Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 033-1/2007 Ob-5568/07 , Stran 1365
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško 2. Predmet javnega razpisa: je dodelitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina Laško iz sredstev proračuna za leto 2007 neprofitnim izvajalcem na področju socialno-humanitarnih dejavnosti: – javni socialno-varstveni zavodi, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Laško, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov, – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Laško, – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe. 3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Laško in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Laško, – imajo urejeno evidenco o članstvu, – da so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. 4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: zagotovljena sredstva se razdelijo v dveh skupinah: – skupina A – 90% proračunskih sredstev (za izvajalce – organizacije in društva, ki imajo sedež v Občini Laško), – skupina B – 10% proračunskih sredstev (za izvajalce – organizacije in društva, ki izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Laško). Merila in kriteriji so enaki za obe skupini: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Višina razpisnih sredstev za leto 2007: 10.015 EUR (2,399.994,60 SIT). 6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si). 7. Način prijave in rok oddaje: izvajalci morajo razpisno dokumentacijo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje socialno-humanitarnih društev – ne odpiraj« na naslov: Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško. Rok za oddajo razpisne dokumentacije je sobota, 31. 3. 2007. Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana po pošti kot priporočena pošiljka ali zadnji delovni dan roka osebno oddana v vložišče Občine Laško. 8. Izid razpisa: izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci socialno-humanitarnih programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju. 9. Dodatne informacije: na tel. 03/733-87-20 (Jasna Kermelj).

AAA Zlata odličnost