Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5039/07 , Stran 1355
I. Splošni pogoji 1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 1.1. športna društva, 1.2. Športna zveza Celje in druge zveze društev, 1.3. vrtci, osnovne in srednje šole, 1.4. zavodi, zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. 2.  Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 2.1. da imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC), 2.2. da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti že več kot leto dni ali pa da nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega program je bil sofinanciran že v letu 2006, 2.3. da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), 2.4. da izpolnjujejo organizacijske, prostorske, finančne in kadrovske pogoje za izvedbo prijavljenega programa, 2.5. da imajo večino članstva oziroma udeležencev programa z območja MOC. II. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih letnih programov športa: 1. Športna vzgoja otrok in mladine 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 1.1.1. program Zlati sonček (P), 1.1.2. tečaj plavanja (P), 1.1.3. tečaj drsanja (P), 1.1.4. programi, ki imajo značaj redne splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu, 1.1.5. program Ciciban planinec. 1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine 1.2.1. program »Zlati sonček« za otroke v 1., 2. in 3. razredu devetletke (P), 1.2.2. program »Krpan« za otroke v 4. razredu devetletke (P), 1.2.3. tečaj plavanja za otroke v 1. razredu devetletke (P), 1.2.4. tečaj drsanja za otroke v 1. in 2. razredu devetletke (P), 1.2.5. programi, ki imajo značaj redne splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu, 1.2.6. medrazredna tekmovanja nižjih razredov osnovnih šol (P), 1.2.7. medšolska tekmovanja osnovnih in srednjih šol (P), 1.2.8. športni dnevi na objektih ŠRC Golovec (P) – samo organizacija programa, 1.2.9. programi v času zimskih, letnih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (P). 1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.3.1. programi, ki imajo značaj redne izven šolske splošne vadbe ter tekmovanja. 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 1.4.1. programi društev individualnih in kolektivnih športov, ki so uvrščeni v skupini D in E, 1.4.2. programi usmerjevalnih selekcij društev uvrščenih v skupine A, B in C. 1.5. Drugi programi pomembni za šport v občini. 2. Kakovostni in vrhunski šport 2.1. programi društev individualnih in kolektivnih športov, ki so uvrščeni v skupine A, B in C. 3. Športna rekreacija 3.1. program društev, ki imajo značaj redne vadbe za starejše občane ali invalide najmanj 36 tednov v letu, 3.2. množične športno-rekreativne akcije in prireditve na območju občine, 3.3. drugi programi, ki so pomembni za šport v občini. 4. Razvojne, strokovne in druge naloge v športu 4.1. nujna manjša investicijska ter redna tekoča vzdrževalna dela na športnih objektih ali površinah, ki so v občinski lasti ali v upravljanju športnih društev ter nabava ali obnova športne opreme na teh objektih. Prednost bodo imeli javni športni objekti občinskega pomena v upravljanju športnih društev ter objekti v lasti športnih društev, ki so namenjeni izključno organizirani športni vadbi, 4.2. organizacija seminarjev in predavanj s splošno tematiko, ki lahko prispeva k dopolnilnemu izobraževanje organizacijskih in strokovnih kadrov v občini (P), 4.3. zdravstveno varstvo ter testiranja kategoriziranih in drugih vrhunskih športnikov (P), 4.4. tekmovalne športne prireditve na območju MOC v organizaciji športnih društev, 4.5. mednarodno sodelovanje s partnerskimi mesti ter sodelovanje z drugimi občinami, 4.6. izvajanje občinskih športnih programov na objektih ŠRC Golovec, 4.7. priprave športnikov in klubskih ekip za nastope na svetovnih in evropskih prvenstvih, svetovnih in evropskih pokalih, v evropskih klubskih tekmovanjih, na univerzijadi, sredozemskih igrah ter evropskem olimpijskem festivalu mladih, 4.8. programi športnikov, ki so kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije, 4.9. prireditev »Šport v Celju 2006« (P), 4.10. informatika v športu (P), 4.11. priprave športnikov kandidatov za olimpijske igre, 4.12. priznanja športnikom in športnim delavcem (P), 4.13. drugi programi, ki so pomembni za šport v občini. 5. Delovanje Športne zveze Celje 5.1. delo strokovne službe in storitve drugih (plače in drugi osebni prejemki), 5.2. materialni stroški delovanja zveze in strokovne službe. 6. Mednarodne igre šolskih otrok (P) 7. Mednarodne športne prireditve v organizaciji športnih društev 8. Operativna sredstva 8.1. V skladu s finančnimi možnostmi se iz operativnih sredstev in ostanka sredstev zaradi nerealiziranih pogodbenih programov na predlog strokovne komisije izjemoma sofinancirajo nekateri projekti oziroma programi (vzdrževanje športnih objektov in opreme, organizacija športnih prireditev, priprave športnikov na mednarodna tekmovanja, povečani stroški društev zaradi uvrstitve v višji rang tekmovanja ter drugi pomembnejši programi), za katere so vloge izvajalcev posredovane med letom in izven roka za prijavo na javni razpis. Opomba: Pri programih, označenih s (P), ima prioriteto pri prijavi na javni razpis in pri izvajanju teh programov Športna zveza Celje. III. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v MOC v letu 2007, znaša 711.000 EUR za programe dejavnosti ter 25.000 EUR za investicijsko vzdrževanje športnih objektov IV. Merila za sofinanciranja programov Izbrani programi bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za šport za leto 2007 na osnovi Pravilnika za sofinanciranje programov športne dejavnosti ter Meril in normativov za ovrednotenje športnih programov v MOC, na osnovi rangiranja športnih društev s strani Športne zveze Celje ter na podlagi ocenitve prijavljenih programov s strani strokovne komisije. Prednost pri izboru izvajalcev enakih programov bodo imela športna društva, Športna zveza Celje ter izvajalci, katerih programi so bili sofinancirani že v letu 2006 ali pa svoje programe izvajajo nepridobitno. V. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena do konca leta 2007. VI. Rok za predložitev prijav in način oddaje prijave Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali osebno oddajte v zaprti ovojnici z izpisanim polnim nazivom in naslovom izvajalca na sprednji levi zgornji strani ovojnice na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom »Javni razpis 2007 – Šport (ne odpiraj)«. Rok za prijavo na javni razpis je 23. 3. 2007. Upoštevale se bodo samo prijave, ki bodo prispele pravočasno, oziroma bodo oddane na zadnji dan roka za prijavo na pošti s priporočeno pošiljko ali bodo do 12. ure oddane v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti MOC, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje, soba št. 88). Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na razpisnih obrazcih naročnika ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, se ne bodo upoštevale. VII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav bo komisija opravila v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Odpirale se bodo v predpisanem roku prispele, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki bodo vsebovale prijave. VIII. Vsebina prijave Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih naročnika. Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge: 1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2006, morajo predložiti: 1.1. fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev, če je v letu 2006 prišlo do statusnih sprememb (velja za društva), 1.2. fotokopijo veljavnega statuta oziroma pravil, potrjenih od Upravne enote Celje (velja za društva), 1.3. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj objekta (izpisek iz zemljiške knjige, ki ni starejši od 3 mesecev ali pogodba o upravljanju objekta), 1.4. koledar nacionalne športne zveze za leto 2007 oziroma za sezono 2006/2007 (velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez – društva, katerih nacionalne športne zveze za leto 2007 koledarja še niso sprejele, morajo to v prijavi posebej navesti), 1.5. kratko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2006, 1.6. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za društva oziroma izvajalce, ustanovljene po Zakonu o društvih), 1.7. poimenski seznam registriranih tekmovalcev potrjen od nacionalne športne zveze (velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez), 1.8. pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2006. 2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis ali pa v letu 2006 niso imeli pogodbe o sofinanciranju programov, morajo predložiti: 2.1. fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za društva) oziroma odločbo o registraciji, 2.1.1. odločbe za društva morajo biti izdane na osnovi pravil (statuta) usklajenih z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06), 2.1.2. zasebniki in druge organizacije predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, 2.2. fotokopijo veljavnega statuta oziroma pravil, potrjenih od Upravne enote Celje (velja za društva), 2.3. finančno ovrednoten program športne dejavnosti za leto 2007 z navedenimi predvidenimi viri financiranja, 2.4. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj objekta (izpisek iz zemljiške knjige, ki ni starejši od 3 mesecev ali pogodba o upravljanju objekta), 2.5. dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za izvedbo programa (pogodbe oziroma dogovore s strokovnimi delavci ter dokazila o njihovi strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti – fotokopije diplom), 2.6. koledar nacionalne športne zveze za leto 2007 oziroma za sezono 2006/2007 (velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez – društva, katerih nacionalne športne zveze za leto 2007 koledarja še niso sprejele, morajo to v prijavi posebej navesti), 2.7. zaključni račun (podatki iz izkaza poslovnega izida in podatki i bilance stanja) s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leto 2005 (društva, zavodi in druge organizacije), 2.8. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za društva oziroma izvajalce, ustanovljene po Zakonu o društvih), 2.9. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne športne zveze (velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez), 2.10. pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2006, 2.11. dokazilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih (zasebniki). IX. Izid razpisa o sofinanciranju programov Vsi prijavljeni izvajalci bodo o izidu prijav pisno obveščeni, ko bo komisija za odpiranje prijav in pripravo predloga izbora izvajalcev letnega programa zaključila svoje delo. Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnosti. Z izbranimi izvajalci, ki so imeli programe sofinancirane že v letu 2006, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju, po podrobnem izračunu sredstev za posamezne programske postavke in pravnomočnosti izdanih sklepov pa še celoletne pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2007. X. Razpisna dokumentacija in informacije Zainteresirani izvajalci lahko od 2. 3. 2007 dalje pridobijo razpisno dokumentacijo (predpisani obrazci) na spletni strani MOC (http://www.celje.si/sport/) ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na naslov: lado.gobec@celje.si). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na zgornjem elektronskem naslovu ter vsak delovni dan tudi pri koordinatorju za šport (Lado Gobec – tel. 42-65-872 ali 031/665-778) oziroma v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti MOC – tel. 42-65-860.

AAA Zlata odličnost