Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina, stran 2399.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04 in 21/06) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 ter 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji 3. redni seji dne 22. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02) se:
- drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje Kraški vodovod izvaja gospodarski javni službi iz 1. in 2. točke 4. člena odloka.«.
- v 2. točki 14. člena doda alinea b), ki se glasi:
»b) odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda«.
- v 3. točki 14. člena:
- obstoječa alinea b) spremeni tako, da se glasi:
»b) urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, javnih parkirišč«
- obstoječa alinea d) spremeni tako, da se glasi:
» d) javna snaga in čiščenje javnih površin«
- obstoječi 29. in 30. člen preštevilčita v 30. in 31. člen. Hkrati se doda nov 29. člen, ki se glasi:
»Gospodarske javne službe iz 5., 6. in 9. točke 4. člena odloka izvaja izvajalec na podlagi pogodbe, katere veljavnost je deset let od dne njene sklenitve. Podaljšanje veljavnosti pogodbe je dopustno zgolj iz razlogov, določenih z zakonom.«.
2. člen
Gospodarsko javno službo iz 2. točke 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02) se z dnem uveljavitve tega odloka prenese v izvajanje javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Sežana.
3. člen
Na dan uveljavitve tega odloka izvaja gospodarske javne službe iz 5., 6. in 9. točke 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02) Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana.
Občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina izda izvajalcu iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od dneva uveljavitve tega odloka ugotovitveno upravno odločbo o izbiri izvajalca javnih služb iz prejšnjega odstavka.
Občina Hrpelje - Kozina in izvajalec iz prvega odstavka skleneta naslednji dan po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena aneks k obstoječi pogodbi o izvajanju gospodarskih javnih služb iz 5., 6. in 9. točke 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02), s katerim na podlagi uveljavitve tega odloka ustrezno spremenita in dopolnita to pogodbo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič-Midre l.r.

AAA Zlata odličnost