Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

939. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007, stran 2451.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 4. redni seji dne 23. februarja 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Zavrč.
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun Občine Zavrč za leto 2007 se določa v višini 1.409.445 EUR.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 +--------------------------------+---------+
 |A. BILANCA PRIHODKOV IN     |     |
 |ODHODKOV            | v EUR |
 |                |     |
 +--------------------------------+---------+
 |Skupina/Podskupina kontov    |Proračun |
 |                |  leta |
 |                |  2007 |
 |                |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |I. SKUPAJ PRIHODKI     |     |
 |  |(70+71+72+73+74)      |1.401.249|
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |1.041.778|
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |70 |DAVČNI PRIHODKI       |953.475 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |700 Davki na dohodek in   |     |
 |  |dobiček           |873.076 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |703 Davki na premoženje   | 52.482 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |704 Domači davki na blago  |     |
 |  |in storitve         | 27.917 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |706 Drugi davki       |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |71 |NEDAVČNI PRIHODKI      | 88.303 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |710 Udeležba na dobičku in |     |
 |  |dohodki od premoženja    | 14.777 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |711 Takse in pristojbine  | 3.338 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |712 Globe in druge denarne |     |
 |  |kazni            |  417 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |713 Prihodki od prodaje   |     |
 |  |blaga in storitev      |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |714 Drugi nedavčni prihodki | 69.771 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |72 |KAPITALSKI PRIHODKI     | 65.932 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |720 Prihodki od prodaje   |     |
 |  |osnovnih sredstev      | 54.248 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |721 Prihodki od prodaje   |     |
 |  |zalog            |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |722 Prihodki od prodaje   |     |
 |  |zemljišč in neopredmetenih |     |
 |  |dolgoročnih sredstev    | 11.684 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |73 |PREJETE DONACIJE      |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |730 Prejete donacije iz   |     |
 |  |domačih virov        |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |731 Prejete donacije iz   |     |
 |  |tujine           |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |74 |TRANSFERNI PRIHODKI     |293.539 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |740 Transferni prihodki iz |     |
 |  |drugih javno finančnih   |     |
 |  |institucij         |230.111 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |741 Prejeta sredstva iz   |     |
 |  |državnega proračuna iz   |     |
 |  |Sredstev proračuna Evropske |     |
 |  |unije            | 63.428 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |II. SKUPAJ ODHODKI     |     |
 |  |(40+41+42+43+45)      |1.366.038|
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |40 |TEKOČI ODHODKI       |404.363 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |400 Plače in drugi izdatki |     |
 |  |zaposlenim         |100.096 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |401 Prispevki delodajalcev |     |
 |  |za socialno varnost     | 14.882 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |402 Izdatki za blago in   |     |
 |  |storitve          |270.120 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |403 Plačila domačih obresti | 6.092 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |409 Rezerve         | 13.173 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |41 |TEKOČI TRANSFERI      |400.250 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |410Subvencije        | 12.000 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |411 Transferi posameznikom |     |
 |  |in gospodinjstvom      |222.833 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |412 Transferi neprofitnim  |     |
 |  |organizacijam in ustanovam | 49.289 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |413 Drugi tekoči domači   |     |
 |  |transferi          |116.128 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |414 Tekoči transferi v   |     |
 |  |tujino           |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |42 |INVESTICIJSKI ODHODKI    |558.412 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |420 Nakup in gradnja    |     |
 |  |osnovnih sredstev      |558.412 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 3.013 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |431 Investicijski transferi | 3.013 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |432 Investicijsi transferi |     |
 |  |proračunskim uporabnikom  |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |     |
 |  |(I.-II.) (PRORAČUNSKI    |     |
 |  |PRIMANJKLJAJ)        | 35.211 |
 |  |              |     |
 +------------------------------------------+
 |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |
 |                     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |     |
 |  |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
 |  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
 |  |(750+751+752)        |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |75 |PREJETA VRAČILA DANIH    |     |
 |  |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
 |  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |750 Prejeta vračila danih  |     |
 |  |posojil           |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |V. DANA POSOJILA IN     |     |
 |  |POVEČANJE KAPITALSKIH    |     |
 |  |DELEŽEV (440+441+442+ 443) |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |VI. PREJETA MINUS DANA   |     |
 |  |POSOJILA IN SPREMEMBE    |     |
 |  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |     |
 |  |V.)             |   0 |
 |  |              |     |
 +------------------------------------------+
 |C. RAČUN FINANCIRANJA           |
 |                     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |VII. ZADOLŽEVANJE (500+   |     |
 |  |501)            |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |50 |ZADOLŽEVANJE        |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |500 Domače zadolževanje   |   0 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+ |     |
 |  |551)            | 43.407 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |55 |ODPLAČILA DOLGA       | 43.407 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |550 Odplačila domačega   |     |
 |  |dolga            | 43.407 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |IX. SPREMEMBA STANJA    |     |
 |  |SREDSTEV NA RAČUNU     |     |
 |  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -8.196 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |     |
 |  |VIII.)           |-43.407 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ |     |
 |  |X.- IX.)          |-35.211 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
 |  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |     |
 |  |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | 8.196 |
 |  |              |     |
 +---+----------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
a) požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
b) samoprispevek,
c) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
d) prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
e) drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna odloča župan Občine Zavrč.
Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki. Prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena.
Župan v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače odločeno.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.
8. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2007.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2007.
9. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno spremeniti občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B in 56/02 ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 9.000 EUR.
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2007 oblikuje v višini 4.173 EUR.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do zakonsko določene višine.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Zavrč, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/05
Zavrč, dne 23. februarja 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost