Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5397/07 , Stran 1361
1. Naročnik (koncedent): Črna na Koroškem. 2. Predmet in območja na katerem bodo podeljene koncesije: v primarni zdravstveni varnosti v Zdravstveni postaji Črna na Koroškem. 3. Pričetek in čas trajanja koncesije: pričetek najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom. Koncesijsko razmerje se sklepa za dobo 10 let. 4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za podelitev koncesije, če so fizične osebe: 1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti); 3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 5. da pridobi mnenje pristojne zbornice; 6. da izhaja iz obstoječe mreže javne zdravstvene službe na območju občine; 5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi; 6. da izvajalec dejavnosti pri pravni osebi izhaja iz obstoječe mreže javne zdravstvene službe na območju občine Črna na Koroškem. 6. Kriteriji in merila za izbiro: – opravljena specializacija na prijavljanem področju: 25 točk; – dodatna strokovna usposobljenost in strokovne izkušnje: največ 10 točk; – trajanje zaposlitve v javnem zavodu (ali pri koncesionarju) na območju Občine Črna na Koroškem na delovnem področju za katerega oddaja ponudbo: posamezno leto 1 točka; – število opredeljenih pacientov na razpisanem območju: 5 točk na 1000 opredeljenih pacientov; – zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti v obdobju 2001-2005: maksimalno število točk 5 (za vsako leto ena točka). 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge: Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, do 30. 3. 2007 do 11. ure. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije »predmet razpisa« (splošna medicina), – naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem, – naslov ponudnika na hrbtni strani. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – primarno zdravstvo« je lahko samo ena vloga. 8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: Ponudniki bodo obveščeni v 15 dneh po prejemu vse, v 42. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti prejeta zahtevane dokumentacije. V roku dni po dokončnosti upravne odločbe bo občina s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. 9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine www.crna.si ali na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem, pri Nadi Vačun, tajnici občinske uprave.

AAA Zlata odličnost