Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

917. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna, stran 2417.

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 29. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Občinskim lokacijskim načrtom za dele območja urejanja CS10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule-Praprotnikova, CS 10/49 Vožarski pot in CT56 Karlovška (v nadaljevanju občinski lokacijski načrt), sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje USZ Inženiring d.o.o., Malgajeva 13, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
- investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
 +--------------------+------------------+
 |Komunalna      |stroški (EUR brez |
 |infrastruktura   |    DDV)    |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
 |Ceste in javna   |         |
 |razsvetljava    |  177.766,08  |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
 |Vodovodno omrežje  |  29.513,86   |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
 |Kanalizacijsko   |         |
 |omrežje       |  171.676,52  |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
 |Plinovodno omrežje |  51.599,91   |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
 |Javne površine   |  29.157,80   |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
 |Skupaj       |  459.714,18  |
 |          |         |
 +--------------------+------------------+
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunska območja za novo komunalno infrastrukturo so enaka ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 1. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL - mesto.
Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
Obračunski stroški investicije so enaki skupnim stroškom investicije iz 5. člena.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne površine so:
 +------------------+--------------+--------------+
 |         |       | strošek   |
 |         |       |       |
 |         |strošek na  | gradbene   |
 |         |       | parcele   |
 |         | gradbene   |  za    |
 |         |parcele za  |obstoječo   |
 |         | obstoječo  |sekundarno  |
 |komunalna     | primarno   |infrastrukturo|
 |infrastruktura  |infrastrukturo|       |
 |         |       | (EUR/m2)   |
 +------------------+-(EUR/m2)-----+--------------+
 |ceste in javna  |       |       |
 |razsvetljava   |  9,57    | 20,98    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |vodovodno omrežje |  2,82    |  4,56    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |kanalizacijsko  |       |       |
 |omrežje      |  3,64    | 12,10    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |plinovodno omrežje|  3,27    |  2,56    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |javne površine  |  3,36    |  6,38    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 +------------------+--------------+--------------+
 |         |       | strošek   |
 |         |       |       |
 |         |       | nneto    |
 |         |strošek na  |tlorisnih   |
 |         |       | površin   |
 |         | tlorisnih  |  za    |
 |         |površin za  |obstoječo   |
 |         | obstoječo  |sekundarno  |
 |komunalna     | primarno   |infrastrukturo|
 |infrastruktura  |infrastrukturo|       |
 |         |       | (EUR/m2)   |
 +------------------+-(EUR/m2)-----+--------------+
 |ceste in javna  |       |       |
 |razsvetljava   |  10,24   |  6,39    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |vodovodno omrežje |  2,94    |  1,34    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |kanalizacijsko  |       |       |
 |omrežje      |  3,07    |  3,31    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |plinovodno omrežje|  2,66    |  0,65    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
 |javne površine  |  3,51    |  1,87    |
 |         |       |       |
 +------------------+--------------+--------------+
(2) Obravnavanemu območju se določi obračunski strošek za obstoječe vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno omrežje, ceste z javno razsvetljavo ter javne površine.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |       |Sekundarna  |Primarna   |     |
 |       |infrastruktura|infrastruktura| Skupaj |
 |       |(EUR brez   |(EUR brez   | (EUR  |
 |Komunalna   | DDV)    | DDV)    | brez  |
 |infrastruktura|       |       | DDV)  |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |Ceste in   |       |       |     |
 |javna     |       |       |     |
 |razsvetljava | 0,00    |48.692,16   |48.692,16|
 |       |       |       |     |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |Vodovodno   |       |       |     |
 |omrežje    | 0,00    |13.987,22   |13.987,22|
 |       |       |       |     |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |Kanalizacijsko|       |       |     |
 |omrežje    | 0,00    |9.226,65   |9.226,65 |
 |       |       |       |     |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |Plinovodno  | 0,00    |7.998,71   |7.998,71 |
 |omrežje    |       |       |     |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |Javne     |       |       |     |
 |površine   |5.639,11   | 0,00    |5.639,11 |
 |       |       |       |     |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
 |Skupaj    |5.639,11   |79.904,73   |85.543,84|
 |       |       |       |     |
 +--------------+--------------+--------------+---------+
(3) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je upoštevana obstoječa opremljenost območja in višina investicije v novo infrastrukturo.
Skupni obračunski stroški
10. člen
Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za obravnavano območje.
Skupni obračunski stroški znašajo:
 +-----------------------+---------------+
 |Komunalna       | stroški (EUR |
 |infrastruktura     |  brez DDV)  |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Ceste in javna     |        |
 |razsvetljava      |  226.458,24 |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Vodovodno omrežje   |  43.501,08  |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Kanalizacijsko omrežje |  180.903,17 |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Plinovodno omrežje   |  59.598,62  |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Javne površine     |  34.796,91  |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Skupaj         |  545.258,02 |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti za stanovanjske stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena je 1. Faktor dejavnosti za tiste dele kletnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju in tehničnim površinam, je 0,5, pri čemer se za te površine določi obračunske stroške le za ceste in javno razsvetljavo (dovoz) ter vodovodno omrežje (požarna varnost). Pri določanju faktorja dejavnosti stavb se uporablja enotno klasifikacijo vrst objektov CC-SI.
(3) Olajšav za zavezance ni.
Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Podatki o gradbeni parceli in načrtovanih neto tlorisnih površinah so povzeti po občinskem lokacijskem načrtu. Gradbena parcela novih objektov je skupaj 4.268 m2, neto tlorisnih površin nad terenom je 9.130 m2, neto tlorisnih površin kleti je 4.980 m2.
(2) Za izračune obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo v 9. členu se v primeru gradnje na obstoječih zazidanih gradbenih parcelah upošteva le povečanje gradbene parcele ali neto tlorisnih površin objektov.
(3) Območju se gradbena parcela ne spremeni. Gradbene parcele obstoječih objektov obsegajo celotno gradbeno parcelo novih objektov, zato je razlika med obstoječo in novo gradbeno parcelo enaka nič.
(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta večje od navedenih skupnih površin v prvem odstavkih tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena tega odloka povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
(5) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta manjše od navedenih skupnih površin v prvem odstavkih tega člena, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka, vendar največ do vrednosti, navedenih v drugem odstavku 9. člena tega odloka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR in ne zajemajo DDV.
(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-18/2006-10
Ljubljana, dne 29. januarja 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost