Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 2434.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/06), 17. člena Zakona o prekrških - uradno prečiščeno besedilo (ZP1 - UPB3, Uradni list RS, št. 70/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 72/97) se dopolni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»Upravljalec in izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice občinsko Javno komunalno podjetje, ustanovljeno z odlokom o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o, Tešanovci 32 B, razen za čiščenje komunalnih odpadnih voda v naseljih Martjanci in Sebeborci, kjer je začasno, do izgradnje čistilne naprave Sebeborci izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana.«
2. člen
V prvem odstavku 31. člena se črta besedilo in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Z globo 1000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba:«.
Črta se besedilo zadnjega odstavka 31. člena odloka.
3. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, katerega besedilo se glasi:
»33.a člen
Po izgradnji nove čistilne naprave postane Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 32 B, izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda tudi za naselji Martjanci in Sebeborci.«.
4. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/07-3
Moravske Toplice, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost