Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5563/07 , Stran 1387
1. Prodajalec: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 2. Predmet prodaje: Neprofitno dvosobno stanovanje št. 10, v IV. nadstropju, s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem objektu na naslovu Knafljev trg 5 v Ribnici, v izmeri 61,96 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas. Oseba, ki uporablja stanovanje, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03) pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vrsta pravnega posla za predmet podaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Ponudbena cena: – ponudbena cena za stanovanje pod točko 2 je 56.623,45 EUR. V ponudbeni ceni 2% davek na promet nepremičnin ni vključen. 5. Vezanost in sprejem ponudbe: rok vezanosti ponudnika na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva te objave do poteka roka za oddajo ponudb, kar ne velja za predkupnega upravičenca. 6. Ponudbo lahko podajo domače pravne in fizične osebe ter pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo ene od držav članic Evropske unije. 7. Pisna ponudba mora vsebovati: – naziv oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika, – navedbo naslova objekta ter številko stanovanja, za katerega se ponudnik zanima, – navedbo cene, ki jo ponuja za odkup stanovanja, ki ne sme biti nižja od vrednosti, navedene v razpisu, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – davčno, matično in telefonsko številko. 8. Ponudbe ponudnikov se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele oziroma bodo dostavljene v ovojnici najkasneje do vključno 19. 3. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, z oznako: »Javna ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj!«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolne ponudbe ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. 9. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe, to je 20. 3. 2007 ob 12. uri v sejni sobi Občine Ribnica. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ponujeno kupnino nad ceno po tej ponudbi. Pred začetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni po izjavi predkupnega upravičenca glede sprejema ponudbe. 10. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 11. Kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št.: 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 720001 (DŠ – davčna številka). Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu sklepa. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo varščino. 12. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 13. Ponudniki morajo za nepremičnino dražbe plačati varščino v višini 10% ponudbene cene nepremičnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št.: 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 720001 (DŠ – davčna številka). 14. Plačana varščina se najugodnejšemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim pa se brez obresti vrne v roku 3 dni po odpiranju ponudb. 15. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami vsak ponedeljek na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel. 01/837-20-30. Ogled stanovanja je možen po dogovoru. 16. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica že začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 17. Nepremičnina pod točko 2 se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino. Kupec plača 2% davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa, ter vse ostale stroške, povezane s prenosom lastništva na nepremičnini pod točko 2.

AAA Zlata odličnost