Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV), stran 2417.

Na podlagi 23., 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 29. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02 in 69/03) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »Panprostor d.o.o., Ljubljana pod št. naloge PUP-12/05 v avgustu 2006.«.
2. člen
V 5. členu se pri planski prostorski celoti C 5 Ledina - Tabor na koncu vrstice CO 5/13 RTV številka »3« nadomesti s številko »4«.
3. člen
Merila in pogoji v tabeli iz 77. člena se za območje urejanja CO 5/13 spremenijo tako, da se v funkcionalni enoti 1 v stolpcu M 1_1 črka »D« nadomesti s črko »E«.
4. člen
V 78. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. CO 5/13 RTV:
V funkcionalni enoti 1 je dopustna dozidava obstoječega objekta RTV ob Komenskega ulici. Horizontalni gabariti dozidave so zamejeni z obstoječim objektom in gradbeno linijo (GL), prikazano na kartah »Normativna določila - 7a« in »Normativna določila - 7b«.
V funkcionalni enoti 4 je dopustna rušitev objekta Komenskega ulica 5 in gradnja novega objekta, namenjenega izvajanju programov za RTV. V kletnih etažah je dopustno tudi parkiranje.
Horizontalni gabariti novega objekta so zamejeni z obstoječimi objekti in gradbenimi mejami (GM), prikazanimi na karti »Normativna določila - 7a« in »Normativna določila - 7b«.
Horizontalni gabarit novega objekta proti Komenskega ulici je v pritličju zamejen z gradbeno mejo GM-2, v nadstropjih in kletnih etažah pa z GM-1. V nadstropjih je dopusten maksimalen zamik za 1 meter v notranjost.
Vertikalni gabariti novega objekta so: do 3 kleti (3K), pritličje (P) in do 5 nadstropij (5N).
Maksimalna višina strehe je VS-1 = 23,90 m (320,50 m.n.m.). V pasu 3 metrov do objekta Komenskega 7, kar je zamejeno z gradbeno mejo GM-3, na kateri je dopustna višina strehe VS-3 = 17,60 m (314,20 m.n.m.), je v soglasju z njegovim lastnikom dopustna zazidava tega pasu delno ali v celoti z velikim deležem zasteklitve in razčitljivim zamikom od vseh predpisanih gabaritov navznoter. V pasu 2 metra do Komenskega ulice, kar je zamejeno z gradbeno mejo GM-4, je dopustna višina strehe VS-4 = 21,60 m (318,20 m.n.m.).
Fasada na Komenskega ulico mora biti vertikalno členjena s horizontalnimi poudarki tako, da se ustvari vtis optičnega pomika fasade iz osnovne ravnine fasade (npr. zgornji del objekta je oblikovan drugače, z zaključkom - atiko ter brez konzolnih previsov na Komenskega ulico). Višina optičnega preloma se mora ravnati po fasadi objekta RTV (Kolodvorska ulica 2). Svetla višina arkade na Komenskega ulico mora biti najmanj 3,5 m. Denivelacija hodnika za pešce na Komenskega ulici ni dopustna. V pritličju mora biti zagotovljen prehod za motorna vozila iz Komenskega ulice do garažne hiše v notranjosti.
V notranjosti kareja RTV je nov objekt v nadstropjih zamejen z gradbeno mejo GM-5. V notranjosti kareja RTV, v funkcionalni enoti 4, je dopustna gradnja garažne hiše za potrebe RTV. Horizontalni gabariti garažne hiše so zamejeni z obstoječimi objekti in gradbeno mejo GM-6. Vertikalni gabariti garažne hiše so: do 3 kleti (3K) in pritličje (P). Nad pritličjem je dopustna ureditev nepokritega parkirišča.
Garažna hiša se prometno naveže na Komenskega ulico po načelu desno-desno na lokaciji Komenskega ulica 5. Novi objekt Komenskega ulica 5 in garažna hiša se lahko izvajata kot ločeni gradbeni fazi. Minimalna skupna kapaciteta garažne hiše in parkiranja v kletnih etažah objekta Komenskega 5 je 150 parkirnih mest.
Predhodno mora investitor na lastne stroške izvesti nove priključitve in prestavitve priključnih vročevodov za nov objekt ter objekte, tangirane s tem posegom, in sicer za objekte Komenskega 7, 9 in 11. Idejno zasnovo (programsko rešitev) za prestavitev in priključitev novih oziroma tangiranih objektov mora izdelati oziroma potrditi pristojni upravljavec vročevodnega omrežja.
Nov objekt se mora za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne tople vode priključiti na sistem daljinskega ogrevanja - vročevodno omrežje.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/05-16
Ljubljana, dne 29. januarja 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost