz evropskega programa Eureka. Cilj ministrstva je povečati uspešno udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo na znanju. Ministrstvo bo dodeljevalo subvencijo v skladu z upoštevanjem pravil programa Eureka. Prednosti Eureke so: – pridobitev oznake Eureka projekt, ki je posebno priznanje in ob izpolnjevanju določenih pogojev prijavitelja kvalificira za pridobitev nacionalne subvencije, – s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji dostop do kapitala pri privatnih virih, – Eureka projekt pomeni lažjo pot do komercialnega uspeha ter trženja končnih izdelkov, – pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in mednarodnih programih EU. Projekti se lahko pripravljajo kot individualni projekti, v okviru t.i. dežnikov (umbrellas), grozdov (clusters). Vse vrste projektov se podpirajo enako, z upoštevanjem specifičnosti pravil Eureka programa za posamezne vrste projektov. Ne glede na kateri podprogram Eureka se prijavite je vaša prijava na ta razpis enaka. V primeru Eureke podprograma grozdov se slovenskim partnerjem sofinancirajo upravičeni stroški v okviru odobrenega projekta, ki je bil potrjen na ustreznem odboru grozda. Slovenski prijavitelj se mora prijaviti v skladu s razpisno dokumentacijo. Pravila za prijavo projektov, predpisana s strani programa Eureka, zavezujejo nacionalne kontaktne osebe, da obveščajo Eureka sekretariat o ustreznih kakovostnih projektih za redna zasedanja Eureke programa. Za informacije v zvezi s prijavo projektov in rokov je na voljo slovenska nacionalna kontaktna oseba (NPC). Zainteresirani prijavitelji lahko prijavijo nove projekte ali pa vključijo v potrjene projekte na zasedanju Visokih predstavnikov programa Eureka. 4. Sofinanciranje stroškov udeležbe slovenskih partnerjev v projektih programa Eureka Prijavitelj se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za potrditev Eureka projekta ali pa za potrditev Eureka projekta in sofinanciranje projekta. Ne glede na to, za kateri del se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa. Sofinancira se sodelovanje slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij v projektih v višini do 50% vrednosti slovenskega razvojno raziskovalnega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 50.000 EUR letno na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih podjetij ali raziskovalnih institucij pri istem projektu se bo subvencija delila na vse sodelujoče institucije (50.000 EUR se razdeli med partnerje v skladu z njihovim deležem pri projektu). Slovenija kot članica Eureke programa zagotavlja sredstva samo za slovenske udeležence v posameznih projektih. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje razvojno raziskovalnega projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov za razvojno raziskovalne aktivnosti in sicer: – stroški osebja (raziskovalci in razvojniki), – stroški instrumentov, zemljišč ter zgradb, – stroški svetovanja in drugih storitev, ki so kupljeni iz zunanjih virov, – ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno raziskovalnimi projekti. 6. Pogoji sodelovanja na razpisu Pogoji sodelovanja: – pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja iz dveh različnih držav članic Eureke programa. Med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije v posameznem projektu vsaj en partner, – imajo poravnane obveznosti do države, – niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi pridobivanja take pomoči, – niso za iste stroške sofinancirana iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, – na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi). Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02, 42/06, 60/06). Prijavitelji morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji in so lahko tisti: – ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ki 31. 12. 2006 niso v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02). Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje in sicer: Vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu. Po zaključku tega projekta lahko prijavi nov Eureka projekt. Z določenim projektom določene vsebine se lahko določen partner prijavi samo enkrat v treh letih. V primeru spremembe naslova projekta oziroma partnerja, vsebina dela in rezultatov posameznega partnerja ostane enaka, se smatra za isti projekt. 7. Merila za izbiro projektov Prispele vloge, ki bodo ustrezale pogojem programa Eureka in v tem razpisu določenim pravilom, bo obravnavala strokovna komisija. Prijavljene projekte najprej oceni strokovna komisija v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo oceni po spodnjih merilih in, v kolikor je pozitivna, jih posreduje naprej na zasedanje Visokih predstavnikov programa Eureka: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Meja, nad katero se smatra, da je vloga pozitivno ocenjena in je lahko sofinancirana, je 140 točk in več. Višina subvencije za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na višino njegovega ustreznega deleža v celotnem projektu in glede na število mesecev trajanja projekta v tekočem letu. Pri številu trajanja mesecev projekta se upoštevajo meseci od potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov programa Eureka naprej do predvidenega konca trajanja projekta. V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem od kasnejših zasedanjih, ker tuji partner še ni dobil potrditve projekta lahko slovenski prijavitelj zaprosi za podaljšanje roka trajanja projekta za obdobje zamude potrditve projekta. 8. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2007, znaša 1,400.000 EUR in za sofinanciranje projektov v letu 2008 znaša 1,400.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5687 proračuna RS za leto 2007 in 2008. Okvirna višina razpisanih sredstev za ta razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2007 in 2008. Ker so projekti večletni, se sredstva za financiranje planirajo naknadno. 10. Način prijave in razpisni rok Roki za oddajo vlog na javni razpis so odvisni od posameznih uradnih zasedanj Eureke (v nadaljevanju: zasedanje). Uradno informacijo o zasedanjih vam posreduje nacionalna kontaktna oseba oziroma je na uradni spletni strani programa Eureka (www.eureka.be ). Natančni roki za oddajo so objavljeni na spletni strani ministrstva na spletnem naslovu (www.mvzt.gov.si) ali na (www.rtd.si). Popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, na dan objavljenega datuma na spletni strani MVZT (www.mvzt.gov.si) do 12. ure ne glede na način dostave, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu Eureka« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija za tekoče zasedanje ne bo obravnavala in jih bo shranila in obravnavala na naslednjem zasedanju komisije. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni. Posamezni slovenski partner v skupnem Eureka projektu mora vlogo poslati posebej. 11. Odpiranje vlog Komisija za odpiranje vlog in ugotavljanje pogojev razpisa se sestane večkrat letno, in sicer približno 15 dni pred uradnim zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do posameznih projektov. Datumi zasedanja komisij, kjer se bo odpiralo vloge in se bo ugotavljala upravičenost sredstev za projekte v programu Eureka v letu 2007 in 2008, bodo objavljena na internetni strani ministrstva. Zasedanja strokovne komisije niso javna. 13. Obveščanje o izboru: predlagatelji projektov bodo s sklepom o izboru projekta in o višini predvidenega zneska sofinanciranja obveščeni predvidoma v 90 dneh po zasedanjih strokovne komisije. Zaradi pravil in postopkov programa Eureka je rok lahko tudi daljši. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu www.mvzt.gov.si in na sedežu ministrstva. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s programom Eureka in tem razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-46-00, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: erik.potocar@gov.si.

AAA Zlata odličnost