Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

945. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2007 in 2008, stran 2501.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2007 in 2008
1. člen
(vsebina način pridobitve sredstev)
Ta uredba določa financiranje in sofinanciranje ukrepov na področju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2007 in 2008, upravičence, pogoje in postopke pridobivanja sredstev za izvajanje teh ukrepov.
2. člen
(program)
Na podlagi programov upravičencev (v nadaljnjem besedilu: program), ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), se dodelijo sredstva za izvajanje biološkega vzorčenja ulova na področju morskega ribištva, vzpostavitev mesta prve prodaje rib in ribiških proizvodov, v skladu s skupno ribiško politiko s področja tržne ureditve z ribami in ribiškimi proizvodi ter izdajanje periodičnih glasil in periodičnih revij s področja ribištva.
3. člen
(izvajanje biološkega vzorčenja ulova na področju morskega ribištva)
Za izvajanje biološkega vzorčenja ulova na področju morskega ribištva se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 31.000,00 eurov za posamezno leto. Namen ukrepa je financiranje izvajanja biološkega vzorčenja ulova na področju morskega ribištva. Biološko vzorčenje ulova na področju morskega ribištva se izvaja po standardni metodologiji raziskovalnega programa FAO - AdriaMed. Vzorči se ribji vrsti sardelo (Sardina pilchardus) in sardona (Engraulis encrasicholus).
4. člen
(vzpostavitev mesta prve prodaje rib in ribiških proizvodov, v skladu s skupno ribiško politiko s področja tržne ureditve z ribami in ribiškimi proizvodi)
Za ukrep vzpostavitve mesta prve prodaje rib in ribiških proizvodov v skladu s skupno ribiško politiko s področja tržne ureditve z ribami in ribiškimi proizvodi se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 83.459,00 eurov za leto 2007. Namen ukrepa je sofinanciranje vzpostavitve mesta prve prodaje rib in ribiških proizvodov, v skladu s skupno ribiško politiko s področja skupne tržne ureditve z ribami in ribiškimi proizvodi.
5. člen
(izdajanje periodičnih glasil in periodičnih revij s področja ribištva)
Za izdajanje periodičnih glasil in periodičnih revij s področja ribištva se namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 21.000,00 eurov za posamezno leto. Namen ukrepa je sofinanciranje izdajanja periodičnih glasil in periodičnih revij s področja ribištva.
6. člen
(upravičenci)
(1) Do sredstev za ukrep iz 3. člena te uredbe so upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki razpolagajo s potrebnimi strokovnimi znanji in opremo ter so usposobljeni za izvajanje biološkega vzorčenja ulova po metodologiji raziskovalnega programa FAO - AdriaMed.
(2) Do sredstev za ukrep iz 4. člena te uredbe so upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta, ki bo namenjen mestu prve prodaje rib in ribiških proizvodov, v skladu s skupno ribiško politiko s področja tržne ureditve z ribami in ribiškimi proizvodi.
(3) Do sredstev za ukrep iz 5. člena te uredbe so upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izdajajo periodično glasilo oziroma periodično revijo s področja ribištva.
7. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoji za pridobitev sredstev iz 3. člena te uredbe so:
- predložitev programa za leto 2007 in programa za leto 2008 z natančnim opisom in finančnim ovrednotenjem,
- razpolaganje s potrebnim objektom, opremo in kadri za izvajanje del po programu iz prejšnje alineje.
(2) Pogoji za pridobitev sredstev iz 4. člena te uredbe so:
- predložitev programa za leto 2007 z natančnim opisom in finančnim ovrednotenjem posameznih aktivnosti,
- predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenje za izgradnjo objekta, ki bo namenjen mestu prve prodaje rib in ribiških proizvodov, v skladu s skupno ribiško politiko s področja tržne ureditve z ribami in ribiškimi proizvodi,
- predložitev izjave, da bo za investicijo pridobljeno in ministrstvu predloženo uporabno dovoljenje za objekt iz prejšnje alinee najkasneje do 31. 12. 2008.
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz 5. člena te uredbe so:
- predložitev programa za leto 2007 in programa del za leto 2008 z natančnim opisom in finančnim ovrednotenjem posameznih aktivnosti,
- predložitev dokazila, da je upravičenec izdajal periodično glasilo oziroma periodično revijo s področja ribištva že v letih 2005 in 2006,
- predložitev dokazila, da je bilo vsaj 50 odstotkov obsega posamezne številke periodičnega glasila oziroma 50 odstotkov obsega posamezne številke periodične revije iz prejšnje alinee zapolnjeno s članki s področja ribištva,
- predložitev dokazila, da je bilo v letih 2005 in 2006 izdano letno vsaj 20.000 izvodov glasila oziroma revije iz druge alinee tega odstavka.
8. člen
(čas financiranja)
(1) Financiranje iz 3. člena te uredbe se bo izvajalo v letih 2007 in 2008 za vsako posamezno leto.
(2) Sofinanciranje iz 4. člena te uredbe se bo izvajalo v letu 2007.
(3) Sofinanciranje iz 5. člena te uredbe se bo izvajalo v letih 2007 in 2008 za vsako posamezno leto.
9. člen
(upravičeni stroški)
(1) Za namen iz 3. člena te uredbe se financirajo:
- stroški vzorcev,
- materialni stroški in stroški dela.
(2) Za namen iz 4. člena te uredbe se sofinancirajo:
- stroški gradbenih del in opreme.
(3) Za namen iz 5. člena te uredbe se sofinancirajo:
- stroški izdaje posameznega periodičnega glasila oziroma posamezne periodične revije.
(4) Vsi stroški morajo biti razvidni iz programa iz 2. člena te uredbe.
10. člen
(višina podpore)
(1) Višina podpore za namen iz 3. člena te uredbe znaša do 100 odstotkov vrednosti potrjenega programa iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, vendar ne več kot 31.000,00 eurov letno oziroma 62.000,00 eurov v obeh letih skupaj.
(2) Višina podpore za namen iz 4. člena te uredbe znaša do 50 odstotkov vrednosti investicije iz potrjenega programa iz drugega odstavka 7. člena te uredbe, vendar ne več kot 83.459,00 eurov.
(3) Višina podpore za namen iz 5. člena te uredbe znaša do 50 odstotkov vrednosti stroškov izdajanja periodičnega glasila oziroma periodične revije iz potrjenega programa iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe, vendar ne več kot 10.500,00 eurov za posamezno periodično glasilo oziroma periodično revijo letno. Skupna višina podpore za namen iz 5. člena te uredbe znaša 21.000,00 eurov letno oziroma 42.000,00 eurov v obeh letih skupaj.
11. člen
(vloga)
(1) Vlogo za pridobitev sredstev iz 3. člena te uredbe s priloženim programom iz prvega odstavka 7. člena te uredbe je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 3. 2007.
(2) Vlogo za pridobitev sredstev iz 4. člena te uredbe s priloženim programom in ostalimi zahtevanimi dokazili iz drugega odstavka 7. člena te uredbe je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 3. 2007.
(3) Vlogo za pridobitev sredstev iz 5. člena te uredbe s priloženim programom in ostalimi zahtevanimi dokazili iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30. 4. 2007.
(4) Vloge iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se bodo obravnavale sproti, po vrstnem redu glede na čas prispetja ter do porabe sredstev.
12. člen
(pogodba)
Ministrstvo na podlagi popolne vloge odloči o upravičenosti do sredstev in višini dodeljenih sredstev. Z upravičenci ministrstvo sklene pogodbe, v katerih se navede podrobne pogoje koriščenja pridobljenih sredstev.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2007/5
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-2311-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost