Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

922. Odlok o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Moravske Toplice, stran 2431.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 44. člena Zakona o javnih cestah - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 33/06), 17. člena Zakona o prekrških - uradno prečiščeno besedilo (ZP 1 - UPB3, Uradni list RS, št. 70/06), 3., 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in prometne signalizacije v naseljih Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: javna služba).
Javna služba po tem odloku obsega upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije v naseljih Občine Moravske Toplice.
2. člen
(način izvajanja)
Z objekti in napravami javne razsvetljave upravlja Občina Moravske Toplice.
Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne razsvetljave in prometne signalizacije, se zagotavljajo v javnem komunalnem podjetju Čista narava d.o.o., Tešanovci 32 B (v nadaljevanju: izvajalec) na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med izvajalcem in Občino Moravske Toplice.
3. člen
(upravljanje)
Naloge, povezane z upravljanjem javne razsvetljave in prometne signalizacije, so sledeče:
- priprava razvojnih programov s področja javne razsvetljave,
- sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
- pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja ter rednega vzdrževanja,
- izdajanje smernic in projektnih pogojev,
- izdajanje soglasij v skladu s tem odlokom,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.
Naloge, določene v prvi in tretji alinei prvega odstavka tega člena, lahko prenese Občina Moravske Toplice s pooblastilom na izvajalca.
4. člen
(vzdrževanje)
Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne razsvetljave in prometne signalizacije, so opredeljene v poglavju II. tega odloka.
5. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)
Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest:
- elektroomarice,
- drogovi,
- svetilke,
- energetski kabli (nadzemni in podzemni),
- prižigališča,
- novoletna svetlobna okrasitev,
- drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
Za svetlobno prometno signalizacijo po tem odloku se štejejo naslednje naprave:
- semaforji,
- druga prometna svetlobna signalizacija.
II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE IN PROMETNE SIGNALIZACIJE
6. člen
(urejanje javne razsvetljave in prometne signalizacije)
Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
- zamenjava svetil in svetilk,
- zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
- popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
- čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
- investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
- intervencije na javni razsvetljavi,
- vzdrževanje semaforjev in druge prometne svetlobne signalizacije,
- priprava letnega plana vzdrževanja, razvoja, načrtovanje, varčevanje z energijo in pospeševanje javne službe v skladu s programi Občine Moravske Toplice,
- vodenje katastra in kontrolne knjige,
- izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom Občine Moravske Toplice,
- izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
- dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo,
- druge, storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
7. člen
(letni plan)
Urejanje javne razsvetljave in prometne signalizacije poteka na podlagi letnega plana urejanja javne razsvetljave in prometne signalizacije, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto in ga uskladi z občinsko upravo Občine Moravske Toplice.
Letni plan dokončno potrdi župan po sprejemu proračuna Občine Moravske Toplice. Letni plan je priloga in sestavni del pogodbe, sklenjene med Občino Moravske Toplice in izvajalcem.
Letni plan urejanja javne razsvetljave in prometne signalizacije mora vsebovati:
- program izvajanja javne službe,
- cene storitev,
- program varčevanja z energijo,
- navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče opravljanje javne službe,
- navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
- predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih Občine Moravske Toplice in potrebnih sredstev.
8. člen
(vodenje katastra)
O objektih in napravah javne razsvetljave in prometne signalizacije se vodi kataster. Kataster vodi v imenu in na račun Občine Moravske Toplice izvajalec.
Kataster vsebuje podatke o javnih razsvetljavi in prometne signalizacije in tehničnih lastnostih javne razsvetljave in prometne signalizacije:
- naziv naprave oziroma objekta,
- lokacija naprave oziroma objekta,
- tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
- število vseh naprav oziroma objektov,
- lastništvo naprav oziroma objektov.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča izvajalec občini periodično, vendar najmanj dvakrat letno. V primeru, da se način izvajanja javne službe spremeni, je izvajalec dolžan izročiti kataster Občini Moravske Toplice v celoti.
Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost, in jih sme dati na vpogled samo Občini Moravske Toplice oziroma od nje pooblaščenim nadzornim organov in pristojnim inšpektorjem.
9. člen
(vodenje kontrolne knjige)
Kontrolna knjiga, ki jo vodi izvajalec, vsebuje podatke, ki jih kot obvezne določajo državni predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe.
Kontrolna knjiga vsebuje predvsem naslednje podatke:
- opis dela,
- podroben opis porabljenega materiala,
- nabavno ceno porabljenega materiala,
- porabljen čas,
- napravo, na kateri je bilo delo opravljeno (naziv in lokacijo),
- ceno za opravljeno delo.
10. člen
(poseganje v objekte in naprava javne razsvetljave in prometne signalizacije)
Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo in prometno signalizacijo je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem Občine Moravske Toplice. Soglasje izda na podlagi vloge Občinska uprava Občine Moravske Toplice.
11. člen
(prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
- nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na javni razsvetljavi in prometni signalizaciji brez dovoljenja Občine Moravske Toplice,
- poškodovanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
- sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja Občine Moravske Toplice,
- onemogočiti dostop do javne razsvetljave in prometne signalizacije,
- graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave in prometne signalizacije ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja Občine Moravske Toplice,
- delovanje novoletne svetlobne okrasitve izven obdobja od 1. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta,
- opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila delovanje javne razsvetljave in prometne signalizacije.
12. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost)
Izvajalec izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
- v svojem imenu in za svoj račun na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med njim in Občino Moravske Toplice,
- uporabnikom zagotavlja stalno in kvalitetno izvajanje javne službe,
- storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim planom,
- na zahtevo Občine Moravske Toplice oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
- Občini Moravske Toplice zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe.
13. člen
(vsebina pogodbe)
Občina Moravske Toplice in izvajalec skleneta pogodbo, ki ureja vsaj naslednje:
- predmet in območje javne službe,
- splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
- obračun opravljenih storitev in način plačila izvajalcu,
- nadzor nad izvajanjem javne službe,
- začetek in čas trajanja pogodbe.
14. člen
(izvajanje javne službe v primeru višje sile)
Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od Občine Moravske Toplice povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec in Občina Moravske Toplice medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju javne službe v pogojih višje sile.
15. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v proračunu Občine Moravske Toplice.
III. NADZOR
16. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor.
17. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja Občinska uprava Občine Moravske Toplice. Izvajalec mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne službe in tretjih oseb, praviloma pa se izvaja v poslovnem času izvajalca. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorna oseba izvajalca in pooblaščenec Občine Moravske Toplice, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno tajnost.
Občina Moravske Toplice lahko za nadzor nad izvajanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z globo 600,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če stori prekršek iz 11. člena tega odloka, z globo 200,00 EUR pa se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 11. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(vzpostavitev katastra)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti kataster iz 8. člena tega odloka v enem letu po začetku veljavnosti tega odloka.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/07-2
Moravske Toplice, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost