Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Su 010601/2007-3 Ob-5242/07 , Stran 1372
Upravno sodišče RS objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec v pravosodju – sodelavec za sodno upravo. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba upravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – izpit iz Sodnega reda, – državni izpit iz javne uprave, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Na prosto mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda ter državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da izbrani kandidat oba izpita opravi v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa, – vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil, – opravljanje zahtevnejših strokovnih del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – sodelovanje pri izvajanju ter opravljanje nalog v zvezi s kadrovsko-personalnimi zadevami ter drugimi zadevami s področja sodne uprave (vodenje postopka nadzorstvenih pritožb), – vodenje in urejanje interne knjižnice sodišča. Prednost bodo imeli kandidati z zelo dobrim znanjem strojepisja (nad 280 udarcev/minuto) ter poznavanjem načina poslovanja ter notranje organizacije sodišč, zaradi zagotovitve čim hitrejše vključitve v delo sodne uprave. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravnemu sodišču RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec v pravosodju – sodelavec za sodno upravo opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec v pravosodju II in svetovalec v pravosodju I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravnega sodišča RS na sedežu sodišča v Ljubljani, Fajfarjeva 33. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje na naslov: Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.uprlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije je mogoče dobiti v uradu predsednika sodišča, tel. 01/470-01-00. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost